Lapsen parhaaksi : Kuritusväkivaltaa koskeva puhe Helsingin Sanomien verkkokeskustelussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191133
Title: Lapsen parhaaksi : Kuritusväkivaltaa koskeva puhe Helsingin Sanomien verkkokeskustelussa
Author: Laamo, Marjo Melina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191133
http://hdl.handle.net/10138/154869
Thesis level: master's thesis
Abstract: Corporal punishment is a relatively common phenomenon in Finland even though it has been declared illegal since 1984. The subject of the research was computer-mediated discussion concerning corporal punishment in the Helsingin Sanomat website. My research questions were: 1. How the discussion concerning corporal punishment was constructed? 2. What are the special features of the language used in the discussion concerning corporal punishment? 3. What kind of discourses justify or oppose corporal punishment in the discussion? The topic was approached within the frame of social constructionism using discourse analysis as a method. The dimensions, special features and arguments produced by the analysis were interpreted in the light of the history of corporal punishment, the Finnish upbringing climate and computer-mediated communication study. The discussion was constructed of three main subjects, which were: (1) the article that started the online discussion, (2) the juxtaposition between corporal punishment and free education and (3) the justifications and oppositions of corporal punishment. The discussion concerning corporal punishment was argumentative, questioning and dilemmatic. The most common ways of reasoning were: appealing to personal experience, emotion and authority. There were six discourses favoring corporal punishment. These were: denial discourse, irresolution discourse, future discourse, personality discourse, authority discourse and biblical discourse. There were seven discourses opposing corporal punishment. These were: limited measures discourse, generation discourse, disadvantage discourse, learning discourse, crime discourse, equality discourse and extreme example discourse. Discourses opposing corporal punishment referred to medical and psychological views of upbringing whereas discourses favoring corporal punishment referred to religious comprehensions in addition to other references. The results indicate that corporal punishment is a very personal and sensitive topic that invokes strong emotions. It's notable that there was little discussion concerning the illegality of corporal punishment or the human rights of children. It was also difficult to specify the disadvantages of corporal punishment in the discussion. The discussion concerning corporal punishment in the Helsingin Sanomat website resembled the public discussion before the legislation of 1984. The debate was still focused on whether corporal punishment is a useful method of raising children. The fact that the use of corporal punishment is always an offence against human rights not to mention a criminal act was almost entirely neglected.Kuritusväkivallan käyttö kasvatuksessa on Suomessa suhteellisen yleistä, vaikka se on ollut laitonta jo vuodesta 1984 lähtien. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin Helsingin Sanomien verkkosivulla käytyä kuritusväkivaltakeskustelua. Tutkimuskysymykset olivat: 1. Miten kuritusväkivaltaa käsittelevä verkkokeskustelu rakentuu? 2. Minkälaisia erityispiirteitä kuritusväkivaltaa käsittelevässä puheessa esiintyy? 3. Millaisia kuritusväkivaltaa puolustavia ja vastustavia diskursseja verkkokeskustelussa on erotettavissa? Aihetta tarkasteltiin sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta ja tutkimusmenetelmänä käytettiin diskurssianalyysia. Analyysin tuottamia ulottuvuuksia, erityispiirteitä sekä argumentteja tulkittiin kuritusväkivallan historian ja suomalaisen kasvatusilmapiirin sekä verkkokeskustelututkimuksen valossa. Verkkokeskustelu rakentui kolmesta pääkeskusteluaiheesta, joita olivat (1) verkkokeskustelun käynnistänyt uutisartikkeli, (2) ruumiillisen kurituksen ja vapaan kasvatuksen välinen vastakkainasettelu sekä (3) kannanotot kuritusväkivallan käytön puolesta ja vastaan. Kuritusväkivallan käyttöä koskeva puhe oli luonteeltaan argumentatiivista, kyseenalaistavaa sekä dilemaattista. Yleisimpinä perustelukeinoina käytettiin vetoamista omiin kokemuksiin, tunteisiin ja auktoriteetteihin. Kuritusväkivaltaa puolustavasta puheesta oli löydettävissä kuusi erilaista diskurssia. Näitä olivat kieltodiskurssi, keinottomuusdiskurssi, tulevaisuusdiskurssi, luonnediskurssi, auktoriteettidiskurssi sekä raamatullinen diskurssi. Kuritusväkivaltaa vastustavia diskursseja aineistosta löytyi seitsemän. Näitä olivat kyvyttömyysdiskurssi, sukupolvidiskurssi, haittadiskurssi, oppidiskurssi, rikosdiskurssi, yhdenvertaisuusdiskurssi sekä ääriesimerkkidiskurssi. Kuritusväkivaltaa vastustavat diskurssit pohjautuivat pitkälti lääketieteelliseen ja psykologiseen kasvatuskäsitykseen, kun taas kuritusväkivaltaa puolustavat diskurssit pohjautuivat edellisten lisäksi myös uskonnolliseen kasvatuskäsitykseen. Tutkimustulokset osoittavat, että kuritusväkivalta on hyvin henkilökohtainen, sensitiivinen ja tunteita herättävä aihe. Huomion arvoista on kuritusväkivallan laittomuuteen sekä lasten ihmisoikeuksiin viittaavan puheen vähäinen osuus aineistossa. Myös kuritusväkivallasta lapselle koituvien haittojen erittely osoittautui puheessa vaikeaksi. Keskustelu Helsingin Sanomien verkkopalstalla muistutti vuoden 1984 lakimuutosta edeltänyttä yhteiskunnallista keskustelua. Edelleen pohdittiin, onko kuritusväkivalta hyödyllinen kasvatuskeino. Lähes huomiotta jäi, että kuritusväkivallan käyttö kasvatuksessa on ihmisoikeusrikkomuksen lisäksi aina myös pahoinpitelyrikos.
Subject: kuritusväkivalta
ruumiillinen kuritus
verkkokeskustelu
diskurssianalyysi
sosiaalinen konstruktionismi
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record