Prevalence of psychosis among Finnish reform school adolescents

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191124
Title: Prevalence of psychosis among Finnish reform school adolescents
Author: Latvala, Reetta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191124
http://hdl.handle.net/10138/154888
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objective. Based on previous studies, foster care adolescents placed due to behavioral problems have an elevated risk to psychosis. In this large register based longitudinal study we aimed to investigate the prevalence of psychosis among Finnish reform school adolescents compared to matched peers in general population. We also intended to assess the possible differences in psychosis liability among five cohorts of reform school adolescents and examined the possible correlation between instability of out-of-home placements or the age at the time of first out-of-home placement with later psychosis. It was hypothesized that reform school adolescents had greater risk for psychosis, the number of adolescents with psychosis in reform schools was increasing and that instability of placements and early age at the time of fist out-of-home placement would be associated with an elevated risk for psychosis. Methods. The subjects (N=1159, M/F=749/410) were chosen from the Finnish welfare registry by status "placement in reform school" the last day of the years 1991, 1996, 2001, 2006 or (/and?) 2011. A control group (N=5676) matched on age, gender and place of birth was obtained from the Population Register Centre, Finland. The information about child's involvement in child welfare services and out-of-home placements was collected from the Finnish welfare register, and the data from schizophrenia spectrum disorders was collected from the Finnish hospital discharge register. Results. Prevalence of psychosis among reform adolescents was 7.1%, which was significantly higher than among general population controls (0.8%) (χ² = 205.550, df =1, P<.000). After controlling for gender and cohort, reform school adolescents had a 9.44 fold risk for psychosis compared to controls (OR=9.440, p<.000). There was no difference in psychosis liability between the five study cohorts after controlling for the difference in cohorts' follow-up times. The instability of out-of-home placements and the age at the time of first out-of-home placement were not associated with an elevated risk to psychosis. Conclusions. Results of this study show clearly that psychosis is a common problem among reform school adolescents, and indicates that reform school adolescents are a population, where the identification of early psychosis should be readily and reliable accessible. Only by recognizing early psychotic symptoms it is possible to offer intervention procedures, which in turn might prevent psychosis from becoming a chronic illness, decrease other mental health and substance abuse problems and thus enhance the overall functioning and quality of life of reform school adolescents.Tavoitteet: Käyttäytymisongelmien takia kodin ulkopuolelle sijoitetuilla nuorilla on aiempien tutkimusten mukaan korkea riski sairastua psykoosisairauteen. Tämä laaja rekisteripohjainen pitkittäistutkimus pyrki selvittämään psykoosisairauksien esiintyvyyttä suomalaisten koulukotinuorten keskuudessa verrattuna samanikäisiin nuoriin koko väestössä. Tutkimuksessa kartoitettiin myös kohorttien välisiä eroja psykoosisairauksien esiintyvyydessä, sekä tarkasteltiin kodin ulkopuolisten sijoitusten rikkonaisuuden ja varhaisen sijoitusiän mahdollista yhteyttä psykoosisairastavuuteen. Oletuksina oli, että koulukotinuorilla olisi muihin saman ikäisiin nuoriin verrattuna suurempi riski sairastua psykoosisairauteen, psykoosisairauksien määrä koulukodeissa olisi kasvussa, ja että rikkonainen ja varhain alkanut sijoitushistoria ennustaisi myöhempää psykoosisairastavuutta. Menetelmät. Koehenkilöt (N=1159, M/N=749/410) valittiin Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) lastensuojelurekisteristä sijoituspaikkatiedon "koulukoti" perusteella vuoden viimeisenä päivänä vuosina 1991, 1996, 2001, 2006 ja 2011. Verrokkiryhmä (N=5676) kerättiin Väestörekisterikeskuksesta vastaamaan koeryhmää iän, sukupuolen ja syntymäpaikan mukaan. Tiedot lapsen kodin ulkopuolisista sijoituksista kerättiin THL:n lastensuojelurekisteristä ja tiedot psykoosisairastavuudesta THL:n hoitoilmoitusrekisteristä. Tulokset. Psykoosisairauksien esiintyvyys koulukotivuorilla oli 7,1 %, mikä oli selvästi suurempi kuin verrokkiryhmässä (0,8 %) (χ² = 205.550, df =1, P<.000). Sukupuolen ja kohortin vaikutuksen kontrolloinnin jälkeen koulukotinuorilla oli verrokkiryhmään verrattuna 9,44-kertainen riski sairastua psykoosiin (OR=9.440, p<.000). Merkitseviä eroja eri kohorttien välillä ei löytynyt, kun erot kohorttien seuranta-ajoissa oli kontrolloitu. Kodin ulkopuolisten sijoitusten rikkonaisuus tai varhainen sijoitusikä eivät myöskään olleet tämän tutkimuksen mukaan yhteydessä myöhempään psykoosisairastavuuteen. Johtopäätökset. Tämä tutkimus osoittaa selvästi, että psykoosisairaudet ovat merkittävä ongelma koulukotinuorten keskuudessa. Psykoosioireiden varhaiseen tunnistamiseen tulisikin kiinnittää tässä populaatiossa erityistä huomiota, sillä vain siten näihin oireisiin voidaan kohdentaa hoitoa. Varhainen puuttuminen voi estää psykoosisairauden kroonistumista sekä ehkäistä myös muita mielenterveyden häiriöitä ja päihdehäiriöitä, sekä parantaa koulukotinuorten yleistä toimintakykyä ja elämänlaatua ja sitä kautta kokonaisennustetta.
Subject: Psychosis
schizophrenia
reform school
out-of-home placement
behavioral problems
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record