Elinaikaisten stressikokemusten yhteys ahdistusoireisiin myöhäisaikuisuudessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191205
Title: Elinaikaisten stressikokemusten yhteys ahdistusoireisiin myöhäisaikuisuudessa
Author: Lähdepuro, Anna Emilia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191205
http://hdl.handle.net/10138/154881
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives: Anxiety symptoms are among the most common psychiatric problems in late adulthood, and they have a wide negative impact on an individual's physical and psychological health. Stressful life experiences may increase anxiety symptoms throughout life, even in late adulthood. The purpose of this master's thesis was to study the association between stressful life experiences, such as self-reported trauma, low socioeconomic status in childhood and adulthood and early separation from parents, and self-reported anxiety symptoms in late adulthood. Moreover, the aim was to examine if cumulative stressful life experiences are associated with a greater amount of anxiety symptoms in later life. Methods: This study comprised 1872 participants of the Helsinki Birth Cohort Study born in Helsinki in 1934-1944. The participants completed the BAI anxiety questionnaire in 2007-2009. In addition to this, 1266 of the participants completed the TEC questionnaire in 2001-2004, inquiring about traumatic events throughout life. Information about the participants' socioeconomic status in childhood and adulthood and childhood separation from parents due to war was based on data from national registers. The association between the different stressful life experiences and anxiety symptoms in late adulthood was examined using linear regression analysis. Moreover, the number of traumatic experiences, the age in which trauma and separation were experienced, and cumulative stressful life experiences as risk factors for anxiety symptoms were examined using one-way ANOVA and t-tests. Participants' age, sex, parity and mother's age were used as covariates. Results and conclusions: As expected, higher amount of self-reported traumatic experiences were associated with higher levels of anxiety symptoms in late adulthood. This association was also found for physical and emotional trauma separately. Moreover, lower socioeconomic status in childhood and adulthood were associated with a higher amount of anxiety symptoms. However, no significant association between childhood separation and later anxiety symptoms was found. Stressful life experiences both in childhood and in adulthood were associated with later anxiety symptoms. Cumulativeness of different stressful life experiences was associated with self-reported anxiety symptoms: the higher amount of stressful life experiences an individual had experienced during life course, the higher was the amount of anxiety symptoms. In conclusion, our results suggest that stressful life experiences throughout life course may increase anxiety symptoms in late adulthood.Tavoitteet: Ahdistusoireet ovat myöhäisaikuisuuden mielenterveyden ongelmista yleisimpiä, ja niillä on kokonaisvaltainen negatiivinen vaikutus yksilön fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Erilaiset stressaavat elämäntapahtumat voivat lisätä ahdistusoireilua aina myöhäisaikuisuuteen asti. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tarkastella elinaikaisten stressitekijöiden, kuten erilaisten traumakokemusten, lapsuuden ja aikuisuuden matalan sosioekonomisen aseman sekä lapsuuden erokokemusten vanhemmista yhteyttä myöhäisaikuisuuden itseraportoituihin. Lisäksi tutkittiin, onko erilaisten stressikokemusten kumuloitumisella yhteys suurempaan määrään ahdistusoireita myöhäisaikuisuudessa. Menetelmät: Tutkimukseen osallistui 1872 Helsingin syntymäkohortti -tutkimukseen osallistunutta henkilöä, jotka ovat syntyneet Helsingissä vuosina 1934-1944. Tutkittavat täyttivät vuosina 2007-2009 ahdistusoireita kartoittavan BAI-kyselyn, minkä lisäksi 1266 henkilöä tutkittavista täytti vuosina 2001-2004 traumaattisia kokemuksia kartoittavan TEC-kyselyn. Tieto tutkittavien lapsuuden ja aikuisuuden sosioekonomisesta asemasta ja lapsuuden erokokemuksista vanhemmista sodan vuoksi evakuoituna pohjautui kansallisiin rekisteritietoihin. Erilaisten stressikokemusten yhteyttä myöhäisaikuisuuden ahdistusoireisiin tutkittiin lineaarisen regressioanalyysin avulla, ja lisäksi traumakokemusten lukumäärän, trauman ja erokokemuksen tapahtumaiän sekä stressitekijöiden kumuloitumisen yhteyttä ahdistuneisuuteen tutkittiin varianssianalyysin ja t-testin avulla. Kovariaatteina analyyseissa toimivat ikä, sukupuoli, tutkittavan äidin ikä sekä parititeetti. Tulokset ja johtopäätökset: Itseraportoitujen traumakokemusten esiintyminen ja korkeampi lukumäärä, fyysiset ja emotionaaliset traumakokemukset sekä lapsuuden ja aikuisuuden matala sosioekonominen asema olivat yhteydessä suurempaan määrään ahdistusoireita myöhäisaikuisuudessa. Sen sijaan lapsuuden erokokemusten ei havaittu olevan yhteydessä ahdistusoireisiin. Sekä lapsuudessa että aikuisuudessa koetuilla traumaattisilla tapahtumilla havaittiin olevan yhteys myöhempiin ahdistusoireisiin. Lisäksi erilaisten stressitekijöiden kumuloitumisen todettiin olevan yhteydessä korkeampaan ahdistuneisuuspistemäärään niin, että mitä useampia stressitekijöitä oli koettu, sitä enemmän ahdistusoireita esiintyi. Tutkimuksen tulosten mukaan elinaikaiset stressikokemukset lisäävät ahdistusoireilua myöhäisaikuisuudessa.
Subject: ahdistusoireet
myöhäisaikuisuus
traumakokemukset
lapsuuden erokokemukset vanhemmista
sosioekonominen asema
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record