Opettajankoulutuslaitoksen muut julkaisut

 

Recent Submissions

 • Byman, Jenny; Renlund, Jenny; Kumpulainen, Kristiina; Keso, Mari; Sintonen, Sara; Vartiainen, Jenni; Sairanen, Heidi; Nordström, Alexandra (Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2020)
  Bubblan är en bilderbok designad speciellt för små barn (0-6 år). Den engagerande och inkluderande berättelsen handlar om en liten såpbubbla vid namn Bubblan som är ute på äventyr. Bokens händelseförlopp, illustrationer och engagerande aktiviteter är utvecklade för att främja barns multilitteracitet. Boken välkomnar barnen att multimodalt och med sina sinnen utforska bokens illustrationer och handlingar tillsammans med Bubblan, genom att kombinera visuellt, kroppsligt och emotionellt reflekterande och uttryck. Boken uppmanar också barnen att utforska miljöer och att hitta på egna äventyr till Bubblan. I bokens berättelse har Bubblan hamnat i skogen. Berättelsen uppmanar barnen till gemensamma upplevelser med Bubblan. Barnen uppmuntras att leka och fantisera tillsamman med Bubblan. Slutet av berättelsen är designad för att inspirera barnen till att skapa egna bubblor och hitta på äventyr till dem. AR-teknologin som används i boken berikar läsupplevelsen. Boken tillämpar sig till småbarnspedagogiken, förskole- och nybörjarundervisningen, eftermiddags- och klubbverksamhet, samt till hemmabruk.
 • Byman, Jenny; Renlund, Jenny; Kumpulainen, Kristiina; Keso, Mari; Sintonen, Sara; Vartiainen, Jenni; Sairanen, Heidi; Nordström, Alexandra (Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2020)
  Kupla-kuvakirja on suunnattu erityisesti pienille (0-6 vuotiaille) lapsille. Osallistavassa ja toiminnallisessa kuvakirjassa seikkailee pieni saippuakupla nimeltään Kupla. Kirja on suunniteltu edistämään pienten lasten monilukutaidon kehittymistä tarinan, kuvitusten ja toiminnallisten aktiviteettien kautta. Sen tavoitteena on innostaa lapsia tutkimaan ja tulkitsemaan tarinan ja kuvitusten maailmaa yhdessä Kuplan kanssa multimodaalisesti ja moniaistillisesti. Se rohkaisee lapsia myös omaan tarinankerrontaan ja ympäristön tutkimiseen. Kirjan tarinassa pieni ‘Kupla’ on päätynyt metsään. Tarina kutsuu lapsia yhteiseen seikkailuun Kuplan kanssa. Se kannustaa lapsia mielikuvitukselliseen leikkiin ja toimintaan yhdessä Kuplan kanssa. Tarinan lopuksi lapsia kannustetaan luomaan omia kuplia, sekä keksimään kuplille uusia seikkailuja. Kirjan hyödyntämä AR-teknologia rikastuttaa ja elävöittää lapsen lukukokemusta. Kirja soveltuu varhaiskasvatukseen, esi- ja alkuopetukseen, lasten iltapäivä- tai kerhotoimintaan, sekä kotikäyttöön.
 • Kangas, Jonna; Sintonen, Sara (Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2020)
 • Wong, Chin-Chin; Kumpulainen, Kristiina; Sintonen, Sara; Sairanen, Heidi; Byman, Jenny; Renlund, Jenny; Erfving, Emilia; Hintsa, Antti (University of Helsinki, Playful Learning Center, 2020)
  Riddle of the Spirit is a set of playful multiliteracy materials designed to develop children's interest and understanding of issues related to climate change and the environment, as well as promoting children's ecological literacies and, more broadly, multiliteracies. With the material, children can discuss and reflect on themes related to climate change and the environment through a story based on Finnish myths. In the story, Ukko, the thunderstorm spirit, loses control of the weather. The children’s goal is to find out the reasons for this loss and to create imaginative solutions to help Ukko to be well and able to control the weather once more. In total, this learning journey consists of seven pedagogical activities to be realised in the classroom and/or outdoors. The activities are also suitable for children's afternoon club activities as well as for learning at home. The project includes activity instructions, questions to support the discussion, and templates for props making. The Riddle of the Spirit material is a continuation of the Whisper of the Spirit material in the world with Ukko the thunderstorm spirit, Tapio the forest spirit, Vetehinen the water spirit and Myrrysmies the ancient wizard.
