Organisaatioiden perheystävällisyyden toteutuminen : Työntekijöiden, esimiesten ja HR-asiantuntijoiden kokemuksia työn ja perheen yhteensovittamisesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191230
Title: Organisaatioiden perheystävällisyyden toteutuminen : Työntekijöiden, esimiesten ja HR-asiantuntijoiden kokemuksia työn ja perheen yhteensovittamisesta
Author: Wallén, Armi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191230
http://hdl.handle.net/10138/154892
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella kokemuksia työn ja perheen yhteensovittamisesta. Tutkimuksen kohteena olivat lyhennettyä työaikaa tekevät pienten lasten vanhemmat sekä heidän esimiehensä ja organisaatioiden HR-asiantuntijat. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös kokevatko työntekijät työn ja perheen yhteensovittamisessa rooliristiriitoja sekä millainen merkitys organisaatiolla ja organisaation johdolla on työn ja perheen yhteensovittamisessa. Teoreettiseksi taustaksi muodostui pääosin työtä ja perhettä kuvaavat teoriat ja vuorovaikutusmallit sekä organisaatiokulttuuria ja työhyvinvointia kuvaavat mallit. Menetelmät. Tutkimuksen aineistona käytettiin haastatteluita, jotka oli kerätty kolmesta organisaatiosta. Haastateltavat olivat lyhennettyä työaikaa tekeviä pienten lasten vanhempia, heidän esimiehiään sekä organisaatioiden HR-asiantuntijoita. Yhteensä haastateltavia oli 11. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen tutkimus ja analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustuloksista ilmeni, että työn ja perheen yhteensovittamisen kokemukset olivat pääsääntöisesti positiivisia ja työntekijät kokivat onnistuneensa työn ja perheen yhteensovittamisessa melko hyvin. Johdon ja esimiesten merkitys työn ja perheen yhteensovittamisen onnistumisessa osoittautui hyvin merkittäväksi. Vaikka työntekijät eivät kokeneet tarvitsevansa tilanteessa erityistä henkilökohtaista tukea, he pitivät tärkeänä, että perheystävällisyys näkyy asenteissa, käyttäytymisessä ja organisaation kulttuurissa. Tutkimustuloksissa korostui puolisoiden välinen työnjako ja omista vastuualueista huolehtiminen, jotta arki saatiin toimivaksi. Ongelmakohtina työn ja perheen yhteensovittamisessa nähtiin urakehityksen pysähtyminen sekä se, ettei työmäärä vähentynyt suhteessa työaikaan. Tutkimustulokset vahvistavat yksilön omien ratkaisujen, organisaation osallistumisen sekä yhteiskunnan tarjoamien mahdollisuuksien tärkeyttä työn ja perheen yhteensovittamisessa. Tutkimuksen tulokset tukevat teoriassa esitettyjä näkemyksiä työn ja perheen yhteensovittamisesta ja organisaatioiden perheystävällisyydestä. Lisätutkimus erityisesti miesvaltaisilta aloilta olisi tärkeää, jotta miesten ääni saataisiin kuuluville ja voitaisiin miettiä, minkälaisilla kannustumilla isät saataisiin useammin mukaan järjestelyn pariin.Objectives. The purpose of this study was to examine the experiences of work and family coordination. The study focused on parents of young children working shortened work week as well as their superiors and the HR experts of their organizations. The study also looked at whether the employees experience conflicts of roles in the coordinating work and family as well as the importance of the organization and the management of the organization in work and family coordination. The theoretical background consisted mainly of theories and interaction models describing work and family as well as the models describing organizational culture and the well-being at work. Methods. Interviews which were collected from three organizations were used as the research material. The interviewees were parents of young children working shortened work week as well as their superiors and the HR experts of their organizations. Total number of interviewees was 11. The study was a qualitative study and the analysis method used was content analysis. Results and conclusions. The results of the study showed that the experiences of coordinating work and family were mainly positive and the employees felt having succeeded quite well in coordinating work and family. The importance of management and supervisors in the success of coordinating work and family turned out to be very significant. Even though the employees in this circumstance did not feel the need for specific personal support, they saw it important that the family-friendliness is reflected in the attitudes, behavior and organizational culture. The study results highlighted the division of labour between the spouses and the taking care of their own areas of responsibility to succeed in coordinating the everyday life effectively. Problems seen involved with coordinating work and family were career stagnation, as well as the fact that the workload didn't decrease in relation to working hours. The study results confirm the importance of the individual's own decisions, the organization's participation as well as the opportunities offered by the society in coordination of work and family. The study results support the views expressed in the theory on coordinating work and family life and on the family-friendliness of the organizations. Further research, particularly on male-dominated fields would be important for men's voice to be heard and to think about what types of incentives would make fathers to join the arrangements more often.
Subject: työ ja perhe
työhyvinvointi
organisaation perheystävällisyys
organisaatiokulttuuri
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record