Itsearvioitujen temperamenttipiirteiden yhteys oppilaan keskiarvoon ja käytösarvosanaan yhdeksännellä luokalla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191111
Title: Itsearvioitujen temperamenttipiirteiden yhteys oppilaan keskiarvoon ja käytösarvosanaan yhdeksännellä luokalla
Author: Eronen, Kaisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191111
http://hdl.handle.net/10138/154889
Thesis level: master's thesis
Abstract: Temperament is known to be connected with students' school achievement, both academic achievement and school adjustment. In the Finnish school system, school adjustment can be measured by behavior grade. Equal rating is important for students' future education choices. Rating has also influence on students' self-image. In this study, the aim was to examine the connection between self-rated temperament traits and GPA (grade point average) and behavior grade. Also, the possible mediator effect of behavior grade between the connection of temperament traits and behavior grade was examined. The participants of this study were Finnish adolescents (n=4255, average age 15,1). Students evaluated their temperament traits with TABC-R and DOTS-R questionnaires. School achievement was evaluated with student's latest GPA and behavior grade. The connection between grades and temperament traits were examined with correlational analysis and regression analysis. Mediator effect between temperament and GPA was examined with Bootstrapping analysis. The connection was slightly different between GPA and behavior grade. The strongest connection with behavior grade had traits associated with school adjustment, such as impulsivity and negative emotionality. The strongest connection with GPA had traits associated with task orientation, such as persistence and distractibility. Behavior grade mediated the effect between temperament traits and GPA, especially for impulsivity, distractibility, negative emotionality and mood. These results confirm that teachers' ratings are connected with students' temperament, also when evaluating students behavior. Temperament is connected with grades both directly and medially. In future when developing student evaluation criteria, it is important that teachers are aware of the possible influence of temperament traits. The necessity of rating students' behavior with a grade should be discussed. The criteria of evaluating students' behavior at school should be clear, so that assessing temperament traits would be avoided.Temperamentin on todettu olevan yhteydessä oppilaiden koulumenestykseen, paitsi akateemiseen menestykseen myös koulusopeutumiseen. Suomalaisessa peruskoulussa koulusopeutumista voidaan tarkastella käytösarvosanan avulla. Arvioinnilla on suuri merkitys oppilaiden jatko-opintojen ja minäkuvan kannalta. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin oppilaiden itsearvioitujen temperamenttipiirteiden yhteyttä yhdeksännen luokan keskiarvoon ja käytösarvosanaan. Lisäksi haluttiin tarkastella käytösarvosanan medioivaa vaikutusta temperamenttipiirteiden ja keskiarvon välillä. Tutkimusaineisto koostui suomalaisista yhdeksäsluokkalaisista (n=4255, keski-ikä 15,1). Oppilaat arvioivat temperamenttiaan TABC-R ja DOTS-R -itsearvioinneilla. Koulumenestystä arvioitiin oppilaan viimeisintä arvosanaa käyttäytymisessä sekä kaikkien aineiden yhteistä keskiarvoa. Temperamenttipiirteiden ja arvosanojen välisiä yhteyksiä tarkasteltiin korrelaatioanalyysin ja regressioanalyysin avulla. Käytösarvosanan medioivaa yhteyttä temperamentin ja keskiarvon välillä tarkasteltiin Bootstrapping-menetelmällä. Keskiarvoa ja käytösarvosanaa tarkasteltaessa temperamenttipiirteiden yhteys oli osin erilainen: käytösarvosanaan oli voimakkaammin yhteydessä koulusopeutumiseen liittyvät piirteet kuten impulsiivisuus ja negatiivinen emotionaalisuus, keskiarvoa ennustettaessa taas tehtäväorientaatioon liittyvät piirteet kuten sinnikkyys ja häirittävyys. Käytösarvosanalla havaittiin olevan medioiva vaikutus temperamenttipiirteiden ja keskiarvon välillä: suurin vaikutus oli impulsiivisuuden, häirittävyyden, negatiivisen emotionaalisuuden ja mielialan suhteen. Tulokset vahvistavat näkemystä, että opettajan arviointi on yhteydessä oppilaiden temperamenttipiirteisiin, myös käyttäytymistä arvioitaessa. Oppilaan arviointia kehitettäessä tulisi ottaa huomioon temperamentti arviointiin mahdollisesti vaikuttavana tekijänä ja lisätä opettajien tietoisuutta temperamentista. Käytösarvosanan mielekkyyttä kouluarvioinnissa tulisi pohtia, ja sen perusteita ja kriteereitä tulisi selkeyttää ja yhtenäistää niin, että vältyttäisiin arvioimasta temperamenttia.
Subject: temperament
school achievement
school adjustment
school grades
temperamentti
koulumenestys
kouluarviointi
koulusopeutuminen
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record