Blogia pitävien tyttöjen näkemyksiä sosiaalisen median vaikutuksesta kuluttamiseen

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Tähtinen, Minni
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201505191084
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/154727
dc.description.abstract This thesis analyses how young, blogging girls see and experience commercialism in blogosphere. My aim is to find out what kind of consumers these girls are and which qualities are typical among them. Do these girls feel that blogs have the possibility to have an influence on other peoples consuming and does commercialism have some kind of role in their blogs. There are some previous studies about adults and older adolescents and their roles in Finnish blogosphere and that is why this study concentrates on 13–15 year old girls. The theoretical background of this thesis is based on consuming, social media and commercialism on internet and blogs. The data of this study was collected from 13–15 year old girls who write blogs quite regularly. They (N=17) answered to five different open questions and were able to see all the other girls' answers and comment on them. Beside this data I also used some blogs and blogposts that these same girls have written. This is a qualitative study that was analysed with the following methods: qualitative content analysis, themes and types. In the analysis I introduce some common thoughts and thoughts that vary from other answers. I have created three different types of a young, blogging girl. These types can be used when constructing curriculas and lessonplans especially in home economics classes These girls' thoughts about consuming do vary quite a bit according to my data. Their wish to be a critical consumer came up in many answers and some of them were able to show some qualities of critical consuming in their answers. These girls were also able to find some factors that have an influence on their consuming in social media. They had different opinions regarding the commercialism of the blogosphere. It is a common thought that their own blogs have some forms of commercialism in them even though they don't have any official co-operation with any companies. Their thoughts of commercialism in social media were very mature. en
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa perehdytään siihen, millaisena nuoret, blogia pitävät tytöt näkevät ja miten he kokevat blogimaailman kaupallisuuden. Tavoitteena on selvittää, minkälaisia kuluttajia blogia pitävien tyttöjen joukosta löytyy ja mitkä ominaisuudet ovat heille tyypillisiä. Tutkimuskysymykset etsivät vastauksia siihen, minkälaisia kuluttajia tytöt ovat, miten he kokevat blogien vaikuttavat kuluttamiseen ja minkälainen rooli kaupallisuudella on osana heidän blogin pitämistään. Suomessa on tehty aiempaa blogeihin ja kuluttamiseen liittyvää tutkimusta, jossa kohderyhmänä on aikuiset sekä nuoret aikuiset. Tässä tutkielmassa keskitytään heitä nuorempiin, yläkouluikäisiin tyttöihin. Tutkielman teoreettinen viitekehys on rakennettu kolmen laajemman aiheen sekä niiden välisten suhteiden pohjalta. Nämä kolme aihetta ovat kuluttajaksi kasvaminen, verkko markkinoinnin välineenä sekäsosiaalinen media, josta erityisesti blogit. Tutkimusaineisto on kerätty 13–15 –vuotiailta tytöiltä, jotka kirjoittavat säännöllisesti blogeja. Tytöt (N=17) vastasivat viiteen avoimeen kysymykseen lomakkeella, jossa heidän oli mahdollista nähdä ja kommentoida toistensa vastauksia. Tyttöjen tuottaman kyselyaineiston lisäksi aineistona on tutkittavien blogit. Tutkielma on toteutettu laadullisena tutkimuksena ja aineisto on analysoitu sisällönanalyysin ja –erittelyn sekä teemoittelun ja tyypittelyn avulla. Analyysissa pureudutaan sekä usein esiintyviin, tytöille tyypillisiin näkemyksiin että aineistosta nostettuihin, muista vastauksista selkästi eroaviin näkemyksiin ja kokemuksiin. Tyypittelemällä on luotu kolme yläkouluikäisen blogia pitävän tytön tyyppiä. Näitä tyyppejä on mahdollista käyttää erityisesti kotitalousopetuksen kuluttaja- ja mediakasvatusta suunnitellessa. Tutkielma perehdyttää kotitalousopettajia ja muita nuorten kuluttajakasvatuksesta vastaavia toimijoita blogimaailman yhteyksistä nuorten kuluttamiseen. Tyttöjen näkemykset kuluttamisesta olivat aineistoni perusteella moninaisia. Tuloksissa korostui tyttöjen halu ja joissakin tapauksissa myös kyky olla kriittisiä kuluttajia, jotka kokevat löytävänsä verkkoympäristöstä omaan kuluttamiskäyttäytymiseensä vaikuttavia tekijöitä. Blogi-maailman kaupallisuus jakoi mielipiteitä jonkin verran. Oman blogin koettiin olevan kaupallinen, vaikka virallista yhteistyötä ei olisi ja verkon kaupallisuutta pohdittiin hyvinkin ansaitusti. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject kuluttajaksi kasvaminen fi
dc.subject kuluttajakasvatus fi
dc.subject blogit fi
dc.subject sosiaalinen media fi
dc.subject mediakasvatus fi
dc.title Blogia pitävien tyttöjen näkemyksiä sosiaalisen median vaikutuksesta kuluttamiseen fi
dc.title.alternative Young female bloggers' views on the influence of social media on consumption en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.dcmitype Text
dc.subject.discipline Home economics en
dc.subject.discipline Kotitaloustiede fi
dc.subject.discipline Hushållsvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201505191084

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu MinniTÀhtinen.pdf 10.21Mb PDF View/Open
Gradu MinniTähtinen.pdf 374bytes PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record