Persoonallisuuden ja vanhempien seurannan yhteys nuorten rikoskäyttäytymiseen

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191211
Titel: Persoonallisuuden ja vanhempien seurannan yhteys nuorten rikoskäyttäytymiseen
Författare: Salmiaitta, Pentti
Medarbetare: Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2014
Språk: fi
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191211
http://hdl.handle.net/10138/154890
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstrakt: Objectives: Juvenile delinquency and substance use are significant social problems. Delinquency and substance use started in adolescence often lead to lifetime persistent behavior patterns. According to previous research the most important individual factor in relation to juvenile delinquency and substance use is personality and one of the most important environmental factors in relation to these behaviors is parental monitoring. In this study I tried to replicate earlier results on the links of personality and parental monitoring with juvenile delinquency and substance use. Moreover I examined the quality of interactions between the Big Five personality traits and parental monitoring in relation to juvenile delinquency and substance use; these interactions have not been studied comprehensively before. Methods: Data for this study was taken from the Finnish national delinquency survey from 2012 collected by the National Research Institute of Legal Policy. The sample consisted of 8914 Finnish 6th and 9th grade pupils (age range 12–17). I analyzed the amount of self-reported criminal acts from the previous year in three classes of crime: aggressive and non-aggressive criminal acts as well as substance use (incl. alcohol use). I used multinomial logistic regression to examine the links of the Big Five personality dimensions, parental monitoring and their interactions to different classes of criminal acts. In each class of crime I compared separately occasional and repetitive offenders to those who reported minimal amounts of criminal acts. Results and conclusions: Parental monitoring had strong positive links to all classes of crime independent of the amount of criminal acts. Agreeableness and conscientiousness had negative relationships with all criminal behavior following previous research. Extraversion in turn had positive relations to all crime contrary to many previous results. Personality traits and parental monitoring had two separate kinds of interactions: in many occasions when parental monitoring was lower some personality trait was reduced in its power to predict criminal acts; contrary to this the positive relationship of extraversion to repetitive aggressive crime raised as parental monitoring decreased in amount. The significance of parental monitoring in relation to juvenile delinquency and substance use is highlighted in my results. According to my results it will be profitable to put effort in reinforcing parental monitoring to fight juvenile delinquency and substance use.Tavoitteet: Nuoruusiän rikollisuus ja päihteiden käyttö ovat merkittäviä yhteiskunnallisia ongelmia ja johtavat monilla yksilöillä elämänaikaiseen rikosuraan tai päihteiden käyttöön. Persoonallisuus on aiemman tutkimuksen perusteella keskeisin yksilötekijä ja vanhempien seuranta yksi keskeisimmistä ympäristötekijöistä nuorten rikosten ja päihteiden käytön yhteydessä. Pyrin tässä tutkimuksessa toistamaan aiemmat tulokset persoonallisuuden ja vanhempien seurannan yhteydestä nuorten rikoskäyttäytymiseen ja päihteiden käyttöön. Lisäksi tarkastelin, millaisia vuorovaikutuksia viidellä suurella persoonallisuudenpiirteellä ja vanhempien seurannalla on nuorten rikosten ja päihteiden käytön yhteydessä; näitä vuorovaikutuksia ei aiemmin ole tutkittu kattavasti. Menetelmät: Aineistona tutkimuksessani oli Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen keräämä valtakunnallinen nuorisorikollisuuskysely vuodelta 2012. Otos koostui 8914 suomalaisesta 6- ja 9-luokkalaisesta nuoresta. Tarkastelin nuorten ilmoittamia viimeisen vuoden aikana tehtyjä rikostekoja kolmessa eri rikostyypissä: aggressiivisissa ja ei-aggressiivisissa rikoksissa sekä päihteiden käytössä (ml. alkoholinkäyttö). Tarkastelin viiden suuren persoonallisuudenpiirteen ja vanhempien seurannan sekä niiden vuorovaikutusten yhteyksiä nuorten eri rikostyyppeihin multinomiaalisella logistisella regressiolla. Vertasin jokaisessa rikostyypissä erikseen satunnaisesti ja toistuvasti rikoksia tehneitä vähäisiä määriä rikoksia tehneisiin. Tulokset ja johtopäätokset: Vanhempien seurannalla oli vahvat positiiviset yhteydet kaikkiin rikostyyppeihin tekojen määrästä riippumatta. Sovinnollisuudella ja tunnollisuudella oli aiempien tutkimustulosten mukaisesti negatiiviset yhteydet kaikkeen rikoskäyttäytymiseen. Ulospäinsuuntautuneisuudella puolestaan oli positiivinen yhteys kaikkeen rikoskäyttäytymiseen vastoin useita aiempia tutkimuksia. Persoonallisuuden piirteiden ja vanhempien seurannan välillä oli kahdentyyppisiä vuorovaikutuksia: useassa tapauksessa vanhempien seurannan ollessa alhaisempi jokin persoonallisuudenpiirre menetti merkitystään rikostekojen ennustajana; vastakkaisesti ulospäinsuuntautuneisuuden positiivinen yhteys toistuvaan aggressiiviseen rikoskäytökseen kasvoi vanhempien seurannan vähentyessä. Tuloksissani korostuu vanhempien seurannan merkitys rikoskäyttäytymisen ennustajana. Nuorten rikollisuuden ja päihteiden käytön torjunnassa kannattaa tulosteni perusteella kohdistaa toimia erityisesti vanhempien seurannan vahvistamiseen.
Subject: vanhempien seuranta
nuorisorikollisuus
päihteiden käyttö
Subject (yso): big five -teoria
vanhempi-lapsisuhde
nuorisorikollisuus
päihteet


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post