Erityisopettajien kokemuksia koulutulokkaiden lukivalmiuksien kartoittamisesta ja kartoitukseen tarkoitettujen testien vertailua

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191118
Title: Erityisopettajien kokemuksia koulutulokkaiden lukivalmiuksien kartoittamisesta ja kartoitukseen tarkoitettujen testien vertailua
Author: Taanila, Annukka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191118
http://hdl.handle.net/10138/154868
Thesis level: master's thesis
Abstract: Many researches have proved that reading disabilities can be predicted even before children start to study reading and writing at first grade. Charting school beginners linguistic skills helps to notice students who have high risk to have reading or writing disabilities. Charting also enables an early intervention to the problems. The target of this research is to find out what tests special education teachers use when charting school beginners linguistic skills and what kind of experiences do they have about this tests, regarding especially usefulness, practicality and cooperation. This research also compares tests that are used at the moment when charting school beginners linguistic skills. The comparison concentrates especially to research the exercises that these tests contain. This research consists of two stages. The first stage studied what tests special education teachers use to chart school beginners linguistic skills and what the teachers think about these tests. The data was collected with questionnaire, that brought 40 answers from the special education teachers who lived in Southern Finland. The data was analysed quantitatively using statistical methods. In the second stage of the research seven tests that chart school beginners linguistic skills were compared and analysed. According to this research special education teachers use different tests to chart school beginners linguistic skills. They also use some combinations of many tests. The teachers were mainly pleased about the tests the used. Some of they still told that the tests take too much time and that they are not diverse enough. The comparison between the tests reveals that they include different type of exercises and so they measure different skills. These tests suit to different functions so teachers should have pedagogy knowledge when choosing the test to use. This research can be useful to the special education teachers who are choosing the test to chart school beginners linguistic skills.Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että lukivaikeuksia on mahdollista ennustaa jo varhaisessa vaiheessa ennen lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen alkua. Koulutulokkaiden lukivalmiuksien kartoittamisella voidaan havaita lukivaikeuksien riskiryhmään kuuluvat lapset ja puuttua näin varhain mahdollisiin ongelmiin. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli saada suuntaa antava käsitys siitä, mitä testejä erityisopettajat käyttävät koulutulokkaiden lukivalmiuksien kartoittamiseen, ja millaisia kokemuksia heillä on näihin testeihin liittyen. Tutkimuksessa haluttiin selvittää etenkin erityisopettajien kokemuksia testien hyödyllisyydestä ja käytännöllisyydestä, sekä testeihin liittyvästä yhteistyöstä muiden opettajien ja oppilaiden vanhempien kanssa. Lisäksi tutkimuksessa vertailtiin yleisesti käytössä olevia testejä, jotka on tarkoitettu koulutulokkaiden lukivalmiuksien kartoittamiseen. Vertailun kohteena olivat erityisesti testien sisältämät tehtävätyypit. Tutkimus toteutettiin kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin mitä testejä erityisopettajat käyttävät koulutulokkaiden kartoittamiseen sekä heidän kokemuksiaan niistä. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella, ja siihen saatiin 40 vastausta Etelä-Suomen kunnissa toimivilta erityisopettajilta. Aineisto analysoitiin määrällisesti kuvailevia tilastollisia menetelmiä käyttäen. Tutkimuksen toisessa vaiheessa vertailtiin seitsemää käytössä olevaa koulutulokkaiden lukivalmiuksia kartoittavaa testiä teoriaohjaavaa sisällönanalyysia käyttäen. Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tulosten mukaan erityisopettajat käyttävät koulutulokkaiden lukivalmiuksien kartoittamiseen useita erilaisia testejä ja näiden testien yhdistelmiä. Erityisopettajat olivat pääosin tyytyväisiä käyttämiinsä testeihin ja kokivat koulutulokkaiden lukivalmiuksien kartoituksen tärkeäksi. Testit koettiin kuitenkin aikaavieviksi, ja monen mielestä tarpeeksi monipuolista testiä oli vaikea löytää. Testien vertailu paljasti, että testit koostuvat hyvin erilaisista tehtävätyypeistä ja mittaavat eri taitoja. Testit sopivat eri tarkoituksiin, ja opettajalta vaaditaan pedagogista osaamista, jotta hän osaa valita tarkoituksenmukaisen testin. Tämä tutkimus voi olla hyödyllinen erityisopettajille heidän tutustuessaan koulutulokkaiden lukivalmiuksien kartoitukseen ja valitessa siihen sopivaa testiä.
Subject: tuen tarpeen tunnistaminen
varhainen puuttuminen
koulutulokkaat
oppimisvaikeudet
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record