Opettajankoulutuslaitoksen muut julkaisut

 

Recent Submissions

 • Kangas, Jonna; Fonsén, Elina (Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta, 2018)
  Opettajankoulutuslaitoksen muut julkaisut
 • Erfving, Emilia; Hintsa, Antti; Sintonen, Sara; Sairanen, Heidi; Kumpulainen, Kristiina (University of Helsinki, Playful Learning Center, 2017)
  Myths and multiliteracy Myths are shared stories and beliefs about things that no one has really seen or experienced but that are still believed to be true. In the past, a long time ago, Finnish myths often had their origins in observations about nature. The natural world inspired people and they wanted to interact with it. People in the ancient times had a completely different relationship to nature from us. Nature has always been especially important to people living in Finland as the four seasons make the environment very rich and varied here. It is not surprising that it has kindled people’s imagination and been the source of many beliefs. For example, shooting stars were believed to be cracks in the sky through which gods could take a peek at the Earth. Forests and their spirits were also an essential part of the northern culture of Finland and way of life as they were an important source of food. The Whisper of the spirit activity cards are our contribution to the celebrations marking Finland’s 100 years of independence. The package can be used and distributed for non-commercial purposes in printed or in digital formats. The educational aim of the activity cards is for children to take an interest in Finnish stories, nature and ancient beliefs from a variety of perspectives. The tasks encourage children to imagine, observe, collaborate, reflect, innovate and experiment in multimodal ways. We also hope the stories and activities will support children’s interests and competencies in multiliteracies. The production of the Whisper of the spirit activity cards was supported by the Joy of Learning Multiliteracies (MOI) project, which is funded by the Ministry of Education and Culture and implemented by the University of Helsinki. The material can be downloaded from the MOI project website: www.monilukutaito.com/en/
 • Erfving, Emilia; Hintsa, Antti; Sintonen, Sara; Sairanen, Heidi; Kumpulainen, Kristiina (Helsingfors universitet, Playful Learning Center, 2017)
  Myter och multilitteracitet Myter är gemensamt delade historier och folksagor som ingen egentligen någonsin har sett eller upplevt men som anses vara sanna. I det förgångna, för mycket länge sedan, föddes finländska myter ofta av iakttagelser i anknytning till naturen. Naturen var en inspirationskälla och människorna ville föra en dialog med naturen: de hade ett annorlunda förhållande till naturen än vad vi har idag. För människor i norr har naturen haft en egen speciell betydelse, eftersom årstidsväxlingarna här gör naturen mycket varierande och rik. Det är inte så konstigt att naturen har väckt fantasin och gett upphov till många myter. Man har till exempel trott att ett stjärnfall är en spricka på himlen genom vilken gudarna kan titta ner på jorden. Skogarna och skogsväsendena är också en väsentlig del av kulturen och levnadssätten i norr. Skogen var ju också en viktig näringskälla. Med Rådarens viskning-aktivitetskorten vill vi ra det 100-åriga Finland. Helheten publiceras i digital form och den kan användas och distribueras i icke-kommersiella syften. Vår tanke är att materialet används främst digitalt. Det pedagogiska syftet med aktivitetskorten är att väcka intresse för den finländska naturen och för gamla myter ur många olika synvinklar. Uppgifterna lockar också deltagarna att på många olika sätt själva iaktta, fundera, hitta på och experimentera. För framställandet av aktivitetskorten har vi fått stöd av ”MOI - Inlärning av multilitteracitet med glädje”-utvecklingsprogrammet som - finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och genomförs av Helsingfors universitet. Materialet kan fritt laddas ner på MOI-projektets webbplats: www.monilukutaito.com/se/
 • Erfving, Emilia; Hintsa, Antti; Sintonen, Sara; Sairanen, Heidi; Kumpulainen, Kristiina (Helsingin yliopisto, Playful Learning Center, 2017)
  Myyttejä ja monilukutaitoa Myytit ovat yhteisesti jaettuja tarinoita ja uskomuksia, joita kukaan ei oikeastaan ole välttämättä koskaan oikeasti nähnyt tai kokenut, mutta joita pidetään totena. Menneessä ajassa, todella kauan sitten, suomalaiset myytit saivat monesti alkunsa luontoon liittyvistä havainnoista. Luonto innosti ihmisiä ja luonnon kanssa pyrittiin vuoropuheluun: ihmisillä oli nykyaikaan verrattuna erilainen suhde luontoon. Pohjoisen ihmisille luonnolla on ollut oma erityinen merkityksensä, sillä luonto on vuodenaikojen vaihtelujen myötä täällä hyvin moninainen ja rikas. Ei ihmekään, että se on herättänyt mielikuvituksen ja synnyttänyt monia uskomuksia. Esimerkiksi tähdenlennon on ajateltu olevan repeämä taivaalla, josta jumalat voivat kurkkia alas maan päälle. Samoin metsät haltijoineen liittyvät olennaisella tavalla pohjoiseen kulttuuriin ja elämäntapoihin, olihan se myös tärkeä ravinnon lähde. Haltijan kuiskaus -aktiviteettikorteilla haluamme osaltamme juhlistaa 100-vuotiasta Suomea. Kokonaisuus julkaistaan digitaalisessa muodossa, ja sitä on mahdollisuus käyttää ja levittää ei-kaupallisissa tarkoituksissa. Ajatuksemme on, että tulostamisen sijaan materiaalia käytetään erilaisilla digitaalisilla näyttöpäätteillä. Aktiviteettikorttien pedagogisena tavoitteena on herättää kiinnostusta suomalaista luontoa ja vanhoja uskomuksia kohtaan monesta eri näkökulmasta. Tehtävät houkuttavat myös monella eri tavalla tarkkailemaan, pohtimaan, keksimään ja kokeilemaan itse. Haltijan kuiskaus -aktiviteettikorttien tuottamiseen on saatu tukea Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamalta ‘MOI - Monilukutaitoa opitaan ilolla’ -hankkeelta, jonka toteuttaa Helsingin yliopisto. Materiaali on vapaasti ladattavissa MOI-hankkeen sivuilta osoitteessa: www.monilukutaito.com
 • Sintonen, Sara; Erfving, Emilia (University of Helsinki, Department of Teacher Education, 2015)
 • Sintonen, Sara; Erfving, Emilia (University of Helsinki, Department of Teacher Education, 2016)
 • Sintonen, Sara; Erfving, Emilia (Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, 2016)
 • Sefton-Green, Julian; Kumpulainen, Kristiina; Lipponen, Lasse; Sintonen, Sara; Rajala, Antti; Hilppö, Jaakko (Helsinki University, Department of Teacher Education, PLC and authors, 2015)
 • Krokfors, Leena; Kangas, Marjaana; Kopisto, Kaisa; Rikabi-Sukari, Leila; Salo, Laura; Vesterinen, Olli (2015)
 • Krokfors, Leena; Kangas, Marjaana; Kopisto, Kaisa; Rikabi-Sukkari, Leila; Salo, Laura; Vesterinen, Olli (University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, 2015)
 • Sintonen, Sara; Erfving, Emilia (2015)
 • Sintonen, Sara; Ohls, Olli; Kumpulainen, Kristiina; Lipponen, Lasse (Helsinki University, Department of Teacher Education, 2015)
 • Sintonen, Sara; Ohls, Olli; Kumpulainen, Kristiina; Lipponen, Lasse (Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, 2015)