Tulevaisuus pelissä : nuorten käsityksiä peruskoulun jälkeisestä lisäopetuksesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191173
Title: Tulevaisuus pelissä : nuorten käsityksiä peruskoulun jälkeisestä lisäopetuksesta
Alternative title: Future Now : Youth Conceptions on Post-Secondary School Supplementary Education
Author: Palmumäki, Pyry
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191173
http://hdl.handle.net/10138/154880
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The aim of this study was to explore post-secondary school education (i.e. tenth grade) students' conceptions of the main goals of the tenth grade, actualized contents in the tenth grade and role of the tenth grade in the Finnish educational system. In this study there were also examined the motivational as well as contextual factors that had influenced the student's educational selection. Further, this study aimed to unravel perspectives that would help in improving secondary- and supplementary school education to prevent educational exclusion and school drop out after post-secondary school. Qualitative data was gathered by using theme interview. Interviews were conducted in early 2014, at a preselected time and location in a secondary school in Helsinki. The participants were 8 students attending a tenth grade. The structure of interview was allowed to develop individually during the interview process, which is typical for theme based interviews. The collected data was analyzed relying on a theory grounded qualitative content analysis. The results of the study indicated that tenth grade was seen as a part of Finnish educational system, aim of which is to prevent educational exclusion by implementing educationally and personally meaningful contents in practice. The participants decisions to apply for the tenth grade was influenced by both motivational and contextual factors. The analysis of motivational factors revealed that the participants emphasized reflecting his/hers future as a result of that reflection being motivated to apply and participate in supplementary education. Contextual factors were emphasized as being supportive and clarifying components regarding the participants educational choices. Especially student counselling was seen as being an effective factor in making educational choices. According to the findings, one reason for the risk of school drop-out was a negative image of self as a pupil. Regarding the participants, that image changed positively during the tenth grade. That change appeared to have had a positive effect also to one's conceptions about school and studying. The result of this study brings valuable knowledge of tenth and of the factor related to educational exclusion. Understanding and recognizing these factors better, helps in developing our educational system to be better able to face and eliminate issues which cause educational exclusion.Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lisäopetusta saavien opiskelijoiden käsityksiä kymppiluokan tavoitteista, toteutuneista sisällöistä ja asemasta osana suomalaista kouluinstituutiota. Tavoitteena oli myös kuvata niitä motivaatio- ja taustatekijöitä, jotka olivat vaikuttaneet tutkimushenkilöiden peruskoulun jälkeiseen koulutusreitin valintaan. Tutkimuksessa pyrittiin myös selvittämään niitä asioita, joiden kautta nykyisen muotoista perus- ja lisäopetusta voitaisiin edelleen kehittää siten, että ne paremmin ehkäisisivät koulutuksellisen syrjäytymisen riskejä ja peruskoulun jälkeistä koulupudokkuutta. Kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto kerättiin yksilöhaastatteluina teemahaastattelu -metodia käyttämällä. Haastattelut suoritettiin ennalta sovittuina ajankohtina helsinkiläisessä peruskoulussa alkuvuodesta 2014. Haastatteluihin osallistui kahdeksan helsinkiläisen kymppiluokan opiskelijaa. Teemahaastattelu sisälsi ennalta mietityn haastattelurungon, joka haastatteluiden edetessä muokkautui yksilöllisesti teemahaastattelulle tyypilliseen tapaan. Teema-haastattelulla saadun aineiston analyysi toteutettiin teoriasidonnaista sisällön analyysia käyttäen. Tutkimustulosten mukaan kymppiluokka käsitettiin koulujärjestelmän osaksi, jonka päämääränä on ehkäistä koulutuksellista syrjäytymistä siten, että se toteuttaa koulutuksellisiksi ja henkilökohtaisiksi koettuja tavoitesisältöjä. Lisäopetukseen hakeutumiseen vaikuttivat sekä motivaatio- että taustatekijät. Motivaatiotekijöiden analyysissa korostui yksilön tulevaisuuden pohdinta ja sen kautta syntynyt halu hakeutua ja osallistua lisäopetukseen. Taustatekijät nähtiin opetusvalintoja selkeyttävänä sekä niihin kannustavana taustavoimana. Varsinkin opinto-ohjauksen rooli kymppiluokalle hakeutumisessa korostui. Ilman peruskoulun jälkeisen toisen asteen koulutuspaikkaa jääminen selittyi osaksi opiskelijoiden kokemien negatiivisten oppilaskuvien kautta. Opiskelijoiden oppilaskuva oli muuttunut positiivisemmaksi lisäopetuksen aikana, jolloin myös heidän asenteensa koulua ja opiskelua kohtaan oli muuttunut peruskouluaikaa myönteisemmäksi. Tutkimuksen tulokset lisäävät ymmärrystä lisäopetukselle annetuista käsityksistä ja koulutukselliseen syrjäytymiseen liitetyistä tekijöistä. Näitä tekijöitä entistä paremmin ymmärtämällä ja paikantamalla voidaan koulutuksellisen syrjäytymisen ehkäisytyötä kehittää jo olemassa olevan perus- ja lisäopetuksen puitteissa.
Subject: Educational Exclusion
Prevention of Social Exclusion
Tenth Grade
School Performance
koulutuksellinen syrjäytyminen
syrjäytymisen ehkäisy
kymppiluokka
koulumenestys


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record