Turvallinen koulupäivä : Diabeetikko-oppilas koulussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191060
Title: Turvallinen koulupäivä : Diabeetikko-oppilas koulussa
Author: Laakkonen, Marja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191060
http://hdl.handle.net/10138/154910
Thesis level: master's thesis
Abstract: Targets. The beginning of the school is an exciting matter significant to the child and family. In the diabetic child's family the tension will be easily increased by the concern about the child's diabetes care during the school day because the diabetes sets its own challenges to the school attendance. It has been discussed whose responsibility it is to take care diabetic pupils during school day. According to the legislation, the pupil has a right to the safe and equal learning environment and the organizer of the teaching has a responsibility in the arranging of it. In this study an attempt was made to clarify how the objectives appointed by the law rule from the safe and equal school attendance come true in practice on the basis of the diabetic children's parents experiences. Furthermore, an attempt was made to clear the diabetic children's readiness and need for the support in the self-care of the diabetes and what kind of cooperation ways there are need for the support in the self-care of the diabetes and what kind of cooperation ways there are between a home and the school in use in the arranging of the diabetes pupil's school day. Methods. The research material consisted of the answer of the 40 elementary school aged diabetic pupil parent. The material for the thesis was gathered by using an internet questionnaire, which were half structured. The open questions were used in such questions in which one wanted to get the interviewees' own vote belonging. Content analysis was used as an analysis method of the material. Results and conclusions. The results indicate that because there are no common guidelines, children are being treated unequally and their right to study in a safe and equal learning environment does not come true by everybody. All the diabetic pupils will not get care of the illness and the support needed during the school day. The success of the cooperation and ways of action are dependent on the staff and their will. To support the diabetic pupil's self-care and to reach good care balance, basic knowledge of diabetes needs to be increased among persons working with children at schools. The clear national manuals and responsibility definition are also needed to support arranging diabetic children's school attendance.Tavoitteet. Koulun aloittaminen on merkittävä ja jännittävä asia lapselle sekä perheelle. Diabeetikkolapsen perheessä jännitystä lisää helposti huoli lapsen diabeteksenhoidosta koulupäivän aikana, sillä diabetes asettaa omat haasteensa koulunkäyntiin. Yhteiskunnassamme on käyty keskustelua siitä, kenelle vastuu diabeetikko-oppilaan koulupäivän aikaisesta hoidosta kuuluu. Lainsäädännön mukaan oppilaalla on oikeus turvalliseen ja tasa-arvoiseen oppimisympäristöön ja opetuksen järjestäjällä on vastuu sen järjestämisessä. Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään miten lainsäännön asettamat tavoitteet turvallisesta ja tasa-arvoisesta koulunkäynnistä toteutuvat käytännössä diabeetikkolasten vanhempien kokemusten perusteella. Lisäksi pyrittiin selvittämään diabeetikkolasten valmiuksia ja tuen tarvetta diabeteksen omahoidossa sekä sitä, millaisia yhteistyötapoja kodin ja koulun välillä on käytössä diabetesoppilaan koulupäivän järjestämisessä. Menetelmät. Tutkimusaineisto koostui 40 alakouluikäisen diabeetikko-oppilaan vanhemman vastauksesta. Aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella, joka oli puolistrukturoitu. Avoimia kysymyksiä käytettiin sellaisissa kysymyksissä, joissa haluttiin saada vastaajien oma ääni kuuluviin. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen mukaan diabeetikko-oppilaiden oikeus opiskella turvallisessa ja tasa-arvoisessa oppimisympäristössä ei toteudu kaikkien kohdalla. Kaikki diabeetikko-oppilaat eivät saa tarvitsemaansa tukea sairauden hoidossaan koulupäivän aikana ja yhteistyön onnistuminen ja toimintatavat ovat riippuvaisia koulun henkilökunnasta ja tahtotilasta. Pitkäaikaissairaiden oppilaiden, kuten diabeetikoiden oikeusturvaa on pyritty kohentamaan lainsäädännön sekä toimintamallien avulla. Diabeetikko-oppilaan omahoidon tukemiseksi sekä hyvän hoitotasapainon saavuttamiseksi tarvitaan diabetestietouden lisäämistä koulun henkilöstön piirissä sekä selkeitä valtakunnallisia toimintaohjeita sekä vastuunmäärittelyä diabeetikkolasten koulunkäynnin järjestämisen tueksi.
Subject: opetussuunnitelma
perusopetuslaki
terveydenhuoltolaki
tyypin 1 diabetes
kodin ja koulun yhteistyö
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record