 • Wong, Chin-Chin; Kumpulainen, Kristiina; Sintonen, Sara; Sairanen, Heidi; Byman, Jenny; Renlund, Jenny; Erfving, Emilia; Hintsa, Antti (Helsingfors universitet, Playful Learning Center, 2020)
  Rådarens gåta består av en samling lekfulla, multilitterära material. Målet med Rådarens gåta är att öka barns intresse och medvetenhet om miljöfrågor, samt kompetens i ekologisk litteracitet och multilitteracitet. Genom de pedagodiska materialen och en saga som kopplar till finska myter, kan barnen undersöka och reflektera över miljö- och klimatfrågor. Sagan börjar med att åskans rådare Ukko en dag tappar kontrollen över vädret. Barnens uppgift är att ta reda på vad detta kan bero på och att skapa fantasifulla lösningar för att hjälpa Ukko att bli glad igen och återfå kontrollen över vädret. Totalt består processen av sju pedagogiska aktiviteter, som utförs både i och utanför klassrummet, innefattande lärarens vägledning, barns explorativa lärande samt gruppdiskussioner. I materialet ingår instruktioner för aktiviteterna, exempelfrågor för gruppdiskussionerna, samt pysselrekvisita. Denna lärandeupplevelse bygger vidare på det tidigare materialet från Rådarens viskning. I Rådarens gåta möter vi åter åskans rådare Ukko, skogens rådare Tapio, vattnets rådare Vetehinen och den forntida Siaren.
 • Wong, Chin-Chin; Kumpulainen, Kristiina; Sintonen, Sara; Sairanen, Heidi; Byman, Jenny; Renlund, Jenny; Erfving, Emilia; Hintsa, Antti (Helsingin yliopisto, Playful Learning Center, 2020)
  Haltijan arvoitus on valikoima leikillisiä aktiviteetteja, joiden tarkoituksena on kehittää lasten kiinnostusta ja ymmärrystä ilmastonmuutokseen ja ympäristöön liittyvistä asioista, sekä edistää lasten ekologista lukutaitoa ja laajemmin monilukutaitoa. Materiaalin avulla lapset voivat käsitellä ja pohtia ilmastonmuutokseen ja ympäristöön liittyviä teemoja suomalaisiin myytteihin perustuvan tarinan kautta. Tarinassa ukkosen haltija Ukko menettää sään hallinnan. Lasten tehtävänä on tutkia mistä tämä johtuu ja luoda kuvitteellisia ratkaisuja, joiden avulla Ukko voisi jälleen hyvin ja pystyisi jälleen hallitsemaan säätä. Kokonaisuus rakentuu seitsemästä pedagogisesta aktiviteetista, jotka voidaan toteuttaa esimerkiksi luokkahuoneessa ja/tai ulkona. Aktiviteetit soveltuvat myös lasten iltapäivä- tai kerhotoimintaan sekä kotikäyttöön. Materiaali sisältää työskentelyohjeet, keskustelua tukevia kysymyksiä sekä mallipohjia tehtäviin liittyviä askarteluja varten. Haltijan arvoitus -aktiviteettikortit ovat jatkoa Haltijan kuiskaus -materiaalille ukkosen haltija Ukon, metsänhaltija Tapion, vedenhaltija Vetehisen ja muinaisen tietäjävelho Myrrysmiehen maailmassa.
