Lukivaikeus yliopistossa : Tapaustutkimus lukivaikeuden vaikutuksesta neljän opiskelijan opiskeluun ja elämänkulkuun

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191058
Julkaisun nimi: Lukivaikeus yliopistossa : Tapaustutkimus lukivaikeuden vaikutuksesta neljän opiskelijan opiskeluun ja elämänkulkuun
Tekijä: Mänkärlä, Aino
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2014
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191058
http://hdl.handle.net/10138/154902
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik
Tiivistelmä: In this thesis the effect of dyslexia on studying and on the other personal life was researched on four students. In addition, the thesis examined how does student's requirements and university support match. Following research questions are posed: How dyslexia appears in university student and how does it affect studying? How does the university pays attention to reading and writing disabilities in teaching and does it satisfies students? How dyslexia has affected the student's life? Previous research shows that dyslexia makes studying more challenging and time consuming. The thesis was a qualitative case study which was based on personal experiences of subjects on dyslexia and the effect of dyslexia on studying and personal life. Research material was obtained by the personal subject interview. Four subjects were interviewed using the theme-centered interview method. Material was analyzed using the data driven content analysis method. Results show that dyslexia affects studying making it more challenging and time consuming. Subjects perceived that they were not getting enough support to studying and wished to get it more. In the university it was possible to get course-wise support for example by getting course materials beforehand or getting extra time for exams. The support required initiativity from student to tell lecturer about dyslexia. Subjects differed from each other on how much they believed to need support to studying. Subjects favored such a form of support as replacing an exam by a learning diary, receiving tuition materials beforehand and getting literature in Finnish. Dyslexia affected the personal life such as getting employed in different ways. Subjects differed with each other about how limiting factor they perceived dylexia to be in their life. Dyslexia makes studying more difficult and slower but is not an obstacle to studying.Tutkielman tavoitteena on selvittää lukivaikeuden vaikutusta neljän opiskelijan opiskeluun ja elämään yleensä. Lisäksi tutkielman tavoitteena on selvittää kohtaavatko opiskelijoiden tarpeet ja yliopiston tuen tarjonta. Tutkimuskysymykset ovat: Millä tavoin yliopisto-opiskelijan lukivaikeus ilmenee ja miten se vaikuttaa opiskeluun? Millä tavoin yliopisto huomioi lukivaikeudet opetuksessa ja kohtaako se opiskelijan toiveet? Millä tavoin lukivaikeus on vaikuttanut opiskelijan elämänkulkuun? Aiemmat tutkimukset osoittavat, että lukivaikeus vaikuttaa opiskeluun tehden siitä haastavampaa ja hitaampaa. Tutkielma oli laadullinen tapaustutkimus, joka perustui haastateltavien kokemuksiin lukivaikeudesta, ja sen vaikutuksesta opiskeluun ja muuhun elämään. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin yksilöhaastattelua. Tutkielmassa oli neljä haastateltavaa, ja haastattelut olivat teemahaastatteluita. Aineiston analysoimisessa käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tutkimustulokset osoittivat, että lukivaikeus vaikuttaa opiskeluun tehden siitä haastavampaa ja enemmän aikaa vievää. Haastateltavat kokivat saavansa vähän tukea opiskeluunsa ja toivoivat saavansa sitä enemmän. Yliopistossa oli mahdollista saada kurssikohtaisesti tukea esimerkiksi saamalla kurssimateriaalit etukäteen tai lisäaikaa tentteihin. Tämä edellytti opiskelijan oma-aloitteisuutta ja kurssin opettajalle lukivaikeudesta kertomista. Haastateltavat erosivat toisistaan siinä, kuinka paljon he kokivat tarvitsevansa tukea opiskeluun. Toivottavia tuenmuotoja olivat tenttien korvaamismahdollisuudet esimerkiksi oppimispäiväkirjoilla, materiaalien etukäteen saaminen ja kirjallisuuden saaminen suomeksi. Lukivaikeus vaikutti muuhun elämään, kuten työllistymiseen, eri tavoin. Tutkimushenkilöt erosivat toisistaan siinä, kuinka rajoittavana tekijänä he pitivät lukivaikeutta elämässään. Lukivaikeus tekee opiskelusta vaativampaa ja hitaampaa, mutta se ei ole este opiskelulle.
Avainsanat: lukihäiriöt
korkeakouluopiskelu
kvalitatiivinen tutkimus
haastattelututkimus


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot