Oppimispäiväkirjablogit käytännön yhteisöissä tapahtuvan oppimisen työkaluina

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Marttila, Sari
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201505191073
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/154886
dc.description.abstract Objective. The objective of this study is to investigate the use of online learning journals in the context of vocational adult education. The research questions were: What was the meaning of online learning journals for students learning? What aspects influenced the learning experience of students when using online learning journals as part of the activities of the communities of practice? The writing of learning journals was studied using Bereiter and Scardamalia's (1987) theory of writing as knowledge telling and knowledge transformation. Online learning journals were studied as part of activities in communities of practice. They were regarded as artifacts that supported the activities of a community. In the courses investigated blogs were used to facilitate the learning journals and online learning journals were used according to blended learning tradition. Methods. The views of students of three Jollas Institute training courses were studied. Eleven students were interviewed and the information was complemented with interviews of three instructors. Interviews were conducted as focused interviews and the material was analyzed using inductive content analysis. Outcomes and conclusions. Online learning journals had a major impact on students learning. Writing and reading learning journals helped to revise course content, to share experiences and to clarify thoughts. Learning from face-to-face meetings was enhanced by writing the online learning journal. Online learning journals worked as a good tool for the communities of practice. With them students could read and comment on each other's postings. It was important that only the members of the class saw the online learning journals. This created a safe environment to write and comment. Learning assignments can be submitted into the online learning journal. The best kinds of assignments for this are those with concrete subjects that encourage sharing experiences and giving ones opinions. Writing was improved if it was not instructed too precisely and when the grammar did not need to be flawless. The use of online learning journals can be activated by submitting all the assignments into the journal. When using online learning journals, special attention should be paid to creating a closed and safe learning environment, to integrate work based learning with learning journals and to ensure that the technical environment functions well and that it supports the activities of a community. Instructors should play an active role. en
dc.description.abstract Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia oppimispäiväkirjablogien käyttöä osana ammatillista aikuiskoulutusta. Tutkimuskysymyksiä olivat: Mikä merkitys oppimispäiväkirjablogeilla oli opiskelijoiden oppimiselle? Mitkä asiat vaikuttivat opiskelijoiden oppimiskokemukseen käytettäessä oppimispäiväkirjablogeja osana käytännön yhteisöjen toimintaa? Oppimispäiväkirjojen kirjoittamista tarkasteltiin Bereiterin ja Scardamalian (1987) kirjoittamista tiedon kertomisena ja tiedon muuntamisena käsittelevän teorian avulla. Oppimispäiväkirjablogeja tarkasteltiin osana käytännön yhteisöjen toimintaa. Ne nähtiin työkaluina, artefakteina, jotka tukivat yhteisön toimintaa, eli oppimista. Tarkasteltavissa koulutuksissa käytettiin oppimispäiväkirjablogeja sulautuvan oppimisen periaatteita noudattaen integroiden ne osaksi koulutuspäivistä oppimista sekä työssäoppimista. Menetelmät. Tutkimuksessa tarkasteltiin Jollas Instituutin järjestämien kolmen koulutuksen opiskelijoiden näkemyksiä siitä, millainen merkitys oppimispäiväkirjablogeilla oli heidän oppimiselleen ja mitkä asiat tähän vaikuttivat. Tutkimusta varten haastateltiin 11 opiskelijaa ja tietoja täydennettiin haastattelemalla kolmea kouluttajaa. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina ja aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Oppimispäiväkirjablogien käytöllä oli keskeinen merkitys opiskelijoiden oppimisen kannalta. Oppimispäiväkirjojen kirjoittaminen ja lukeminen toimi kertauksena, kokemusten jakona sekä ajatusten selkiyttäjänä. Lähipäivistä oppiminen vahvistui oppimispäiväkirjaa kirjoittamalla. Oppimispäiväkirjablogit toimivat hyvänä käytännön yhteisön työkaluna: niiden avulla pystyi lukemaan ja kommentoimaan toisten kirjoituksia. Tärkeäksi koettiin, että oppimispäiväkirjablogit olivat näkyvissä ainoastaan oman ryhmän jäsenille, sillä tämä loi turvallisen ympäristön kirjoittaa ja kommentoida. Oppimispäiväkirjaan voidaan myös palauttaa oppimistehtäviä, joissa jaetaan kokemuksia ja mielipiteitä konkreettisista aiheista. Opiskelijoiden kirjoittamista edisti, että sitä ei ollut ohjeistettu liian tarkasti eikä kieliasun tarvinnut olla virheetöntä. Oppimispäiväkirjablogien käyttöä saadaan aktivoitua palauttamalla kaikki koulutuksen tehtävät blogiin. Käytettäessä oppimispäiväkirjablogeja tulisi erityistä huomiota kiinnittää suljetun ja turvallisen ympäristön luomiseen, teknisen oppimisympäristön toimivuuteen ja yhteisön toimintaa tukeviin ominaisuuksiin, työssäoppimisen tukemiseen sekä kouluttajan aktiiviseen mukanaoloon. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject käytännön yhteisöt fi
dc.subject sulautuva oppiminen fi
dc.subject oppimispäiväkirja fi
dc.subject blogi fi
dc.subject kirjoittamalla oppiminen fi
dc.title Oppimispäiväkirjablogit käytännön yhteisöissä tapahtuvan oppimisen työkaluina fi
dc.title.alternative Online learning journals as tools for learning in the context of communities of practice en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201505191073

Files in this item

Files Size Format View
Gradu_Marttila.pdf 2.046Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record