Impressions of left-wing and right-wing values, and differences in impressions of left-wing and right-wing values between left-wingers and right-wingers in Finland

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191144
Title: Impressions of left-wing and right-wing values, and differences in impressions of left-wing and right-wing values between left-wingers and right-wingers in Finland
Author: Pullinen, Leena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191144
http://hdl.handle.net/10138/154861
Thesis level: master's thesis
Abstract: Aims of the study. The left and right are widely used terms in politics. The terms do not have exact academic definitions, but right-wing stances have often been connected with conservatism and authoritarianism, and left-wing stances with liberalism and egalitarianism. Values are defined as basic principles used for the selection of actions and evaluation of persons and circumstances. The 10 Schwartz basic values are universalism, benevolence, tradition, conformity, security, power, achievement, hedonism, stimulation, and self-direction. They can be expressed by means of two dimensions: self-transcendence vs. self-enhancement, and conservation vs. openness to change. Left-wing stances have been connected to self-transcendence and openness to change values, and right-wing stances to self-enhancement and conservation values in Western European countries including Finland. The aim of this thesis was to study Finnish people's impressions of left-wing and right-wing values, and the differences in impressions between left-wingers and right-wingers, using the Schwartz values and value dimensions. Methods. The data was collected in 2012 with an Internet questionnaire. The participants (N=1886) were recruited via mailing lists. They were asked to place themselves onto a left-right continuum (0=left, 10=right). Their personal values and their impressions of left-wing and right-wing values were measured using the Short Schwartz Values Survey (SSVS). The differences in the absolute means for each value between left-wingers and right-wingers were compared with t-tests to see whether the values were regarded as more left-wing or right-wing. Value hierarchies were looked at to reveal the relative orders of importance of values. Results and conclusions. Universalism and benevolence were perceived to be more left-wing than right-wing values. All other values were perceived to be more right-wing than left-wing. Right-wingers were seen as more conservative than left-wingers, and left-wingers as more self-transcendent than right-wingers. However, there were differences between left-wingers and right-wingers in how they perceived left-wing and right-wing values, in a way that suggested a possible ingroup-outgroup bias. Both groups saw the other group as giving foremost priority to power and higher priority to hedonism than the ingroup. Left-wingers also viewed right-wingers as less benevolence- and universalism-driven than the ingroup. The results shed light upon what people mean with the terms left and right. They also help to understand why political discourse can become easily polarized.Tavoitteet. Vasemmisto ja oikeisto ovat politiikassa laajalti käytettyjä termejä. Niillä ei ole tarkkoja akateemisia määritelmiä, mutta oikeisto on usein liitetty konservatiivisuuteen ja autoritaarisuuteen, ja vasemmisto liberaalisuuteen ja tasa-arvoon. Arvot ovat periaatteita, joita käytetään tekojen valintaan sekä ihmisten ja tilanteiden arviointiin. Schwartzin 10 perusarvoa ovat universalismi, hyväntahtoisuus, perinteet, yhdenmukaisuus, turvallisuus, valta, suoriutuminen, mielihyvä, virikkeisyys ja itseohjautuvuus. Ne voidaan ilmaista kahdella arvoulottuvuudella: itsen ylittäminen vs. itsekorostus ja konservatiivisuus vs. avoimuus muutokselle. Vasemmistolaisuus on yhdistetty itsen ylittämiseen ja avoimuuteen muutokselle, oikeistolaisuus itsen korostamiseen ja konservatiivisuuteen Länsi-Euroopassa, myös Suomessa. Tutkielman tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielikuvia vasemmiston ja oikeiston arvoista sekä mielikuvien eroja oikeistolaisten ja vasemmistolaisten välillä käyttäen Schwartzin arvoja ja arvoulottuvuuksia. Menetelmät. Aineisto kerättiin v. 2012 Internet-kyselyllä. Osanottajat (N=1886) rekrytoitiin sähköpostilistojen kautta. Heitä pyydettiin kertomaan oma sijaintinsa vasen-oikea-jatkumolla (0=vasen, 10=oikea). Arvoja sekä mielikuvia vasemmiston ja oikeiston arvoista mitattiin Short Schwartz Values Survey –kyselyllä (SSVS). Keskiarvoja vertailtiin t-testeillä sen selvittämiseksi, nähtiinkö kukin arvo enemmän vasemmistolaisena kuin oikeistolaisena tai päinvastoin. Arvohierarkioiden avulla tarkasteltiin arvojen suhteellisia tärkeysjärjestyksiä. Tulokset ja johtopäätökset. Universalismi ja hyväntahtoisuus nähtiin enemmän vasemmistolaisina kuin oikeistolaisina. Kaikkia muita arvoja pidettiin enemmän oikeistolaisina kuin vasemmistolaisina. Oikeistolaiset nähtiin konservatiivisempina ja vasemmistolaiset enemmän itseään ylittävinä. Vasemmistolaisten ja oikeistolaisten mielikuvat vasemmistolaisista ja oikeistolaisista arvoista kuitenkin erosivat toisistaan tavalla, joka saattaa viitata sisäryhmä-ulkoryhmä-vinoumaan. Kumpikin ryhmä uskoi, että toinen ryhmä arvostaa eniten valtaa ja toisaalta mielihyvää enemmän kuin oma sisäryhmä. Vasemmistolaiset uskoivat oikeistolaisten arvostavan hyväntahtoisuutta ja universalismia sisäryhmää vähemmän. Tulokset auttavat ymmärtämään, mitä ihmiset tarkoittavat poliittisen oikean ja vasemman käsitteillä. Ne myös auttamat selittämään, miksi poliittinen keskustelu polarisoituu helposti.
Subject: left-wing
right-wing
values
impressions
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record