 • Kangas, Jonna; Vartiainen, Jenni (Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos, 2019)
  Opettajankoulutuslaitoksen muut julkaisut
 • Kumpulainen, Kristiina; Vartiainen, Jenni; Ouakrim-Soivio, Najat; Hienonen, Ninja (Helsingin yliopisto, 2019)
  Tämä julkaisu raportoi Monilukutaitoa Opitaan Ilolla (MOI) -kehittämisohjelman pienten lasten huoltajille suunnatun verkkokyselyn tuloksia. Kyselyn tavoitteena oli selvittää lasten kasvuympäristöjä kodin ja perheiden arjessa, ja pohtia näiden yhteyttä pienten lasten monilukutaidon kehittymisen mahdollisuuksiin. Monilukutaidolla tarkoitetaan kykyä hankkia, tulkita, käyttää, tuottaa, esittää ja arvioida tekstejä eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten välineiden avulla. Monilukutaito tunnistaa arjen moninaistuneet lukemisen ja tuottamisen tavat ja on näin tärkeä osa lasten kasvuympäristöjä. Olemassa olevan tutkimustiedon mukaan lasten monilukutaito kehittyy leikin, ihmettelyn ja tutkimisen avulla vuorovaikutuksessa välittävien aikuisten kanssa. Lasten mieltä askarruttaviin kysymyksiin vastaaminen ja niiden yhteinen pohtiminen laajentavat lapsen ajattelua. Monilukutaidon kehittymisen kannalta onkin tärkeää, että lapsen aloitteisiin ja kysymyksiin vastataan eikä lasta jätetä yksin häntä askarruttavien asioiden kanssa. Leikki yhtenä keinona on oiva tapa tarttua lasta kiinnostaviin ilmiöihin. Leikin avulla lapsi tutkii ja tulkitsee omaa ympäristöään, myös tekstiympäristöään. Maailman ja sen ilmiöiden yhteinen ihmettely, havainnoiminen ja tutkiminen tukevat lasten monilukutaidon kehittymistä. Kokonaisuudessaan lasten kasvuympäristöjen tulisi olla tekstien rikastamia ja kannustaa ja motivoida lapsia lukemaan ja tulkitsemaan erilaisia tekstejä ja viestejä yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa. Kuinka lapsen koti, harrastukset ja muu vapaa-aika, sekä perheenjäsenten ja muiden tärkeiden ihmisten kanssa vietetty yhteinen aika tarjoavat mahdollisuuksia lapsen monilukutaidon kehittymiseen, edellyttää selvittämistä ja tutkimustietoa. Vastaavasti mitä pienten lasten huoltajat ja lapsen muut kasvattajat arvottavat lapsen kasvatuksessa ja oppimisessa sekä millaista esimerkkiä he itse omalla toiminnallaan lapsille tarjoavat vaatii tutkimusta. Kaikki tämä tutkimustieto on tärkeää, jotta voimme yhteiskuntana entistä paremmin ymmärtää ja tukea jokaisen lapsen yhtäläisiä mahdollisuuksia monilukutaidon kehittymiseen jo varhaislapsuudessa. Pienten lasten huoltajille suunnattu MOI-kehittämisohjelman toteuttama kysely vastaa omalta osaltaan tarpeeseen ymmärtää lisää lasten kasvuympäristöjä monilukutaidon kehittymisen areenoina.
 • Kumpulainen, Kristiina; Sintonen, Sara; Vartiainen, Jenni; Sairanen, Heidi; Nordström, Alexandra; Byman, Jenny; Renlund, Jenny (2018)
  This book has been written for all those adults who are interested in promoting young children’s multiliteracy skills. We gave this book the title Playful Parts: The Joy of Learning Multiliteracies. “Playful Parts” is a metaphor that we use to encourage children and adults to use their imagination and creativity in teaching and learning multiliteracy skills. Playful Parts are open to pedagogical interpretation and can be applied in a variety of ways to meet the needs of particular children, situations and circumstances. They can be extensively used in different settings, such as, nurseries, schools, libraries, science centres, museums and homes. We hope that Playful Parts will come to life in a variety of forms when applied to activities participated in by adults and children and that they generate new approaches to enhance the joy of teaching and learning multiliteracy skills.
 • Kumpulainen, Kristiina; Sintonen, Sara; Vartiainen, Jenni; Sairanen, Heidi; Nordström, Alexandra; Byman, Jenny; Renlund, Jenny (University of Helsinki, The Joy of Learning Multiliteracies (MOI), 2018)
  Denna bok är skapad för alla vuxna som är intresserade av att främja små barns multilitteracitet.​ Vi har gett den här boken namnet Bångstyriga bitar: Inlärning av multilitteracitet med glädje. ”Bångstyriga bitar” är ett bildligt uttryck och ett pedagogiskt verktyg som vi utvecklat för att efterlysa fantasi och kreativitet hos barn och vuxna i undervisningen och inlärningen av multilitteracitet. De material som baserar sig på Bångstyriga bitar är öppna till sin natur och kan tillämpas mångsidigt.​ Vi hoppas att de Bångstyriga bitarna vi utvecklat kommer till liv på många olika sätt i barns och vuxnas gemensamma verksamhet, och att nya former för undervisning och inlärning av multilitteracitet med glädje växer fram.​
 • Kumpulainen, Kristiina; Sintonen, Sara; Vartiainen, Jenni; Sairanen, Heidi; Nordström, Alexandra; Byman, Jenny; Renlund, Jenny (University of Helsinki, The Joy of Learning Multiliteracies (MOI), 2018)
  Tämä kirja on laadittu kaikille niille aikuisille, jotka ovat kiinnostuneita edistämään pienten lasten monilukutaitoa. Olemme antaneet kirjalle nimeksi Kurittomat Palaset: Monilukutaitoa Opitaan Ilolla. ”Kurittomat palaset” on kielikuva ja kehittämämme pedagoginen työkalu, jolla haluamme peräänkuuluttaa lasten ja aikuisten mielikuvituksen ja luovuuden käyttöä monilukutaidon opetuksessa ja oppimisessa. Kurittomiin palasiin perustuvat materiaalit ovat pedagogisesti avoimia ja monipuolisesti sovellettavia. Toivomme, että kehittämämme Kurittomat palaset heräävät eloon monin eri tavoin aikuisten ja lasten yhteisessä toiminnassa tuottaen uusia muotoja monilukutaidon opettamisen ja oppimisen iloksi.
