Koska meillä on joulu : Joulu lapsiperheessä ja siihen kätkeytyvät merkitykset

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191239
Title: Koska meillä on joulu : Joulu lapsiperheessä ja siihen kätkeytyvät merkitykset
Author: Liinaharja, Inkeri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191239
http://hdl.handle.net/10138/154877
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives. Regardless of the era, people have been always celebrating different occasions. Celebration has signified the division of continuously flowing time into ordinary and sacred. At the same time, continual reminiscent rituals have answered the humane need to feel control over life and foresee future. The celebration has also strengthened the social cohesion between the individuals who take part in it. Christmas is a celebration that intensely influences the whole society time and again. Even though Christmas seems to have stayed unchanged throughout the centuries, closer analysis reveals that there can be seen different layers from different parts of history. It contains elements from pre-Christian times, medieval peasant traditions, and 1900th century familial. There is substantial amount of literary about Christmas but very little recent academic research on this subject. The purpose of this study is to examine how Christmas is celebrated in contemporary families and what kind of meanings are connected to it. Through these meanings, it can be understood why Christmas is celebrated. Methods. The research material for this study was collected with essays. Before the essay itself, there was a small priming quantitative part. Parents who had at least one child of primary school age acted as informant. In this study, the methods of content analysis were applied. After this, the synthesis on which all the conclusions are based was formed. Results and conclusions. The preparations for Christmas and Christmas Eve itself form the structured part of Christmas. This part moves forward as chronological and predictable chain of events. In the descriptions of Christmas Eve, same elements are repeated nearly in the same order. From these descriptions, a story which connects all the writings can be formed. This kind of story can also be called narrative. After this programmed part, the form of the celebration turns into casual and there is time for those things which are experienced as the most paramount meaning of Christmas – resting and being together with the closed ones. From the descriptions of Christmas, all the functions of celebration can be found. It divided time, strengthened the bonds towards own community, and its repetitive pattern provided safety. From this point of view, it is not surprising that Christmas has maintained its vitality regardless of societal situation.Tavoitteet. Ihminen on aikakaudesta riippumatta viettänyt juhlia. Juhla on merkinnyt yhtenäisen ajan jakautumista arkeen ja pyhään. Samalla sen samankaltaisena toistuvat rituaalit ovat vastanneet inhimilliseen tarpeeseen kokea elämänhallintaa ja ennakoida tulevaa. Juhla on myös vahvistanut siihen osallistuvien ihmisten yhteenkuuluvuutta. Joulu on juhla, joka läpäisee voimallisesti aina uudelleen koko yhteiskunnan. Vaikka joulu näyttää nopeasti vilkaistuna pysyneen muuttumattomana vuosisadasta toiseen, sen tarkempi tarkastelu osoittaa, että siinä voi nähdä kerrostumia historian eri vaiheista. Se sisältää elementtejä esikristilliseltä ajalta, keskiaikaista talonpoikaisperinnettä sekä 1800-luvun familiaarisia arvoja. Joulusta on saatavilla runsaasti kirjallisuutta, mutta vähän tuoretta tutkimustietoa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten tämän päivän perheissä vietetään joulua ja mitä merkityksiä sen viettoon sisältyy. Näiden merkitysten kautta voi ymmärtää, miksi joulua vietetään. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemakirjoitelmamenetelmällä, jonka alussa oli lyhyt aiheeseen virittävä määrällinen kysely. Informantteina toimivat vanhemmat, joiden perheissä oli vähintään yksi alakouluikäinen lapsi. Kirjoitelmat analysoitiin sisällönanalyysin periaattein teemoittelemalla. Teemoittelun pohjalta muodostettiin synteesi, johon johtopäätökset perustuvat. Tulokset ja johtopäätökset. Jouluvalmistelut ja jouluaatto muodostavat joulun strukturoidun osan, joka etenee kronologisena ja ennakoitavana tapahtumien sarjana. Jouluaaton kuvauksissa toistuvat samat elementit lähes samassa järjestyksessä ja niistä on muodostettavissa kaikkia kirjoitelmia yhdistävä tarina, narratiivi. Tämän ohjelmoidun osuuden jälkeen juhlan muoto muuttuu vapaaksi ja on aikaa niille asioille, jotka koetaan joulun tärkeimmiksi merkityksiksi – yhdessäololle läheisten kanssa ja levolle. Joulun kuvauksista oli löydettävissä kaikki juhlan funktiot. Se jakoi aikaa, lujitti siteitä omaan yhteisöön ja sen toistuvasta kaavasta saatiin turvaa. Joulu vastasi siis niihin tarpeisiin, joiden vuoksi ihmiset juhlia viettävät. Tästä näkökulmasta katsottuna ei ole yllättävää, että joulu on säilyttänyt elinvoimaisuutensa yhteiskunnallisesta tilanteesta riippumatta.
Subject: joulu
perhe
juhla
merkitys
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record