Dance talent development

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0198-3
Title: Dance talent development
Author: Chua, Joey
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015-05-15
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-0198-3
http://hdl.handle.net/10138/154463
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This qualitative study examined the culture-specific forms of dance talent development. Due to the scant and uneven literature in the field of dance talent development, this study firstly aimed at exploring the various theories and research methodologies underpinning current dance talent development literature. The other aims were to better understand how various catalysts and processes enhanced dancers development at different stages and helped guide students in actualizing their potential. Hence, mapping the Finnish and Singaporean dancers and dance students talent trajectories later became the focus of this study. This dissertation consists of three sections or (dance) Acts , which are based on three sole-authored publications. Act I introduces the compilation and synthesis of empirically based articles published between 2000 2012 that dealt with the critical issues of developing dance talents across the lifespan of children, adolescents, and adults. Data from 37 accepted studies were abstracted into evidence tables relating to: (a) abilities and traits, (b) creativity, (c) motivation, and (d) social support. Findings and recommendations about future research were useful in clarifying the ontological, epis- temological, and methodological lenses adopted in subsequent studies in this dissertation. In particular, definition of dance talents should be addressed using talent development theories, and more retrospective research about successful dancers and more prospective longitudinal research about talented students should be conducted. Act II presents, via retrospective interviews, the key factors that impacted the talent development of the award-winning Singaporean (n = 4) and Finnish (n = 4) ballet and contemporary dancers. Integral to all the eight dancers success were a high level of abilities, developed psychosocial skills, supportive and knowledgeable people, optimal learning opportunities, and chance. Four dancers stories titled Nonconformist, Exemplary Dancer, Go-Getter, and Trailblazer revolving around the themes and developmental stages illustrate the markedly different pathways for achiev- ing success. The talent-development mega-model framed the discussions in Acts I and II. The perspectives of students (n = 4), parents (n = 2), teachers (n = 6), and a sibling were analyzed in Act III in order to clarify how well significant individuals have supported the exceptionally talented dance students across the different stages of their talent development. The four exceptionally talented students were enrolled in their national dance institutions the Finnish National Opera Ballet School and the Singapore Dance Theatre. Common themes that emerged from this prospective, two-year study were being there, sharing, and knowing that illustrated the types of support instrumental, emotional, and informational from families, peers, and teachers that contributed to the students development. A result of this dissertation is the creation of a conceptual framework of dance talent develop- ment that can be useful for future research. The framework describes abilities, motivational beliefs, supportive and knowledgeable people, learning opportunities, and social skills that are crucial for dance talent development across four stages budding, blossoming, maturing, and seasoned.  