 • Sintonen, Sara (University of Helsinki, Playful Learning Center, 2018)
  Barn är i regel kreativa, produktiva och nyfikna. De är intresserade av olika ljud och av att experimentera med ljud om de får tillfälle till det. Även om ljudet är lätt att uppfatta är det samtidigt utmanande eftersom det är opåtagligt. Barn kan ha många slags frågor och funderingar som gäller ljud. Det är fantastiskt att få väcka barnens intresse och uppmuntra dem att ställa frågor. Det finns sällan entydigt rätta eller felaktiga svar på barnens funderingar och när man samtalar med barn lär man sig också själv nya saker. Många barn upplever ljud som ett ganska svårt fenomen, eftersom ”man inte kan hålla i ljudet och ta det i handen”. Ljudet är också ofta kortvarigt. Det går inte att stänga öronen på samma sätt som man kan blunda och därför tvingas man höra även irriterande ljud. Det kan också vara svårt att veta varifrån ljuden kommer: de är någonstans ”i luften, runtomkring, på insidan, inne i huvudet, i öronen, i benen och magen”, som en sexåring uttryckte det. En del barn tycker också det är svårt att rita ljud, vilket är förståeligt – hur avbildar man tvådimensionellt någonting som är tredimensionellt? Ljudkonst ger konstfostran för barn och barnens konstnärliga aktörskap nytt innehåll. Om man i musikfostran till exempel koncentrerar sig mest på olika slags musikstycken och -verk kan det hända att ljudet som modalitet och ljudfenomenen i all sin tjusning kommer i skymundan. Då kan uppfattningen om olika ljud och hur de produceras bli snäv. Detta innebär också att en konstform, ljudkonsten, utesluts helt ur konstfostran. När barnen börjar bli bekanta med ljudkonst är det bra att först tillsammans förnimma, observera, lyssna och försöka producera olika ljud på olika sätt. För att inspirera barnen kan man också låta dem lyssna på olika slags ljudprov och undersöka olika material, till exempel snäckor, hörlurar och förstoringsglas, som en start på resan in i ljudens fascinerande värld.
 • Sintonen, Sara (University of Helsinki, Playful Learning Center, 2018)
  Creativity, productivity and curiosity come naturally to children. Children are interested in different sounds and experimenting with sounds, if they are given the opportunity to do this. Although it is easy to sense sound, it can also be challenging in its intangibility. Children can have all manner of questions and sources of wonder related to sound. It is great when children can be inspired to show interest and ask questions. Often, there are no unambiguously right or wrong answers to the things children think about, and new things can be learned in conversation with them. Many children find sound a fairly difficult phenomenon to deal with because they “cannot take grab on to sound or pick it up”. In addition, sound is often gone in an instant. The ears cannot be closed like the eyes, so we are forced to listen to annoying sounds as well as pleasant ones. Sounds are also difficult to locate: they are some- where “in the air, all around, inside, in the head, in the ears, in the legs and in the tummy”, as one six-year-old said. Some children also find sound difficult to draw. This is understandable: how can such a three-dimensional thing be depicted in two dimensions? Sound art is a new source of content for children’s arts education and children’s artistic activity. For example, if music education focuses mainly on various pieces and works of music, it could be that children miss out on all of the fascinating aspects of sound as a modality and sound-related phenomena. In such cases, children may only develop a limited understanding of the diversity of sounds and the means of creating them. This would also exclude an entire area of art – sound art – from arts education. It is a good idea to begin familiarising yourself and children with sound art by sensing, perceiving and listening to sounds together and by experimenting with different ways of creating various sounds. Moments of inspiration could include listening to various sound samples and experimenting with materials, such as shells, ear trumpets and magnifying glasses, to take the first steps on the journey towards the fascinating world of sound.
