"Siis oikeesti mä en missään nimessä haluais tehdä mitään muuta työtä kun tätä työtä" : Finnair Oyj:n lentoemäntien kokema työn imu vaihtuvien tiimien vuorovaikutuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191219
Title: "Siis oikeesti mä en missään nimessä haluais tehdä mitään muuta työtä kun tätä työtä" : Finnair Oyj:n lentoemäntien kokema työn imu vaihtuvien tiimien vuorovaikutuksessa
Author: Äijälä, Susanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191219
http://hdl.handle.net/10138/154891
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aim of this research was to describe the work engagement that Finnair cabin attendants experience and those factors, which generate and prevent work engagement. Due to the nature of cabin attendants work it was also studied how work engagement appears in the interaction of changing teams. The concept of work engagement is relatively new on the field of work well-being and it is characterized by vigor, dedication, and absorption. Work engagement is based on positive psychology, which focuses on researching strengths and resources instead of weaknesses. The main research questions were: 1. How do the cabin attendants describe the work engagement they experience? 2. What generates and what prevents work engagement? 3. How does work engagement come true in the interaction of changing teams? The data was collected through theme interviews involving 12 cabin attendants. In addition participants filled out the UWES-inquiry, which measured three elements of work engagement numerically. The purpose was to achieve information about the intensity of work engagement. As a research method the theme-analysis was used. Research findings pointed out that cabin attendants did experience work engagement and the conclusion was based on the interviews and the "work engagement"-inquiry. Work engagement occurred as energetic and professional customer service. The employees had a positive attitude towards work and working in general. The factors that generated work engagement were such as shift work and colleagues, preventive factors in turn were broken or missing tools and the lack of respect by the organization. Changing teams were mostly regarded as a positive thing. Interaction of teams was mentioned to be good in general, but also problems in teams were recognized. A negative team member or neglect of rules were some of those problems. As a conclusion of the research, it can be said that work engagement occurred with high quality and professional customer service. Job resources affect work engagement more than job demands. From the employees perspective changing teams were a positive thing, but the challenges in feedback and supervising lead to study the need for more permanent teams.Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata Finnair Oyj:n lentoemäntien kokemaa työn imua ja työn imua edistäviä ja estäviä tekijöitä. Lentoemännän työtä tehdään vaihtuvissa tiimeissä, joten tutkimuksessa tarkasteltiin työn imun ilmenemistä vaihtuvien tiimien vuorovaikutuksessa. Työn imu on suhteellisen uusi positiiviseen psykologiaan nojautuva työhyvinvoinnin käsite ja sitä luonnehtivat tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen. Tätä käsitteistöä rikastettiin aineistolähtöisillä löydöksillä. Tutkimusongelmat olivat: 1. Miten lentoemännät kuvaavat työn imun kokemustaan? 2. Mikä edistää ja estää työn imua? 3. Miten työn imu ilmenee lentoemännän työn alati vaihtuvien tiimien vuorovaikutuksessa? Tutkimukseen osallistui 12 lentoemäntää, joita haastateltiin teemahaastattelulla. Osallistujat täyttivät myös "Työn imu -testin", joka mittasi työn imun kolmea elementtiä numeerisesti. Tämän testin tarkoituksena oli saada tietoa työn imun vahvuudesta. Haastatteluaineisto analysoitiin teema-analyysin avulla. Tutkimus osoitti, että lentoemännät todella kokivat työn imua ja se ilmeni niin haastatteluista kuin työn imu -testin tulosten perusteella. Työn imu ilmeni energisenä ja ammattitaitoisena asiakaspalveluna. Työntekijöillä oli myönteinen asenne työhön ja työntekoon yleisesti. Työn imua edistäviä tekijöitä olivat muun muassa vuorotyö ja työkaverit. Työn imua estäviä tekijöitä olivat puolestaan puuttuvat tai rikkinäiset työvälineet ja koettu arvostuksen puutteen kokemus. Vaihtuvat tiimit koettiin pääsääntöisesti hyvänä asiana, ja vuorovaikutusta kehuttiin hyväksi, mutta tiedostettiin myös tiimien ongelmat, kuten negatiivinen kollega tai sääntöjen ja ohjeiden noudattamatta jättäminen. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että työn imu ilmeni laadukkaana ja ammattitaitoisena asiakaspalveluna. Voimavarat vaikuttivat työn imuun enemmän kuin työn vaatimukset. Tiimien vaihtuvuutta voitiin pitää hyvänä asiana työntekijälle, mutta pysyvämpiä tiimejä tarvittaisiin palautteen antamiseen ja työntekijän työsuorituksen seurantaan ja kehittämiseen.
Subject: Finnair
positiivinen psykologia
työhyvinvointi
työn imu
vaihtuvat tiimit
lentoemännät
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record