Oppiminen yliopistossa : opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen, kokemukset yleisten työelämävalmiuksien kehittymisestä sekä niiden yhteys opintomenestykseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191053
Title: Oppiminen yliopistossa : opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen, kokemukset yleisten työelämävalmiuksien kehittymisestä sekä niiden yhteys opintomenestykseen
Alternative title: Learning at the university : Students' approaches to learning, experiences of development of generic skills and their relationship to study success
Author: Aho, Outi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191053
http://hdl.handle.net/10138/154070
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. University students learn discipline specific skills and knowledge during their studies, and at the same time they also develop many generic skills for their future working life. Therefore there are needed to theoretical understanding and studies about students' quality of learning, development of generic skills and study success. The research questions of this study were based on this kind of theoretical framework. The aim is to explore the university students' approaches to learning and their experiences of development of generic skills during their university studies. In addition, aim is to explore the relationship between approaches to learning and study success. Furthermore, this study examines whether the study success is explained by two items: experiences of approaches to learning and generic skills. Methods. The data was collected through an electronic questionnaire at the University of Helsinki. It is a part of a wide studying and working life questionnaire, which has developed and often used at the University of Helsinki. A total of 561 university students from different faculties, who had recently received their masters' degree, participated in the study. The research methods were an independent samples t-test, one-way ANOVA and linear regression analysis. Results and conclusions. According to the results, the students achieved high scores both on deep approach to learning and on organized studying but lower scores on surface approach. Furthermore, the deep approach is connected both with organized studying and good study success. Students who had received a high grade in their master's thesis had, in average, a deeper approach to learning. The deep approach to learning seems to promote success in university studies. It had a positive correlation also with the experiences of generic skills. In addition, the only predictor to study success was students' ability to analyze and categorize knowledge. The results confirm that university studies can meet the demands of both the scientific knowledge and learning as well as the working life. The future challenge will still be to analyze generic skills and to take those skills into consideration when developing higher education.Tavoitteet. Yliopisto-opiskelijat oppivat opintojensa aikana tieteenalakohtaisia tietoja ja taitoja ja samalla kehittävät myös tulevaa työelämää varten tarvittavia yleisiä työelämävalmiuksiaan. Siksi tarvitaan teoreettista ymmärrystä ja tutkimustietoa opiskelijoiden oppimisen laadusta, yleisten työelämävalmiuksien kehittymisestä ja opinnoissa menestymisestä. Tällaiselta teoriapohjalta nousivat tämän tutkimuksen ongelmat, joiden avulla selvitetään yliopisto-opiskelijoiden lähestymistapoja oppimiseen sekä heidän kokemuksiaan yleisten työelämävalmiuksien kehittymisestä opintojensa aikana. Tutkimuksessa tarkastellaan myös oppimisen lähestymistapojen yhteyttä opintomenestykseen. Lisäksi tutkitaan sitä, voidaanko opintomenestystä selittää oppimisen lähestymistapojen ja yleisten työelämävalmiuksien avulla. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto kerättiin Helsingin yliopistossa käytössä olevan Opinto- ja työelämäpalautekyselyn avulla. Tutkimukseen osallistui yhteensä 561 opiskelijaa eri tiedekunnista. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista tutkimusotetta ja pääasialliset analyysimenetelmät olivat t-testi, yksisuuntainen varianssianalyysi ja lineaarinen regressioanalyysi. Tulokset ja johtopäätökset. Tulokset osoittivat, että opiskelijat saivat korkeita pistemääriä syväsuuntautuneessa lähestymistavassa ja suunnitelmallisessa opiskelussa, mutta näitä alhaisempia pistemääriä pintasuuntautuneessa lähestymistavassa. Syväsuuntautunut lähestymistapa oli yhteydessä sekä suunnitelmalliseen opiskeluun että hyvään opintomenestykseen. Hyvän pro gradu -arvosanan saaneet opiskelijat olivat keskimäärin syväsuuntautuneempia kuin keskiverto pro gradu –arvosanan tai alhaisen pro gradu –arvosanan saaneet opiskelijat. Syväsuuntautunut, ymmärtämiseen tähtäävä oppiminen näyttää edistävän menestymistä opinnoissa. Sillä oli positiivinen yhteys myös kokemuksiin yleisten työelämävalmiuksien kehittymisestä. Opintomenestystä puolestaan selitti opiskelijan kyky jäsentää ja eritellä tietoa. Saadut tulokset vahvistavat näkemystä siitä, että yliopisto-opiskelu voi samanaikaisesti vastata sekä tieteen ja oppimisen että työelämän vaatimuksiin. Tulevaksi haasteeksi nousee etenkin yleisten työelämävalmiuksien edelleen jäsentely ja erittely sekä niiden huomioonottaminen yliopistokoulutusta kehitettäessä.
Subject: yliopisto-opiskelija
oppimisen laatu
lähestymistavat oppimiseen
yleiset työelämävalmiudet
opintomenestys


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record