Lastentarhanopettajan pedagoginen vastuu hajautetussa organisaatiossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191213
Title: Lastentarhanopettajan pedagoginen vastuu hajautetussa organisaatiossa
Author: Aronen, Katri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191213
http://hdl.handle.net/10138/154895
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The purpose of this narrative study is to ascertain how kindergarten teachers perceive their pedagogical responsibility in the context of the distributed organization and how they feel their responsibilities have changed expertise in the development of the over time. Changes in the social environment and the shift towards an increasingly distributed organization model in early childhood education are reflected in to need to review and redefine the pedagogical responsibility of the kindergarten teacher. The aim of the study is to define kindergarten teacher's pedagogical responsibility in a postmodern society and to describe its evolution in the wake of the changing nature of the expertise in question of kindergarten teaching. The study analysed views regarding the pedagogical responsibility from the perspective of different teacher generations. The three generations that became apparent from the study were the generation that witnessed the expansion of children's day care outside the home, the experienced early childhood educators, and the latest generation of early childhood educators who are at the beginning of their career. The theoretical framework for the study is formed by research into both kindergarten teacher expertise and distributed organization. The data included eleven (11) kindergarten teacher's diaries. The data was analysed using the methods of structural narrative analysis (Labov 1967) and content analysis. The data acquisition and analysis methods support the objective in narrative research, which is to "give a voice" to the target group of the research. The research findings show that kindergarten teachers have a clear and structured understanding of pedagogical responsibility and the area of its content that falls under their remit. The evolution of pedagogical responsibility is an on going process, affected by personal characteristics as well as societal and particularly early childhood educators at the beginning of their careers felt a lack of confidence in taking pedagogical responsibility in relation to the other members of their team. Kindergarten teachers voiced a wish that directors of day care centers and the organisation would lend their support to their professional development and to carrying out their pedagogical responsibility. The research findings highlighted the importance of pedagogical leadership as a precondition for high-quality early childhood education. The pedagogical responsibility of kindergarten teachers was studied investigated in the present study exclusively in relation to each kindergarten teacher's own team. However, the shift towards shared pedagogical leadership may be deemed a necessary developmental path in the distributed early childhood education organisation.Tämän narratiivisen tutkimuksen tehtävänä oli selvittää millaisena lastentarhanopettajat kuvaavat pedagogista vastuutaan hajautetun organisaation kontekstissa sekä miten he kokevat pedagogisen vastuunsa kehittyneen asiantuntijuutensa kehittymisen myötä. Yhteiskunnallisen ympäristön muutokset ja yhä enemmän varhaiskasvatuksen hajautettuun organisaatiomalliin siirtyminen heijastuvat lastentarhanopettajan pedagogisen vastuun uudelleen määrittelyn ja kuvaamisen tarpeeseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli pyrkiä määrittelemään lastentarhanopettajan pedagogista vastuuta postmodernissa yhteiskunnassa ja kuvaamaan sen kehittymistä asiantuntijuuden kehittymisen myötä. Tutkimuksessa tarkasteltiin pedagogiseen vastuuseen liittyviä näkemyksiä ammattilaissukupolvittain. Tässä tutkimuksessa ammattilaissukupolviksi muodostuivat päivähoidon laajenemisen sukupolvi, kokenut varhaiskasvatuksen sukupolvi ja työuraansa aloittava varhaiskasvatuksen sukupolvi. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostui lastentarhanopettajan asiantuntijuutta ja hajautettua organisaatiota koskevista tutkimuksista. Tutkimuksen aineistona olivat yhdentoista (11) lastentarhanopettajan oppimispäiväkirjat. Aineistoa analysoitiin rakenteellisen narratiivisen analyysin (Labov 1967) ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin metodein. Aineiston hankinta- ja analyysimetodit tukivat narratiivisen tutkimuksen tavoitteena olevaa tutkimuksen kohderyhmän "oman äänen" kuuluville tuomista. Tutkimuksen tulokset osoittavat lastentarhanopettajien jäsentävän selkeästi tehtäväkuvaansa kuuluvan pedagogisen vastuun ja sen sisällöt. Pedagogisen vastuun kehittyminen on jatkuva prosessi, johon vaikuttavat yksilöön itseensä liittyvät ominaisuudet sekä yhteiskunnallinen että toiminnallinen konteksti. Lastentarhanopettajat tiedostivat pedagogiseen vastuuseensa sisältyvän tiimin pedagogisen johtajuuden, mutta etenkin työuraansa aloittava varhaiskasvatuksen sukupolvi koki epävarmuutta pedagogisen vastuun toteuttamisessa suhteessa muihin tiimin jäseniin. Lastentarhanopettajat toivoivat päiväkodin johtajan ja organisaation tukea asiantuntijuutensa kehittymiselle ja pedagogisen vastuunsa toteutumiselle. Tutkimukset tulokset tuovatkin esille pedagogisen johtajuuden merkityksen ja tärkeyden laadukkaan varhaiskasvatuksen mahdollistajana. Tässä tutkimuksessa lastentarhanopettajan pedagoginen vastuu johtajuuden näkökulmasta ilmeni ainoastaan suhteessa lastentarhanopettajan omaan tiimiin. Jaettu pedagoginen johtajuus voidaan kuitenkin nähdä välttämättömänä kehittymissuuntana varhaiskasvatuksen hajautetuissa organisaatioissa.
Subject: expertise
distributed organization
narrative research
pedagogical responsibility
asiantuntijuus
hajautettu organisaatio
narratiivinen tutkimus
pedagoginen vastuu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record