The author has already utilized this framework in a longitudinal study involving male dance students. While this model emphasizes talent development in dance, it is hoped that this model is applicable in other domains.Laadullinen tutkimus kohdistuu tutkimaan huippulahjakkaiden tanssijoiden kehittymisen kulttuuris- pesifejä muotoja. Artikkeliväitöskirja koostuu kolmesta osasta, jotka on nimetty näytöksiksi . En- simmäisen osan tutkimustehtävänä oli selvittää lahjakkaaksi tanssijaksi kehittymiseen liittyvää aiem- paa tutkimusta. Toisena tutkimustehtävänä oli tutkia millaisia lahjakkaaksi kehittymiseen liittyviä avaintekijöitä lahjakkaat tanssijat löytävät omaan kasvu-uraansa liittyen. Kolmantena tutkimustehtä- vänä oli selvittää millaista tukea lahjakkaat tanssijat olivat saaneet vanhemmiltaan, opettajiltaan ja perheeltään. Lahjakkaita tanssijoita on tähän mennessä tutkittu suhteellisen vähän ja sen vuoksi väitöstutki- mukseen liittyvä ensimmäinen tutkimusosio tarkastelee ja luo katsauksen vuosina 2000 2012 julkais- tuista lahjakkaita tanssijoita käsittelevästä tutkimuksesta tuoden esille aiheeseen liittyvät teoreettiset ja metodologiset tarkastelutavat. Näytös I esittelee, analysoi ja luo synteesin 2000 2012 empiiristen aineistojen kautta koottuun 37 tieteelliseen tutkimusartikkeliin, joissa on tutkittu lahjakkaaksi kehit- tymisprosessin kriittisiä tekijöitä erityisesti tanssilliseen lahjakkuuteen liittyen. Review-tutkimuksen kautta keskeisiksi tekijöiksi tanssilliseen lahjakkuuteen kasvussa ilmenivät yksilön a) kyvyt ja omi- naisuudet, b) luovuus, c) motivaatio ja d) sosiaaliseen tuki. Ensimmäisestä review-tutkimuksesta saadut tulokset olivat pohjana koko väitöstutkimukselle luoden ontologisen, epistemologisen ja metodologisen tarkastelukulman lahjakkaiden tanssijoiden kehityksen tarkastelulle lahjakkuusteorioiden valossa. Väitöskirjan toinen osa, näytös II tarkastelee huipputanssijoiden kokemia avaintekijöitä, jotka johtivat heidän lahjakkuutensa kehittymiseen huipulle. Tutkimusaineisto on kerätty teemahaastatte- luin, joissa neljä singaporelaista ja neljä suomalaista huippulahjakasta baletti- ja nykytanssijaa muiste- lee takautuvasti kehityskaarensa avaintekijöitä. Kaikkien kahdeksan haastateltavan kohdalla ilmeni avaintekijöiden yhteys psykososiaalisiin taitoihin, kannustaviin ja yksilön lahjakkuuspotentiaalin tiedostaviin aikuisiin, optimaalisiin opiskelumahdollisuuksiin ja onnekkaisiin sattumiin. Tanssijoiden tarinat otsikoitiin Epäsovinnainen , Esimerkillinen , Kyynärpäätaktikko ja Uranuurtaja otsi- koilla kuvastaen teemoja ja kehityksellisiä vaiheita, jotka kuvasivat erilaisia polkuja huippumenestyk- seen tanssijana. Huippulahjakkuudeksi kehittymisen mega-malli esitellään ensimmäisen ja toisen näytöksen pohdinta-osiossa. Kolmas osa Näytös III tarkastelee neljän tanssinopiskelijan, kahden vanhemman ja kuuden tanssinopettajan sekä yhden sisaruksen näkökulmia lahjakkaan tanssijan kehitykseen ja tukeen. Neljä erityislahjakasta tanssiopiskelijaa olivat Suomen Kansallisoopperan balettikoulusta ja Singaporen Tanssiteatterista. Kahden vuoden aikana kerätty tutkimusaineisto toi esille erityislahjak- kaiden tanssijoiden perheiltään, opettajiltaan ja tovereiltaan saadun välineellisen emotionaalinen sekä viestinnällinen tuen ja kannustuksen merkityksen erityislahjakkuuden kehittymisessä. Tutkimuksen tulokset antavat käsitteellisen viitekehyksen huippulahjakkaiden tanssijoiden eri- tyislahjakkuuden kehitysprosessin tarkasteluun. Keskeisinä tuloksina huippulahjakkaaksi tanssijaksi kehittymisessä osoittautuivat motivationaaliset tekijät ja uskomukset, kannustavat, erityislahjakkuu- den tunnistavat ja tiedostavat ihmiset, opiskelumahdollisuudet ja sosiaaliset taidot. Nämä tekijät osoittautuivat tässä tutkimuksessa olennaisiksi huippulahjakkaan tanssijan uran neljässä kehitysvai- heessa, joista ensimmäinen on luonteeltaan orastavan, toinen kukoistavan, kolmas kypsän ja neljäs kokeneen tanssijan kehitysvaihe. Vaikka tämä tapaustutkimus liittyy kahden maan huippulahjakkai- den tanssijoiden kokemuksista saatuihin tuloksiin, mallia voitaneen soveltaa myös muussa huippulah- jakkaita koskevassa tutkimuksessa.
Subject: education
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
dancetan.pdf 3.124Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record