Flera år i livet, mera liv i åren

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191105
Titel: Flera år i livet, mera liv i åren
Författare: Ihalainen, Mira
Medarbetare: Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2014
Språk: swe
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191105
http://hdl.handle.net/10138/154884
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Abstrakt: Ageing and the old age is often associated with health related problems as dementia, functional problems and social challenges as loneliness. In modern society where the life expectancy has increased also elderly are more active and healthier than they used to be. Therefore it is important to understand the needs of the modern elderly in order to plan more effective social services but also to be able to capture the inner potential that this group of modern old embrace. I have analysed data that the Institution of health and welfare gathered in connection with a project where one of the main objectives was to gain a deeper understanding of what the key elements that build up a good ageing are from the point of view of Pohjanmaa elderly. I have used Erik Allardt's theory of the welfare dimensions: having, loving, being in order to find out which of the dimensions have the most powerful connection to good ageing.The results show that the dimension being has the most powerful connection to good ageing. To increase and obtain being- resources one need to have enough of having- and loving- resources. Further it seems that the more you have of having- and loving resources the more you will have of being- resources which bode in turn more of good ageing. The connection ground between the dimensions is activity.Ålderdom och åldrande brukar ofta förknippas med hälsorelaterade problem som demens och nedsatt funktionsförmåga och sociala utmaningar som ensamhet. I dagens värld där människorna lever längre, är åldringarna ändå aktivare och mår bättre än vad de tidigare gjort. Att förstå behoven av dagens åldringar är viktigt för att bl. a kunna utveckla samhällstjänsterna, men också för att kunna ta till vara det inneboende potential som gruppen åldringar innehar. Jag använder data som Institutet för hälsa och välfärd samlat ihop i syfte att få en djupare förståelse för vad det goda åldrandet för österbottniska åldringar innebär. Jag utgår ifrån Erik Allardts välfärdsdimensioner: att ha, att älska, att vara och försöker utreda vilka faktorer som starkast påverkar det goda åldrandet. Resultaten visar att vara- kategorin som innehåller bl. a aspekter kring själv- aktualisering starkast påverkar det goda åldrandet. För att öka och förvärva vara- resurser behöver man ha- och älska- resurser. Resultaten tyder på att ju mer man har av ha- och älska- resurser desto mer verkar man också ha av vara- resurser och därmed av det goda åldrandet. Kontaktlänken mellan kategorierna är verksamhet.
Subject: ålderdom
det goda åldrandet
livskvalitet


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post