När luftslottet rasar : att förstå och stöda mödrar till kolikbarn

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201504287641
Title: När luftslottet rasar : att förstå och stöda mödrar till kolikbarn
Author: Ahlroth, Linda
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201504287641
http://hdl.handle.net/10138/154285
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Abstract: The aim of this study was to through mothers stories deepen the understanding of how mothers had experienced the colic time period and how they had experienced the support in the situation. The theory in this thesis has a parental perspective and deals with subjects about the everyday life and the interaction in families with colicky infants and the support that is aimed at these families. On the basis of the theoretical frame of reference the following research issues were formulated: - How did mothers to colicky infants experience the colic time period? - How did mothers to colicky infants experience the interaction with the child? - How did mothers to colicky infants experience the support in the situation? Seven mothers to infants who had had colic participated in theme-centered interviews that took place in spring 2014. The results of the study show that the mothers experienced the colic time period and the interaction with an excessively crying child as burdening all though the mothers felt the attachment was normalized to this date. The support that is offered to parents with colicky infants was experienced as lacking by the mothers and therefore a development of both the information and the support provided is considered important.Syftet med undersökningen var att genom mödrars berättelser få en ökad förståelse för hur mödrar till kolikbarn har upplevt koliktiden och uppnå kännedom om mödrarnas upplevelser av stödet i situationen. De teoretiska utgångspunkterna för avhandlingen utgår från föräldraperspektiv och behandlar vardagsverkligheten i familjer med kolikbarn, samspel och interaktion i familjer med kolikbarn och stöd riktat till kolikbarnsfamiljer. Utgående från den teoretiska referensramen formulerades följande forskningsfrågor: - Hur upplevde mödrar till kolikbarn koliktiden? - Hur upplevde mödrar till kolikbarn samspelet med barnet? - Hur upplevde mödrar till kolikbarn stödet i samband med koliken? Sju mödrar till barn som haft kolik deltog i temaintervjuer som utfördes under våren 2014. Forskningsresultaten visar att mödrarna till kolikbarn upplevt vardagen och samspelet med ett otröstligt gråtande barn som påfrestande trots att anknytningen till barnet i dagens läge upplevdes normaliserad av informanterna. Stödet som erbjuds i samband med kolik upplevdes av mödrarna som bristande och en utveckling av såväl information som stödåtgärder riktade till kolikbarnsfamiljer önskas således i framtiden.
Subject: barn
barnfamilj
anknytning
stöd
behov
stödbehov
samspel
stödåtgärd
nätverk
barnrådgivning
förälder
föräldraskap
föräldrakolik
moderskap
specialbehov
vardagsverklighet
spädbarn
utbildning
bemötande
förståelse
tillit
råd
utvecklingsbehov
temaintervju
kvalitativ
Subject (yso): koliikki
lapsiperheet
lapsipsykologia
vanhempi-lapsisuhde
kiintymyssuhde
vuorovaikutus
sosiaalinen vuorovaikutus
neuvolat
varhainen tuki
vertaistuki
teemahaastattelut
kompetenssi
arkielämä
avuntarve
avunanto
koulutustarve
vastasyntyneet
kasvatustiede
itku (viestintä)
kohtaaminen
ymmärtäminen
luottamus
kolik
barnfamiljer
anknytningsrelation
tidigt stöd
sociala nätverk
barnrådgivningsbyråer
mödravård
föräldraskap
vardagsliv
hälsovård
gråt
nyfödda
utbildningsbehov
förståelse
kompetens
temaintervjuer
pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
narlufsl.pdf 1.022Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record