 • Sintonen, Sara (University of Helsinki, Playful Learning Center, 2018)
  Lapset ovat lähtökohtaisesti luovia, tuotteliaita sekä uteliaita. Erilaiset äänet ja äänten kokeileminen kiinnostaa lapsia, jos heille annetaan tähän mahdollisuus. Vaikka ääni on helposti aistittava, on se samalla aineettomuudessaan haastava. Lasten mielissä voi olla monenlaisia ääniin liittyviä kysymyksiä ja ihmetyksen aiheita. On mahtavaa, kun voi innostaa lapsia kiinnostumaan ja kyselemään. Lasten pohdintoihin ei usein ole olemassa yksiselitteisiä oikeita tai vääriä vastauksia, ja heidän kanssaan keskustellessaan oppii itsekin uutta. Ääni on melko vaikea ilmiö monen lapsen mielestä, koska “ääntä ei saa mitenkään kiinni ja ääniä ei voi ottaa käteen”. Ääni menee myös usein äkkiä ohi. Korvia ei voi sulkea kuten silmäluomia, joten ärsyttävätkin äänet on pakko kuulla. Ääniä on myös vaikea paikallistaa: ne ovat jossakin “ilmassa, ympärillä, sisällä, päässä, korvissa, jaloissa ja masussa”, kuten eräs kuusivuotias asian ilmaisi. Ääntä on myös joidenkin lasten mielestä vaikea piirtää: ihan ymmärrettävää, sillä miten kuvata jokin kolmiulotteinen asia kaksiulotteisesti? Äänitaide tuo uutta sisältöä lasten taidekasvatukseen ja lasten taiteelliseen toimijuuteen. Esimerkiksi jos musiikkikasvatuksessa keskitytään pääosin erilaisiin musiikkikappaleisiin ja -teoksiin, voi olla, että ääni modaliteettina ja ääni-ilmiöt kaikessa kiehtovuudessaan jäävät paitsioon. Tällöin käsitys moninaisista äänistä sekä niiden tuottamistavoista voi jäädä suppeaksi. Samoin se sulkisi yhden taiteen alueen, ääni- taiteen, kokonaan taidekasvatuksesta pois. Lasten kanssa äänitaiteeseen perehtyminen kannattaa aloittaa ääniä yhdessä aistimalla, havaitsemalla, kuuntelemalla ja kokeilemalla erilaisten äänten tuottamista eri tavoin. Innostamishetkiin voi ottaa mukaan erilaisia ääninäytteitä kuunneltaviksi, materiaaleja kokeiltaviksi; vaikkapa simpukoita, kuulotorvia ja suurennuslaseja, jotta matka äänten mielenkiintoisiin maailmoihin voi alkaa.
 • Kangas, Jonna; Fonsén, Elina (Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta, 2018)
  Opettajankoulutuslaitoksen muut julkaisut
 • Erfving, Emilia; Hintsa, Antti; Sintonen, Sara; Sairanen, Heidi; Kumpulainen, Kristiina (University of Helsinki, Playful Learning Center, 2017)
  Myths and multiliteracy Myths are shared stories and beliefs about things that no one has really seen or experienced but that are still believed to be true. In the past, a long time ago, Finnish myths often had their origins in observations about nature. The natural world inspired people and they wanted to interact with it. People in the ancient times had a completely different relationship to nature from us. Nature has always been especially important to people living in Finland as the four seasons make the environment very rich and varied here. It is not surprising that it has kindled people’s imagination and been the source of many beliefs. For example, shooting stars were believed to be cracks in the sky through which gods could take a peek at the Earth. Forests and their spirits were also an essential part of the northern culture of Finland and way of life as they were an important source of food. The Whisper of the spirit activity cards are our contribution to the celebrations marking Finland’s 100 years of independence. The package can be used and distributed for non-commercial purposes in printed or in digital formats. The educational aim of the activity cards is for children to take an interest in Finnish stories, nature and ancient beliefs from a variety of perspectives. The tasks encourage children to imagine, observe, collaborate, reflect, innovate and experiment in multimodal ways. We also hope the stories and activities will support children’s interests and competencies in multiliteracies. The production of the Whisper of the spirit activity cards was supported by the Joy of Learning Multiliteracies (MOI) project, which is funded by the Ministry of Education and Culture and implemented by the University of Helsinki. The material can be downloaded from the MOI project website: www.monilukutaito.com/en/
