Uusien käytäntöjen synty kouluissa ja niistä oppiminen : Toisilta oppimisen tarkastelua kahden koulun näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191052
Title: Uusien käytäntöjen synty kouluissa ja niistä oppiminen : Toisilta oppimisen tarkastelua kahden koulun näkökulmasta
Author: Nevalainen, Nina Bettina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191052
http://hdl.handle.net/10138/154069
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The objective of this thesis is to study practices of learning and development from the perspective of school visits. In particular I am interested how teachers learn during the visit and how they present their practices to the colleagues. Theoretical background for this study is comparative learning, method of benchmarking as well as change of school administration in Finland from centralized method to decentralized and trust-based. Changes in school administration have released teachers to develop, design and implement their own practices. With benchmarking and comparative learning it is possible to pick up others good practices and to develop their own practices by comparing. The data of this study consist of two school representatives' interviews, the material received from the schools and observation notes. I also interviewed one head of education that is responsible for teacher's continuing education. Two schools are selected as they have developed practices that have attracted interest and invite visitors. For support for interview material and to understand the approaches of the schools I also visited there one day to observe. The data is analyzed by content analysis which allows that the material could be to look for a school requests a phenomenon describing the factors, practices they have built as well as their transit through learning. New practices arise from a desire to develop. Interaction, openness and sharing of information enable that their own practices can be developed in collaboration with colleagues. School visits provide the mirror to help the development as the discussion and seeing the other activity by means of its own operations to reflect on and develop better. Comparative learning acts as an effective development and learning tool.Tutkielmassa tarkastelen koulujen käytäntöjen kehittämistä ja niistä oppimista kouluvierailujen avulla. Erityisesti olen kiinnostunut siitä, mitä vierailuilta opitaan sekä millaisilla keinoilla omia käytäntöjen esitellään muille. Teoreettisena taustana on vertailevan oppimisen ja benchmarkingin ideat sekä koulun hallinnon muutos. Tutkimus lähtee liikkeelle ajatuksesta, että peruskoulun hallinnon muutos on vapauttanut opettajat kehiittämään, suunnittelemaan ja toteuttamaan omaa asiantuntiijuuttaan ja opetuksellisia ratkaisuja. Benchmarkingin ja vertailevan oppimisen avulla muiden toiminnasta poimitaan ideoita ja välineitä oman toiminnan kehittämiseen. Tutkimuskohteena on kaksi koulua. Aineisto hankittiin haastattelemalla yhteensä neljää opettajaa, yhtä rehtoria sekä yhtä opettajan täydennyskoulutuksesta vastaavaa opetuspäällikköä. Lisäksi aineistona oli kouluista saadut materiaalit sekä havainnointimuistiinpanot. Esimerkkikoulut valikoiituivat tarkasteluun, sillä ne ovat kehittäneet käytäntöjä, jotka ovat herättäneet kiinnostusta ja poikineet vieraililuja. Haastatteluaiineiston tueksi ja toiminnan ymmärtämisen lisäämiseksi tutkija vieraili molemmissa kouluissa havainnoimassa toimintaa käytännössä. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysilla, jonka avulla aineistosta voitiin etsiä kouluvierailuja ilmiönä kuvaavia tekijöitä,, niiden ympärille rakentuvaa toimintaa sekä niiden kautta tapahtuvaa oppimista. Uudet käytännöt syntyvät halusta kehittää. Toisilta oppimisen ja käytännön kehittämisen edellytyksenä nähdään yhteistyö ja vuorovaikutukseen panostaminen, minkä vuoksi kouluvierailut, vertailemalla oppiminen ja oman osaamisen jatkuva kehittäminen ovat tutkielmassani keskiössä. Kouluvierailut tarjoavat kehittämisen avuksi peilin, sillä keskustelun ja toisen toiminnan näkemisen avulla omaa toimintaa voidaan reflektoida ja kehitellä paremmaksi. Vertaileva oppiminen toimii tehokkaana kehittämisen ja oppimisen välineenä.
Subject: benchmarking
kouluvierailu
oppiminen
vertaileva oppiminen
koulun hallinnon muutos


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record