Desimaaliluvuilla jakaminen : Oppimateriaalin tuottaminen ja sen kehittäminen opettajien arvioiden perusteella

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191163
Title: Desimaaliluvuilla jakaminen : Oppimateriaalin tuottaminen ja sen kehittäminen opettajien arvioiden perusteella
Author: Thiel, Leena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191163
http://hdl.handle.net/10138/154866
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The purpose of this study was to carry out a two phase design study. The aim of the first phase was to create learning material for the division of decimal numbers and after that gather evaluation information of the material. In the second phase the objective was to use the evaluation information to modify the learning material so it can be better adapted to school lessons. The main objective in developing the learning material was to highlight student oriented methods and the use of concrete tools and assignments related to the context. In the first phase of the study the learning material was created using a theory-based research method. In the second phase two teachers were interviewed and asked to evaluate the learning material. Partly transcribed interviews were analyzed by using the guidelines of qualitative research content analysis. The results of this study show that teachers considered the learning material to be useful. Teachers interview estimated that student oriented methods are well suited for the learning material. There still were parts that needed to be improved. Development process can be continued by letting students to test the learning material and simultaneously collecting data of the effectiveness of the learning material.Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena oli toteuttaa kaksivaiheinen kehittämistutkimus. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli luoda oppimateriaalia desimaaliluvuilla jakamiseen ja tämän jälkeen kerätä arviointitietoa oppimateriaalin toimivuudesta. Toisen vaiheen tarkoituksena oli muokata oppimateriaalia arviointitiedon perusteella paremmin luokkaopetukseen soveltuvaksi. Oppimateriaalissa tavoitteena oli korostaa oppilaslähtöisiä menetelmiä sekä konkreettisten välineiden ja kontekstiin liitettyjen tehtävien käyttöä. Menetelmät. Kehittämistutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa oppimateriaali tuotettiin teorialähtöistä menetelmää käyttäen. Toisessa vaiheessa opettajat arvioivat oppimateriaalia. Tämä arviointitieto kerätään haastatteluin. Arviointitieto kerätään kahdelta opettajalta haastatteluin. Osittain litteroidut haastattelut analysoitiin aineistolähtöistä analyysimenetelmää mukaillen. Tulokset ja johtopäätökset. Haastatteluissa saadun arviointitiedon perusteella oppimateriaali koettiin toimivaksi kokonaisuudeksi. Sisältöjaon käyttö sekä oppilaslähtöiset menetelmät olivat haastateltavien mielestä oppimateriaaliin hyvin soveltuvia. Muutoskohteita kuitenkin löytyi ja oppimateriaalia muokattiin useasta kohdasta. Oppimateriaalin kehitystyötä voidaan jatkaa testaamalla sitä oppilailla sekä keräämällä tietoa siitä, kuinka tehokkaasti oppilaat oppivat desimaaliluvuilla jakamisen tuotetun oppimateriaalin avulla.
Subject: jakolasku
desimaaliluku
oppimateriaali
kehittämistutkimus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record