”Jokainen yltäis parhaimpaansa ja se on se tavoite.” : Esi- ja alkuopetuksen opettajien näkemyksiä inklusiivisesta kasvatuksesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191195
Title: ”Jokainen yltäis parhaimpaansa ja se on se tavoite.” : Esi- ja alkuopetuksen opettajien näkemyksiä inklusiivisesta kasvatuksesta
Author: Kanerva, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191195
http://hdl.handle.net/10138/154879
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää millaisia näkemyksiä esi- ja alkuopetuksen opettajilla oli inklusiivisesta kasvatuksesta osana esi- ja alkuopetusta. Tutkielman aihe on ajankohtainen, koska nykyään pidetään yhä tärkeämpänä, että kaikilla lapsilla on oikeus päästä päivähoitoon lähipäiväkotiin tai kouluun lähikouluun. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten esi- ja alkuopetuksen opettajat määrittelivät inkluusion osaksi esi- ja alkuopetusta, miten esi- ja alkuopetuksen opettajat edistivät inklusiivista kasvatusta omassa työssään ja miten opettajat kehittäisivät esi- ja alkuopetusta inklusiivisemmaksi. Tutkimukseni on laadullinen tapaustutkimus. Valitsin tutkimusmenetelmäkseni puolistrukturoidun haastattelun eli teemahaastattelun. Haastattelut suoritin ryhmähaastatteluina. Ensimmäinen ryhmä koostui kolmesta koulun esiopettajasta, toinen ryhmä kahdesta vuosiluokkiin sitomattoman esi- ja alkuopetuksen opettajasta ja kolmas inklusiivisen valmistavan opetuksen luokanopettajasta. Aineiston analyysissä käytin sisällönanalyysiä. Esi- ja alkuopetuksen opettajat suhtautuivat tutkimukseni mukaan inkluusioon myönteisesti ja pitivät sitä tärkeänä ja itsestään selvänä osana omaa työtään. Opettajat edistivät inklusiivistä kasvatusta pääsääntöisesti lapsen yksilöllisellä huomioimisella ja monipuolisilla työtavoilla. Esi- ja alkuopetuksen opettajat katsoivat inkluusion kuitenkin työllistävän opettajaa enemmän ja halusivat kehittää työtään inklusiivisemmaksi lisäämällä resursseja ja kehittämällä vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä.The purpose of this research was to find out the views of preschool and primary school teachers about inclusive education as part of pre-primary and primary education. The topic of the thesis is very current since, nowadays, it is increasingly considered important that all children have a right to nearby daycare or a nearby school. The purpose of the research was to answer the following questions: How do preschool and primary school teachers define inclusion in pre- and primary education? How do preschool and primary school teachers contribute to inclusive education in their work, and how do teachers develop inclusive pre-primary and primary education? This is a qualitative case study with semi-structured interviews (also called theme interviews) chosen as the research method. These interviews were conducted as group inter-views. The first group consisted of three preschool teachers; the second group included a preschool and a primary school teacher, who were not tied in any specific school class; and the third group consisted of three primary school teachers of inclusive preparatory teaching. I used the content analysis method to analyze the contents of the research. According to my research, the preschool and primary school teachers reacted positively to inclusion. They considered it important and taken for granted as part of their work. Teachers promoted inclusive education mainly by taking into account the uniqueness of each child and utilizing it versatile in their work habits. The preschool and primary school teachers felt that inclusion, however, meant employing more teachers; instead, they preferred to develop their work inclusively by adding resources and promoting cooperation with parents.
Subject: esi- ja alkuopetus
inkluusio
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record