Näyttötutkinnon arviointikeskustelun moniäänisyys ja oppimiskumppanuuden mahdollisuudet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191214
Title: Näyttötutkinnon arviointikeskustelun moniäänisyys ja oppimiskumppanuuden mahdollisuudet
Author: Aaltonen, Helinä
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191214
http://hdl.handle.net/10138/154872
Thesis level: master's thesis
Abstract: Aims The purpose of this research was to analyze the evaluation of adults' vocational competence and the possibilities of learning partnership in a triangular evaluation discussion between the student, teacher and representatives of work life. The development of evaluation is important in a vocational skills demonstration system, where mature students are aimed to be trained effectively for working life and for the needs of the job market. The starting point of the research was to investigate how the evaluation discussion appears as a multivoiced interaction situation, and how the student's voice is present and heard in a joint evaluation process. The identification of disturbances breaks and innovations and the hearing of the student's voice in the evaluation discussion are important in order to develop the system. The research questions were: 1. What kind of disturbances, breaks and innovations there occur in the evaluation discussion? 2. How is the student's voice heard in the multivoiced evaluation discussion? Methods The research data consisted of five final examination evaluation discussions of social and health sciences basic degree students. The data was collected through recording the evaluation discussions and interviewing the participants separately after the evaluation. The researcher participated as an observer in the evaluation discussion. The methods of Activity Theory and Developmental Work Research were applied to study the disturbances, breaks and innovations in a multivoiced discussion, as well as to study the multivoicedness. The researcher further developed these methods by means of a network perspective to illuminate the different voices in a triangular discussion. Two objects of discussion were differentiated, the work under evaluation and the evaluation discussion. Results The research produced knowledge about the nature of the evaluation discussions and their multivoicedness. The evaluation discussions turned out to be relatively teacher-driven discussions, where various disturbances and breaks were present. Large amount of the disturbances was focused on the evaluation discussion, whereas the breaks and innovations were evenly focused on the evaluation discussion and the work situation under evaluation. The disturbances were already noticed during the evaluation discussion and the participants considered them as a rather natural part of the situation. Instead, the breaks and innovations were missed and only became evident in the researcher's analysis and in the interviews with the participants. Therefore, the development potential of breaks and innovations cannot be utilised unless they are consciously scrutinised. The most important type of breaks was the ambiguities in evaluation during the evaluation discussion. The most important type of innovations was the cooperation effort between the participants of evaluation. The voice of students was partly overridden by the voices of evaluators particularly when the self-evaluation and grade suggestion by the student were discussed. The students' voice was emphasised when the focus of the discussion was one's own work and even the development of the whole work community. On the basis of the research results it could be concluded that the evaluation discussions are still predominantly oriented towards the evaluation situation and the formal evaluation task, which could be expanded towards addressing the work by strengthening the voice of the student. This would also create better prerequisites for a more genuine learning partnership and its further development.Tavoitteet Tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida aikuisten ammattiosaamisen arviointia ja oppimiskumppanuuden mahdollisuuksia kolmikantaisessa arviointikeskustelussa tutkinnon suorittajan, opettajan ja työelämän edustajien kesken. Arvioinnin kehittäminen on tärkeää näyttötutkintojärjestelmässä, jossa aikuisopiskelijoita pyritään kouluttamaan työelämäkeskeisesti työelämän tarpeisiin. Tutkimuksen lähtökohtana oli sen selvittäminen, millaista arviointikeskustelu moniammatillisena vuorovaikutustilanteena on ja miten tutkinnon suorittajan ääni kuuluu ja kuullaan yhteisessä arviointiprosessissa. Arviointikeskustelun häiriöiden, katkosten ja innovaatioiden tunnistaminen sekä opiskelijan äänen kuuleminen ovat tärkeitä järjestelmän kehittämiseksi. Tutkimuskysymykset olivat: 1. Millaisia häiriöitä, katkoksia ja innovaatioita arviointikeskustelussa esiintyy? 2. Miten tutkinnon suorittajan ääni tulee kuulluksi moniäänisessä arviointikeskustelussa? Menetelmät Tutkimusaineistona oli viisi sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-opiskelijan tutkintotilaisuuden arviointikeskustelua. Aineisto kerättiin äänittämällä arviointikeskustelut ja haastattelemalla keskustelun osapuolet erikseen arvioinnin jälkeen. Tutkija osallistui havainnoijana arviointikeskusteluun. Analyysissa sovellettiin toiminnan teoriassa ja kehittävässä työntutkimuksessa kehiteltyjä menetelmiä moniammatillisen keskustelun häiriöiden, katkosten ja innovaatioiden tutkimiseksi sekä moniäänisyyden ja opiskelijan äänen tutkimiseksi. Näitä menetelmiä tutkija edelleen kehitteli verkostonäkökulmalla kolmikantakeskustelun äänien esille saamiseksi. Analyysissa erotettiin kaksi keskustelun kohdetta, arvioitava työ ja arviointikeskustelu. Tulokset ja johtopäätökset Tutkimus antoi tietoa arviointikeskustelujen luonteesta ja moniäänisyyden esiintymisestä. Arviointikeskustelut osoittautuivat verraten opettajavetoisiksi keskusteluiksi, joissa esiintyi runsaasti häiriöitä ja katkoksia. Häiriöistä suuri osa kohdistui arviointikeskusteluun, kun taas katkosten ja innovaatioiden kohteena oli yhtä lailla arviointikeskustelu ja arvioitava työtilanne. Häiriöt havaittiin jo arviointikeskustelussa ja osapuolet pitivät niitä osin tilaisuuden luonteeseen kuuluvina. Sen sijaan katkokset ja innovaatiot jäivät huomaamatta ja ne tulivat esille vasta tutkijan analyysissa ja osapuolten haastatteluissa. Katkosten ja innovaatioiden kehittämispotentiaalia ei näin ollen voida hyödyntää, ellei niitä oteta tietoisen tarkastelun kohteeksi. Katkosten tärkein tyyppi oli arviointikeskustelussa ilmenneet arviointimenettelyjen epäselvyydet. Innovaatioiden tärkein tyyppi oli yhteistyöpyrkimys arviointiin osallistuneiden toimijoiden välillä. Tutkinnon suorittajien ääni peittyi arvioijien ääniin erityisesti keskusteltaessa heidän itsearvioinnistaan ja arvosanaehdotuksesta. Tutkinnon suorittajien ääni puolestaan tuli esille silloin, kun keskustelun kohteena oli paitsi oman työn, myös koko työyhteisön kehittäminen. Tutkimustuloksista voitiin päätellä, että arviointikeskustelut ovat yhä voittopuolisesti arviointitilaisuuteen ja muodolliseen arviointiin orientoituneita keskusteluja, joita voitaisiin laajentaa työn käsittelyn suuntaan vahvistamalla tutkinnon suorittajan ääntä. Tämä loisi paremmat edellytykset myös aidommalle oppimiskumppanuudelle ja sen edelleen kehittämiselle.
Subject: arviointikeskustelu
osaamisen arviointi
näyttötutkintojärjestelmä
tutkinnon suorittaja
tutkintotilaisuus
toiminnan teoria
moniäänisyys
oppimiskumppanuus
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record