Kasvintuhoojien leviämisväylät ja kasvintuhoojien uhkaaman tuotannon arvo

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/153941
Title: Kasvintuhoojien leviämisväylät ja kasvintuhoojien uhkaaman tuotannon arvo
Author: Hannunen, Salla; Parkkima, Tiina; Vuorinen, Katariina; Heikkilä, Jaakko; Koikkalainen, Kauko
Publisher: Evira
Date: 2014
Belongs to series: Eviran tutkimuksia 1/2014
ISBN: 978-952-225-125-1 (pdf)
ISSN: 1797-2981
URI: http://hdl.handle.net/10138/153941
Abstract: Selvityksessä koottiin yhteen eri kasvilajeihin ja tuotannonaloihin liittyvien kasvinterveysriskien arvioinnissa tarvittavaa tietoa a) kasvintuhoojien leviämisväylien volyymistä ja b) eri tuotannonaloilla uhattuna olevan tuotannon arvosta. Selvityksessä katettiin mahdollisimman laajasti kaikki tavara, jonka mukana kasvintuhoojat voivat levitä Suomeen. Lisäksi selvitettiin Suomeen suuntautuvan liikenteen määrät. Suomeen tuotavan tavaran määriä arvioitiin pääasiassa virallisista tilastoista saatujen tietojen avulla. Tuotannon arvoa kuvattiin tuotannon määrän ja tuottajahinnan tulolla. Selvityksessä katettuja tuotteita hankittiin ulkomailta vuosittain yhteensä noin 12 miljardia kg, mistä noin 92 % oli puutavaraa, 7 % elintarvikkeita tai elintarviketeollisuuden raaka-aineita ja 0,2 % lisäysaineistoa. Lisäysaineistoa arvioitiin hankittavan ulkomailta vuosittain noin 2 900 miljardia kappaletta, josta noin 99,7 % oli peltokasvien siemeniä. Selvityksessä arvioitiin yhteensä noin 130 kasvilajin tai -suvun kaupan määrä. Kasvintuotannon arvon arvioitiin olevan yhteensä noin 3,5 miljardia euroa vuodessa. Tästä metsätaloustuotannon arvo oli noin 54 %, peltokasvituotannon noin 31 % ja puutarhatuotannon noin 11 %.Rapporten innehåller information som behövs för att bedöma växtskyddsriskerna för olika växtarter och olika produktionsområden med fokus på a) produktvolymen som utgör spridningsvägar för växtskadegörare och b) värdet på den produktion som hotas inom olika produktionsområden. Rapporten omfattar i så stor utsträckning som möjligt alla produkter som kan sprida växtskadegörare till Finland. Dessutom utreddes volymen på trafiken in till Finland. Mängderna produkter som förs in till Finland uppskattades huvudsakligen med hjälp av officiella statistikuppgifter. Produktionens värde beskrevs utgående från produktionsvolym och producentpriser. Totalt infördes cirka 12 miljarder kg produkter till Finland årligen, varav cirka 92 % var virke och trävaror, 7 % livsmedel eller råvaror för livsmedelsindustrin och 0,2 % förökningsmaterial. Mängden förökningsmaterial från utlandet uppskattades till cirka 2 900 miljarder frön och plantor årligen, av vilka cirka 99,7 % var utsäde för jordbruksgrödor. Antalet växtarter eller -släkten uppskattades till totalt cirka 130 stycken i rapporten. Växtproduktionens värde uppskattades till totalt cirka 3,5 miljarder euro om året. Cirka 54 % av värdet utgjordes av skogsbruksproduktion, cirka 31 % var åkerväxtproduktion och cirka 11 % trädgårdsproduktion.This report compiles basic information needed when assessing the pest risk related to different plant species and sectors of plant production, namely information on a) the volume of pathways of entry and b) the value at risk in the sectors of plant production. The report covers all the products that can act as pathways for pest entry into Finland as comprehensively as possible. Also, the volume of traffic into Finland is reported. The amount of goods traded into Finland was estimated mainly based on official statistics. The value of plant production was assessed based on the volume of production and producer prices. The total amount of the goods traded into Finland was estimated to be about 12 billion kg yearly, of which about 92% were wood and wood products, 7% food and raw materials for the food industry, and about 0.2% propagation material. The total amount of propagation material traded into Finland was about 2 900 billion seeds and/or plants for planting per year. The report covers the trade in about 130 plant species or families. The value of plant production was estimated to be in total about 3.5 billion euros per year. Of this, forestry covers about 54%, field crops about 31% and horticultural production about 11%.
Subject: kasvinterveys
riskinarviointi
kasvintuhoojien leviämisväylät
kasvintuotannon taloudellinen arvo
växtskydd
riskvärdering
spridningsvägar för växtskadegörare
växtproduktionens ekonomiska värde
plant health
risk assessment
pathways of introduction
value of production


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Eviran_tutkimuksia_1_2014.pdf 1.407Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record