Työelämään siirtymässä : maistereiden kokemukset työllistyvyydestä ja geneerisistä taidoista valmistumisvaiheessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191152
Title: Työelämään siirtymässä : maistereiden kokemukset työllistyvyydestä ja geneerisistä taidoista valmistumisvaiheessa
Author: Lemmetyinen, Lari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191152
http://hdl.handle.net/10138/154871
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella, miten opiskelijat kokevat valmistumisvaiheesa oman työllistyvyytensä ja geneeriset taitonsa. Tutkittavien kokemusten lisäksi tavoitteena oli myös selvittää, miten yksilölliset tekijät selittävät työllistyvyyden ja geneeristen taitojen kehittymistä. Tätä tarkoitusta varten kehitettiin aikaisemman tutkimuksen pohjalta teorialähtöinen analyysikehikko (Yorke, 2006; Sampson, Reardon, Peterson & Lenz, 2004). Matriisin avulla pyrittiin kuvaamaan yksilön näkökulmasta työllistyvyyteen vaikuttavia eri ulottuvuuksia: pystyvyysuskomuksia, itsesäätelytaitoja, strategista osaamista ja motivaatioon liittyviä tekijöitä. Tutkimusjoukko koostui kahdestakymmenestä Helsingin yliopistosta maisteriksi valmistuneen haastattelusta. Laadullisen aineiston analysoinnissa yhdistettiin induktiivista ja deduktiivista sisällönanalyysia. Tutkittavien kokemuksia työllistyvyyden ja geneeristen taitojen suhteen tarkasteltiin aineistölähtöisesti. Sen lisäksi teorialähtöisen analyysikehikon avulla pyrittiin tarkastelemaan tutkittavien välisiä eroja ja selittämään, miten valitut yksilölliset tekijät selittävät työllistyvyyden ja geneeristen taitojen kehittymistä. Aineistosta muodostui yliopistokoulutuksen ja työelämään siirtymisen välisen siirtymävaiheen näkökulmasta viisi opiskelijaprofiilia: akateemisesti orientoituneet, työelämäorientoituneet, itsensä kehittäjät, siirtymävaiheessa ongelmia kokeneet ja siirtymävaiheessa merkittäviä ongelmia kokeneet. Tulokset korostivat pystyvyysuskomusten, itsesäätelytaitojen, tulevaisuuden tavoitteiden ja hyötyarvon löytämisen merkitystä yksilön työllistyvyyden kehittymisessä. Lisäksi ne tarjoavat laajan ja vastavuoroisen ymmärryksen työllistyvyyden ja geneeristen välisestä suhteesta. Johtopäätöksenä yliopistokoulutuksen tulee keskittyä harjoittelu- ja työmahdollisuuksien parantamiseen sekä tieteenalan tulevaisuuden työnkuvaan liittyviin valmiuksiin. Näiden lisäksi tärkeää on panostaa myös opiskelijoiden uraohjaukseen ja tukea heidän henkilökohtaisten pystyvyysuskomusten ja itsesäätelytaitojen kehittymistä.The purpose of this study was to examine how students perceive their employability and generic skills at the time of graduation. In addition to students' perceptions, aim was to find out how individual factors explain the development of employability and generic skills. Therefore a theory-based analysis model was formed based on prior research (Yorke 2006; Sampson, Reardon, Peterson & Lenz, 2004). Structuring the model was conducted with the objective of understanding the different dimensions that affect individual employability: self-efficacy beliefs, self-regulation skills, strategic competence and motivational factors. The data consisted of twenty interviews of graduates from University of Helsinki. The study utilized both inductive and deductive methods processing the qualitative data. Inductive content analysis was used to explore the subjective experiences related to employability and generic skills. Deductive analysis was done to help understand the variations between the graduates via using the theory-based model and to explain how the individual factors affect the development of employability and generic skills. From the standpoint of transition phase between university education and working life, the results consisted of five student profiles: academic oriented, work-life oriented, self-developers, difficulties faced during the transition phase and major difficulties faced during the transition phase. Results emphasize the role of self-efficacy beliefs, self-regulation skills, future goals and the ability to find utility value in the development of individual employability. The study offers a broad and reciprocal way of understanding the link between the phenomena of employability and generic skills. In conclusion, universities should focus on improving internship and job opportunities for students. Therefore, it is important to offer career guidance and to promote skills needed for future working life. The development of individual self-efficacy beliefs and self-regulation skills should also be supported.
Subject: työllistyvyys
geneeriset taidot
työelämään siirtyminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record