Hei minne mä olen taas menossa? : Erään kunnan oppilaiden koulupolut ja koulusiirrot osana oppilaan elämänkulkua

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191136
Title: Hei minne mä olen taas menossa? : Erään kunnan oppilaiden koulupolut ja koulusiirrot osana oppilaan elämänkulkua
Author: Tikkanen-Torkkeli, Seija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191136
http://hdl.handle.net/10138/154903
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Special education in Finland is carried out in various approaches and objectives. Planning and creating overall guidelines for special education has been challenging. However, in late autumn of 2013 the Kelpo-project introduced distinct guidelines for special education programs all over Finland. As a result, special education students are evaluated and a three-step personalized support plan is created for each individual. The support provided as well as the amount of overall support is required to be presented in each step of the plan. The documentation should include each student's personal goals and the processes used to achieve them. Before the Kelpo-project was introduced, teachers and other educational officials played a large role in class and school transfers as well as making the choice between general and special education for the student. Today, students' rights for general education are secured by law, which helps to avoid unnecessary class and school transfers. For a long time, the form of the educational system in Finland was divided into two separate sectors: general education and special education. Special education was taught in separate classrooms or in small groups. The aim of the combined educational system was to break down the two separate sectors and combine them as an inclusion-based educational system with a universal school and learning environment for everyone. This educational system would prevent all the unnecessary class and school transfers and treat each student as an equal, whether they need special support or not. The aim of this study is to investigate the numerous school transfers in a commune. This study also aims to examine the reasons behind the transfers and to inspect the officials making the decisions. This study will also examine the extent to which a student's own opinion has affected the transfer decision. This is a qualitative research study. The material has been evaluated with the analysis of the content. This study was carried out by interviews. The interviews conducted have been analyzed by finding common themes, which provide a general understanding of each student's educational path, school transfers and officials participating in the transfer process. The interviewees consisted of three eight grade students. The interviews were recorded and transcripted. The interviews consisted of two different people. The material used in this Master's study brought up how the previous special education system enabled the exclusion of a student by transferring him/her from one school to another with no support plan. The reasons behind the transfers were often misbehavior and violence. Teachers and other officials had responsibility and power to carry out transfers without discussing the issue with parents or the student in question. The current Kelpo-project secures a student's right to be heard and allows one to affect the decisions.Erityisopetusta toteutetaan maassamme monin eri tavoin ja tavoittein. Täysin yhteneväistä linjausta on ollut hankala suunnitella ja toteuttaa. Syksyllä 2013 voimaan tullut Kelpo-hanke tuli takaamaan erityisopetukseen selkeät koko maata kattavat ohjeistukset. Tämän myötä oppilaalle on laadittava kolmiportainen tuen portaikko. Jokaisessa vaiheessa on oltava nähtävissä jo annetut tuet ja tuen märät. Asiakirjoihin on myös merkittävä tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. Tämä laki turvaa oppilaan oikeuden opiskella yleisopetuksen luokassa. Näin vältytään turhilta luokkasiirroilta ja kouluvaihdoksilta. Opettajilla ja muilla virkamiehillä on ollut paljon valtaa päätettäessä oppilaiden luokka- ja koulusiirroista. Heillä on ollut myös suuri valta vaikuttaa oppilaiden siirtämisestä yleisopetuksesta erityisopetuksen piiriin. Koulutusjärjestelmämme oli aikaisemmin koulutuksen kaksoisjärjestelmä. Järjestelmälle oli tyypillistä erityisopetuksen ja yleisopetuksen jakautuminen kahteen erilliseen koulukuntaan. Erityisopetusta annettiin erillisissä erityisluokissa tai klinikkaopetuksena. Yhdistynyt koulutuksen järjestelmä tähtäsi koulutuksen kaksoisjärjestelmän purkamiseen. Sen periaatteena oli kaikille yhteinen koulu ja oppiminen. Tutkimuksessa on tarkoituksena kartoittaa erään kunnan oppilaiden lukuisia koulusiirtoja. Tutkimus myös tarkastelee siirtojen syitä ja siirtopäätökseen vaikuttaneita tahoja. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuinka oppilaan ääni on kuulunut siirtopäätöksiä tehtäessä. Tutkimus on laadullinen tutkimus. Aineistoa on tarkasteltu käyttäen apuna sisällönanalyysiä. Haastatteluaineistosta on haettu yhteneväisiä teemoja, joita on tarkasteltu luoden kokonaisuus oppilaiden koulupoluista, koulusiirroista ja niiden päätökseen osallistuneista. Tutkimus toteutettiin haastattelumenetelmällä. Haastateltavina oli kolme kahdeksasluokkalaista oppilasta. Haastattelut äänitettiin ja litteroitiin. Itse tutkimuksen tekijä ei osallistunut haastatteluihin. Pro graduni tutkimuksessa tuli esille se kuinka aikaisempi erityisopetusjärjestelmämme mahdollisti erityisoppilaan siirtämisen koulusta toiseen ilman suunnitelmallista tukea. Usein siirtojen syynä oli oppilaiden käytöshäiriöt ja väkivaltaisuus. Opettajilla ja muilla virkamiehillä oli suuri vastuu ja valta toteuttaa koulusiirtoja kuulematta vanhempia ja itse oppilasta. Nykyinen voimassa oleva Kelpo-hanke turvaa tällä hetkellä oppilaan oikeusturvan tulla kuulluksi häntä koskevissa päätöksissä.
Subject: erityisopetusjärjestelmä
Kelpo-hanke
oikeuttaminen
koulutuksen kaksoisjärjestelmä
koulutuksen yhdistynyt


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record