"Kuolemaa ei voi paeta" : 11-vuotiaiden lasten käsityksiä kuolemasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191064
Title: "Kuolemaa ei voi paeta" : 11-vuotiaiden lasten käsityksiä kuolemasta
Author: Tuuri, Marianne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191064
http://hdl.handle.net/10138/154882
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives: The objective of this study is to search and clarify 11-year-olds perceptions on death. While there has not been a lot of research on children's perception on death, Reetta Ikola wrote her thesis about this topic in 2013. However, researching this is important, so that people that work with children know how to act and relate when a child is faced with death. This study focuses on how children perceive death and the after life. In addition, the study concentrates on how the religion in the children's home affects their perceptions and where children receive their information on death. This master thesis examines children's death perceptions, concerns and how to deal with death. Methods: Thematic interviews were used as the main research method in this study. The interviewees were twelve eleven-year-olds. Seven of them were boys and six of them were girls. All them were individually interviewed by using semi-structured interview method. The material was then analysed by using content analysis. Findings and conclusion: The interviewees' perceptions on death were found to be very similar than in previous studies. Interviewees' perceptions on death and after life were all individual and different, but all of them were already realistic. All of the interviewees thought that death is something irreversible and a deceased person cannot feel or experience anything. Interviewees explained death both from a religious as well as biological viewpoint. Also the after life was described from a religious as well as atheistic standpoint. The perceptions of death were not always consistent with the religion at the interviewee's home. The perceptions were based more on everyday life experiences. The feelings surrounding death were clearly negative. Every interviewee connected sorrow and sadness to death even though they have not previously perceived death as a negative thing. The interviewees did not actually have fears relating death, even though some issues were problematic.Tavoitteet: Tämän tutkimuksen tarkoitus on tutkia ja selventää 11-vuotiaiden lasten kuolemakäsityksiä. Lasten kuolemakäsityksistä ei ole tehty viime aikoina monia tutkimuksia, yhtenä viimeaikaisimpana tutkimuksena kuitenkin nousee esille Reetta Ikolan pro gradu Kolmasluokkalaisten käsityksiä kuolemasta. Lasten kuolemakäsitysten sekä kuolemaan suhtautumisen tutkiminen on kuitenkin tärkeää, jotta lasten kanssa työskentelevät osaavat toimia ja suhtautua oikein lapsen kohdatessa kuoleman. Tutkimuksessa keskitytään ensisijaisesti lasten omaksumiin käsityksiin kuolemasta ja kuoleman jälkeisestä elämästä ja miten lapset suhtautunut yleisesti ottaen kuolemaan. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, missä määrin kotien edustamat uskontokunnat vaikuttavat lasten käsityksiin ja mistä lapset saavat tietoa kuolemasta. Tutkimus avaa tietyn lapsijoukon kuolemakäsityksiä ja suhtautumista kuolemaan ja sen käsittelemiseen. Menetelmät: Tutkimuksen menetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Haastateltavina oli kaksitoista 11-vuotiasta lasta, seitsemän poikaa ja viisi tyttöä. Heidät kaikki haastateltiin yksilöhaastattelulla puolistrukturoitua haastattelurunkoa hyödyntäen. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysia käyttäen. Tulokset ja johtopäätökset: Haastateltavien käsitykset kuolemasta olivat hyvin vastaavanlaisia kuin aiemmin tehdyissä tutkimuksissa on todettu lasten kuolemakäsitysten olevan noin 11-vuotiaana. Haastateltavilla oli keskenään erilaisia käsityksiä kuolemasta ja kuolemanjälkeisestä elämästä, mutta kaikki käsitykset olivat jo hyvin realistisia. Kaikkien haastateltavien mielestä kuolema on peruuttamatonta eikä kuollut voi tuntea tai kokea mitään. Haastateltavat selittivät kuolemaa sekä uskonnollisesta että biologisesta näkökulmasta käsin. Kuolemanjälkeinen elämä selitettiin vaihtelevasti uskonnolliseen ja ateistiseen näkökulmaan nojaten. Haastateltavien kuolemakäsitykset eivät juurikaan olleet yhdenmukaisia kotien edustamien uskontokuntien kanssa. Sen sijaan haastateltavien kuolemakäsitykset olivat rakentuneet kokemusten ja arkipäiväisten asioiden kautta. Haastateltavien kuolemaan liittyvät tunteet olivat selvästi negatiivisia. Jokainen haastateltava yhdisti surun tai pahan mielen kuolemaan, vaikka ei olisikaan aiemmin kokenut kuolemaa kamalana asiana. Haastateltavilla ei myöskään varsinaisesti ole kuolemaan liittyviä pelkoja, vaikka jotkut asiat lapsia mietityttävätkin kuolemaan liittyen. Tästä voidaan päätellä lasten ymmärtävän kuolemaa biologisesta näkökulmasta käsin, vähentäen kuolemanpelkoja.
Subject: 11-vuotias lapsi
kuolemakäsitys
kuolema
kuolemanjälkeinen elämä


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record