 • Erfving, Emilia; Hintsa, Antti; Sintonen, Sara; Sairanen, Heidi; Kumpulainen, Kristiina (Helsingfors universitet, Playful Learning Center, 2017)
  Myter och multilitteracitet Myter är gemensamt delade historier och folksagor som ingen egentligen någonsin har sett eller upplevt men som anses vara sanna. I det förgångna, för mycket länge sedan, föddes finländska myter ofta av iakttagelser i anknytning till naturen. Naturen var en inspirationskälla och människorna ville föra en dialog med naturen: de hade ett annorlunda förhållande till naturen än vad vi har idag. För människor i norr har naturen haft en egen speciell betydelse, eftersom årstidsväxlingarna här gör naturen mycket varierande och rik. Det är inte så konstigt att naturen har väckt fantasin och gett upphov till många myter. Man har till exempel trott att ett stjärnfall är en spricka på himlen genom vilken gudarna kan titta ner på jorden. Skogarna och skogsväsendena är också en väsentlig del av kulturen och levnadssätten i norr. Skogen var ju också en viktig näringskälla. Med Rådarens viskning-aktivitetskorten vill vi ra det 100-åriga Finland. Helheten publiceras i digital form och den kan användas och distribueras i icke-kommersiella syften. Vår tanke är att materialet används främst digitalt. Det pedagogiska syftet med aktivitetskorten är att väcka intresse för den finländska naturen och för gamla myter ur många olika synvinklar. Uppgifterna lockar också deltagarna att på många olika sätt själva iaktta, fundera, hitta på och experimentera. För framställandet av aktivitetskorten har vi fått stöd av ”MOI - Inlärning av multilitteracitet med glädje”-utvecklingsprogrammet som - finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och genomförs av Helsingfors universitet. Materialet kan fritt laddas ner på MOI-projektets webbplats: www.monilukutaito.com/se/
 • Erfving, Emilia; Hintsa, Antti; Sintonen, Sara; Sairanen, Heidi; Kumpulainen, Kristiina (Helsingin yliopisto, Playful Learning Center, 2017)
  Myyttejä ja monilukutaitoa Myytit ovat yhteisesti jaettuja tarinoita ja uskomuksia, joita kukaan ei oikeastaan ole välttämättä koskaan oikeasti nähnyt tai kokenut, mutta joita pidetään totena. Menneessä ajassa, todella kauan sitten, suomalaiset myytit saivat monesti alkunsa luontoon liittyvistä havainnoista. Luonto innosti ihmisiä ja luonnon kanssa pyrittiin vuoropuheluun: ihmisillä oli nykyaikaan verrattuna erilainen suhde luontoon. Pohjoisen ihmisille luonnolla on ollut oma erityinen merkityksensä, sillä luonto on vuodenaikojen vaihtelujen myötä täällä hyvin moninainen ja rikas. Ei ihmekään, että se on herättänyt mielikuvituksen ja synnyttänyt monia uskomuksia. Esimerkiksi tähdenlennon on ajateltu olevan repeämä taivaalla, josta jumalat voivat kurkkia alas maan päälle. Samoin metsät haltijoineen liittyvät olennaisella tavalla pohjoiseen kulttuuriin ja elämäntapoihin, olihan se myös tärkeä ravinnon lähde. Haltijan kuiskaus -aktiviteettikorteilla haluamme osaltamme juhlistaa 100-vuotiasta Suomea. Kokonaisuus julkaistaan digitaalisessa muodossa, ja sitä on mahdollisuus käyttää ja levittää ei-kaupallisissa tarkoituksissa. Ajatuksemme on, että tulostamisen sijaan materiaalia käytetään erilaisilla digitaalisilla näyttöpäätteillä. Aktiviteettikorttien pedagogisena tavoitteena on herättää kiinnostusta suomalaista luontoa ja vanhoja uskomuksia kohtaan monesta eri näkökulmasta. Tehtävät houkuttavat myös monella eri tavalla tarkkailemaan, pohtimaan, keksimään ja kokeilemaan itse. Haltijan kuiskaus -aktiviteettikorttien tuottamiseen on saatu tukea Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamalta ‘MOI - Monilukutaitoa opitaan ilolla’ -hankkeelta, jonka toteuttaa Helsingin yliopisto. Materiaali on vapaasti ladattavissa MOI-hankkeen sivuilta osoitteessa: www.monilukutaito.com
 • Sintonen, Sara; Erfving, Emilia (University of Helsinki, Department of Teacher Education, 2015)
 • Sintonen, Sara; Erfving, Emilia (University of Helsinki, Department of Teacher Education, 2016)

View more