Ylipainoisuuden ja lihavuuden yhteys psyykkiseen oireiluun sekä päihteiden käyttöön nuoruudessa ja varhaisaikuisuudessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191115
Title: Ylipainoisuuden ja lihavuuden yhteys psyykkiseen oireiluun sekä päihteiden käyttöön nuoruudessa ja varhaisaikuisuudessa
Author: Grönroos, Jenny
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191115
http://hdl.handle.net/10138/154873
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives: Overweight is a common health problem in children, adolescents and adults. Its effects on somatic well-being are well known, but the knowledge of its relationship with mental health is contradictory. The connections are likely to be stronger in studies that have studied adolescents who are receiving treatment to obesity. It is important to study what kinds of risk factors there are for psychiatric symptoms and substance use in adolescence and early adulthood. This master's thesis studies whether overweight and obesity are in connection with psychiatric symptoms and substance use in adolescents and young adults who have received treatment to obesity in childhood. Methods: This study is a part of Elintavat ja luusto nuorilla (ELLU) research project. The patient group consisted of adolescents and young adults who have received treatment to severe or morbid obesity in childhood. The control group consisted of normal weight adolescents and young adults of a similar age. The study involved 42 14-19-year-old adolescents (22 patients, 20 controls) and 62 17-24-year-old young adults (27 patients, 35 controls). Information about psychiatric symptoms and substance use was collected using the Youth Self-Report (YSR) and the Adult Self-Report (ASR) assessment forms. The data was analyzed using covariance analysis, linear regression analysis and logistic regression analysis. Results and conclusions: The overweight and obese adolescents had more total problems, internalizing problems, somatic problems, attention problems and social problems. Gender was significant in social problems: overweight and obese girls had more social problems than normal weight girls, but among boys there were not differences between the groups. In young adults overweight and obesity were not in connection with psychiatric symptoms. Gender had no importance in this connection. The overweight and obese young adults had 3.77-fold increased risk of smoking compared to normal weight young adults. Overweight and obesity are thus connected to psychiatric symptoms in adolescence and tobacco smoking in early adulthood. Conclusions about causality cannot be drawn based on this study. Information about overweight's and obesity's connections with mental health and substance use may help in treatment planning. It may as well increase the desire to draw attention to overweight children and adolescents early enough.Tavoitteet: Ylipainoisuus on yleinen terveysongelma niin lapsilla, nuorilla kuin aikuisillakin. Sen vaikutuksista somaattiseen hyvinvointiin tiedetään paljon, mutta sen yhteyksistä psyykkiseen hyvinvointiin on ristiriitaista tietoa. Nämä yhteydet ovat todennäköisesti vahvemmat tutkimuksissa, joissa on tutkittu lihavuuden vuoksi hoidossa olevia nuoria. On tärkeää tutkia, mitä riskitekijöitä nuoruuden ja varhaisaikuisuuden psyykkiselle oireilulle ja päihteiden käytölle voi olla. Tässä tutkimuksessa selvitetään ylipainoisuuden ja lihavuuden yhteyttä itseraportoituun psyykkiseen oireiluun sekä päihteiden käyttöön nuorilla ja nuorilla aikuisilla, jotka ovat olleet lapsena hoidossa lihavuuden vuoksi. Menetelmät: Tutkimuksen aineisto on osa Elintavat ja luusto nuorilla (ELLU) -tutkimusprojektia. Potilasryhmään kuuluvat tutkittavat olivat olleet lapsena hoidossa vaikean tai sairaalloisen lihavuuden vuoksi. Verrokit olivat vastaavanikäisiä normaalipainoisia nuoria ja nuoria aikuisia. Tutkimukseen osallistui 42 iältään 14–19-vuotiasta nuorta (22 potilasta, 20 verrokkia) ja 62 iältään 17–24-vuotiasta nuorta aikuista (27 potilasta, 35 verrokkia). Tietoa psyykkisestä oireilusta ja päihteiden käytöstä kerättiin Youth Self-Report (YSR)- ja Adult Self-Report (ASR) -itsearviointilomakkeilla. Analyysimenetelminä käytettiin kovarianssianalyysiä sekä lineaarista ja logistista regressioanalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset: Ylipainoisilla ja lihavilla nuorilla oli normaalipainoisia enemmän psyykkistä kokonaisoireilua, internalisoivaa oireilua, somaattista oireilua, tarkkaavuusongelmia sekä sosiaalisia ongelmia. Sukupuolella oli merkitystä sosiaalisten ongelmien kohdalla: ylipainoisilla ja lihavilla tytöillä oli enemmän sosiaalisia ongelmia kuin normaalipainoisilla tytöillä, mutta pojilla vastaavaa ryhmien välistä eroa ei havaittu. Nuorilla aikuisilla ylipainoisuus ja lihavuus eivät olleet yhteydessä psyykkiseen oireiluun, eikä sukupuolella ollut merkitystä tämän suhteen. Tupakoimisriski oli ylipainoisilla ja lihavilla nuorilla aikuisilla 3,77-kertainen normaalipainoisiin nuoriin aikuisiin verrattuna. Ylipainoisuus ja lihavuus ovat siis yhteydessä psyykkiseen oireiluun nuoruudessa sekä tupakointiin varhaisaikuisuudessa. Kausaalisuhteista ei kuitenkaan voida tämän tutkimuksen perusteella olla varmoja. Tieto ylipainoisuuden ja lihavuuden yhteyksistä mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön voi auttaa hoidon suunnittelussa sekä saattaa lisätä halua huomioida lasten ja nuorten ylipainoisuus riittävän aikaisin.
Subject: psyykkinen oireilu
päihteiden käyttö
nuoruus
varhaisaikuisuus
ylipainoisuus
lihavuus
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record