Housing talent : Residential satisfaction among skilled migrants in the Helsinki metropolitan area

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9482-8
Title: Housing talent : Residential satisfaction among skilled migrants in the Helsinki metropolitan area
Author: Eskelä, Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography, Division of Urban Geography and Regional Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015-06-12
Belongs to series: Department of Geosciences and Geography A - URN:ISSN:1798-7911
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9482-8
http://hdl.handle.net/10138/154683
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Cities are striving to attract and retain talented workers in order to increase their competitiveness in the new economy, which is highly dependent on innovation and knowledge. Residential satisfaction has been identified as a key determinant of whether a person stays or moves to another location. However, given the tendency to focus on the housing of immigrant groups with a lower socio-economic status, the factors that affect the residential satisfaction of skilled migrants remain understudied. This article-based dissertation in the field of urban geography examines the determinants of residential satisfaction among skilled migrants living in the Helsinki metropolitan area (HMA), Finland. The research setting is intended to maximise the cultural and socio-economic as well as locational diversity within the limits of recognised skilled migrant groups. The analysis focuses on how the interplay between individuals norms and the situational conditions is manifested when immigrants assess a single housing market, the HMA. The study is qualitative in nature and draws on 70 semi-structured interviews with skilled migrants and with experts on migration and housing in the city region. Despite the cultural, socioeconomic and locational heterogeneity of the interviewees, their experiences of housing in the HMA were notably similar: the uppermost assessment was that it is expensive, cramped and uniform. On the other hand, they appreciated the overall safety and functionality of the city region, as well as the natural environment: the predominant influence, for them, is the family life cycle rather than the urban amenities that are often assumed to be highly important for the creative class . The results also show that homeownership is not a simple indicator of the intention to stay in or leave the region, which contradicts earlier findings on ethnic-minority housing. The study underlines the importance of the social environment in creating residential satisfaction among skilled migrants. Whereas earlier studies revealed the essential nature of social networks and personal trajectories in the location decisions of skilled workers, the results of this study indicate that the supply of local, neighbourhood-based social ties is particularly limited in the case of the HMA, and that this has a negative impact on the residential satisfaction of skilled migrants. Furthermore, the structural element of housing seemed to have an effect on local social ties: among international students the extent of such ties varied according to the housing form. Although many skilled migrants are in a good socio-economic position, they are not immune to problems related to finding suitable housing. Housing availability, quality and affordability are therefore significant factors in enhancing residential satisfaction among such groups. Furthermore, as local social ties serve a mediating role with regard to the residential area as well as to society, the formation of such ties would promote the integration of migrants. These aspects of housing should be acknowledged in the strategies of cities wishing to accommodate and retain global talent. Keywords: skilled migrants, housing, residential satisfaction, social ties, Helsinki metropolitan areaKaupunkien strategioissa pyritään houkuttelemaan ja sitouttamaan kansainvälisiä osaajia, joilla on keskeinen rooli uudessa, innovaatio- ja tietokeskeisessä taloudessa. Asumistyytyväisyyden on tunnistettu vaikuttavan voimakkaasti päätökseen lähteä asuinpaikasta tai jäädä siihen. Kansainvälisten osaajien asumistyytyväisyyteen vaikuttavista tekijöistä tiedetään kuitenkin vähän, sillä tutkimuksissa on yleensä keskitytty heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevien maahanmuuttajaryhmien asumiseen. Tässä kaupunkimaantieteen artikkeliväitöskirjassa tutkitaan kansainvälisten osaajien asumistyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä pääkaupunkiseudulla. Tutkimusasetelmassa on pyritty maksimoimaan tunnistettujen osaajaryhmien kulttuurinen, sosioekonominen ja sijainnillinen moninaisuus. Analyysissä tarkastellaan, miten yksilön normien ja tilannetekijöiden vuorovaikutus näkyy, kun osaajat arvioivat pääkaupunkiseudulla asumista. Tutkimus on laadullinen ja pohjautuu 70 kansainvälisen osaajan sekä muuttoliikkeen ja asumisen asiantuntijan puolistrukturoituun haastatteluun. Haastateltavien kulttuurisesta, sosioekonomisesta ja sijainnillisesta moninaisuudesta huolimatta heidän kokemuksensa pääkaupunkiseudun asumisesta olivat huomattavan yhdenmukaisia: asuminen on kallista, ahdasta ja yksipuolista. Toisaalta osaajat arvostivat pääkaupunkiseudun turvallisuutta, toimivuutta sekä luonnonläheisyyttä. Osaajien asumisvalintoihin vaikutti voimakkaasti elämänvaihe, eivätkä niinkään urbaanit palvelut, joita usein pidetään tärkeinä luovalle luokalle . Tulokset osoittavat myös, että osaajien omistusasuminen ei kerro siitä, ovatko he jäämässä seudulle vai lähtemässä sieltä. Tämä poikkeaa tuloksista, joita on saatu heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevien maahanmuuttajaryhmien asumisesta. Tulokset korostavat sosiaalisen ympäristön merkitystä kansainvälisten osaajien asumistyytyväisyyden muodostumisessa. Siinä missä sosiaalisten verkostojen on havaittu vaikuttavan merkittävästi osaajien sijaintipäätöksiin, tämä tutkimus osoittaa asuinalueeseen liittyvien sosiaalisten siteiden tarjonnan olevan erityisen rajoittunutta pääkaupunkiseudulla, mikä osaltaan vähentää osaajien asumistyytyväisyyttä. Lisäksi asumiseen liittyvät rakenteet vaikuttavat paikallisten sosiaalisten siteiden muodostumiseen: kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden paikalliset sosiaaliset siteet vaihtelivat asumismuodon mukaan. Vaikka monet kansainväliset osaajat ovat hyvässä sosioekonomisessa asemassa, sopivan asunnon löytäminen on usein vaikeaa. Siksi asuntojen saatavuus, laatu ja edullinen hintataso ovat tärkeitä pyrittäessä lisäämään heidän asumistyytyväisyyttään. Lisäksi paikalliset sosiaaliset siteet auttaisivat osaajien asettautumisessa seudulle, sillä ne toimivat välittäjinä sekä asuinalueeseen että laajemmin yhteiskuntaan. Nämä asumiseen vaikuttavat tekijät olisi hyvä huomioida kaupunkien strategioissa, joiden tavoite on houkutella ja sitouttaa kansainvälisiä osaajia. Asiasanat: kansainväliset osaajat, asuminen, asumistyytyväisyys, sosiaaliset siteet, pääkaupunkiseutu
Subject: kaupunkimaantiede
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Housing.pdf 4.591Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record