Are Early Maladaptive Schemas associated with Borderline Personality Disorder symptomatology among depressed adult inpatients?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191241
Title: Are Early Maladaptive Schemas associated with Borderline Personality Disorder symptomatology among depressed adult inpatients?
Author: Sarparanta, Saana
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191241
http://hdl.handle.net/10138/154718
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tarkoitus: Masennus ja epävakaa persoonallisuushäiriö ovat hoidon piirissä yleisiä psykiatrisia häiriöitä, joita luonnehtii monimuotoinen kärsimys ja toimintakyvyn lasku, sekä kohonnut riski itsemurhaan. Masennus ja epävakaa persoonallisuushäiriö esiintyvät usein yhdessä ja häiriöiden yhteisesiintyvyys on yhteydessä masennuksen kulkuun. Varhaiset maladaptiiviset skeemat puolestaan viittaavat varhain elämässä sisäistyneisiin itseä ja muita koskeviin merkitsevästi haitallisiin tulkintatapoihin. Skeemat ovat yhteydessä sekä masennuksen että epävakaan persoonallisuushäiriön oireisiin ja oireiden vakavuusasteeseen, mutta skeemojen yhteyttä psykiatriseen yhteisesiintyvyyteen on kaikesta huolimatta tutkittu vain vähän. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli perehtyä epävakaan persoonallisuushäiriön ja masennuksen väliseen yhteisesiintyvyyteen tarkastelemalla skeemojen yhteyttä epävakaan persoonallisuushäiriön oireisiin osastohoitoa vaativassa masentuneessa potilasväestössä. Menetelmät: Otos koostui 43:sta aikuisesta osastohoitoa vaativasta potilaasta (29 naista ja 14 miestä). Epävakaan persoonallisuushäiriön oireita kartoitettiin Structured Clinical Interview for DSM-III-R Personality Disorders ja skeemoja Young Schema Questionnaire-S2-extended itsearviointikyselyjen avulla. Itsearvioituja epävakaan persoonallisuushäiriön oireita ennustettiin kolmiosaisen lineaarisen regressiomallin avulla: Ensimmäisessä vaiheessa epävakaan persoonallisuushäiriön oireet lisättiin malliin riippuvaksi muuttujaksi ja skeemat riippumattomiksi muuttujiksi ja lineaarinen regressioanalyysi suoritettiin jokaiselle skeemalle erikseen. Seuraavaksi sukupuoli, ikä, koulutustaso ja työllisyysstatus lisättiin malliin kovariaateiksi. Kolmannessa vaiheessa malliin lisättiin kovariaatiksi myös Center for Epidemiological Studies Depression Scale itsearviointikyselyn avulla mitattu tutkimuksen aikainen masennusoireilu. Tutkimustulokset ja johtopäätökset: Kymmenen kahdeksastatoista maladaptiivisesta skeemasta oli merkitsevästi positiivisessa yhteydessä lisääntyneisiin itsearvioituihin epävakaan persoonallisuushäiriön oireisiin. Kuitenkin vain yksi skeema, Ylikriittisyys ja Vaativuus, oli itsenäisessä positiivisessa yhteydessä epävakaan persoonallisuushäiriön oireisiin ja selitti vaihtelua epävakaan persoonallisuushäiriön oireissa yli tutkimuksen aikaisten masennusoireiden, sukupuolen, iän, koulutustason ja työllisyysstatuksen vaikutuksen. Tämän tutkimuksen perusteella Ylikriittisyys ja Vaativuus voi toimia spesifinä kognitiivisena riskitekijänä epävakaan persoonallisuushäiriön oireiden ja niiden vakavuusasteen kasvuun masentuneessa väestössä.Objective: Major Depressive Disorder (MDD) and Borderline Personality Disorder (BPD) are serious psychiatric disorders highly prevalent in clinical settings, characterized by multiple forms of distress, functional decline, and increased risk of suicide. MDD and BPD often co-occur and the co-occurrence of the disorders is associated with the course of MDD. Early Maladaptive Schemas (EMSs) refer to maladaptive internalized representations of the self in relation to others that develop early in life. EMSs are associated with depressive and BPD symptomatology and symptom severity. However, the associations between EMSs and psychiatric comorbidity have rarely been studied. The aim of the present study was to provide new insight into the comorbidity of BPD and MDD by focusing on the associations between EMSs and BPD symptomatology among depressed inpatient population. Methods: The sample consisted of 43 adult inpatients (29 women and 14 men). BPD symptomatology was measured via Structured Clinical Interview for DSM-III-R Personality Disorders and EMSs via Young Schema Questionnaire-S2-Extended self-report questionnaires. A three-level linear regression model was created to predict self-reported BPD symptomatology: In level 1, linear regression analysis was conducted for each individual EMS separately, EMSs entered as predictors for BPD symptomatology. In level 2, gender, age, education level and employment status were added to the model as covariates. In level 3, also current level of depressive symptoms measured via Center for Epidemiological Studies Depression Scale was added to the model as a covariate. Results and conclusions: Higher scores on 10 of the 18 EMSs were significantly positively associated with elevated self-reported BPD symptomatology. However, only one EMS, Unrelenting Standards and Hypercriticalness, was independently positively associated with self-reported BPD symptomatology and explained variance over the effect of current depressive symptom state, gender, age, education level and employment status. According to the findings of the present study, Unrelenting Standards and Hypercriticalness may act a specific cognitive risk factor for elevated BPD symptomatology and symptom severity among depressed individuals.
Subject: Major Depressive Disorder
Borderline Personality Disorder
Comorbidity
Early Maladaptive Schemas
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
MaThesis_Sarparanta.pdf 858.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record