Dynaamisen perustaajuuden ja kielitaustan vaikutus keston havaitsemiseen

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Pihanurmi, Seila
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201505191177
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/154912
dc.description.abstract Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vaikuttaako dynaaminen perustaajuus keston havaitsemiseen synteettisissä auditiivisissa ärsykkeissä, ja onko mahdollinen vaikutus puhujan ensikielestä riippuvainen. Lisäksi haluttiin tarkastella kielitaustan vaikutusta staattisten ärsykkeiden keston havaitsemiseen. Liikkuvan perustaajuuden vaikutusta keston havaitsemiseen on tutkittu melko vähän, ja tulokset ovat ristiriitaisia, mistä syystä lisätutkimuksen tekeminen aiheesta on relevanttia. Suomalaisten ja kiinalaisten kestoerottelukykyä ei ole aiemmin vertailtu toisiinsa, joten tutkimuksella on tarjota uutta tietoa keston havaitsemisesta. Menetelmät. Tutkimus koostui erityyppisistä kuuntelukokeista, jotka toteutettiin kahden vaihtoehdon pakotetulla valinnalla. Ensimmäisessä kokeessa mitattiin kestoerottelukykyä vain kestoltaan vaihtelevissa ärsykkeissä, toisessa kokeessa mitattiin kestoerottelukykyä dynaamisissa ärsykkeissä ja kolmannessa kokeessa mitattiin sävelkorkeuden erottelukykyä vain taajuudeltaan vaihtelevissa ärsykkeissä. Koehenkilöinä oli 15 suomalaista ja 15 mandariinikiinaa ensikielenään puhuvaa. Koehenkilöiden vastauksia tutkittiin logistisilla regressiomalleilla. Tulokset ja johtopäätökset. Ensikielellä havaittiin olevan merkitystä koehenkilön vastauskäyttäytymiseen, ja dynaamisen perustaajuuden todettiin vaikuttavan kestoerotteluun siten, että perustaajuuden liike pidentää havaittua kestoa. Myös staattisten ärsykkeiden havaitseminen oli kielispesifiä, joskin kielitaustan tilastollinen merkitsevyys oli marginaalinen. Tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin olettaa suomalaisten ja mandariinikiinaa ensikielenään puhuvien keston havaitsemisen olevan toisistaan poikkeavaa. Tutkimusta liikkuvan perustaajuuden vaikutuksesta keston havaitsemiseen tulee jatkaa. Lisätutkimusta tarvitaan etenkin luonnollisten äänten havaitsemiskonventioista sekä perustaajuuden havaitsemisesta kun se on sidottu kielelliseen kontekstiin. fi
dc.description.abstract Goals. The purpose of this study was to examine, whether the dynamicity of pitch has an effect on duration perception in synthetic auditory stimuli and if the effect, if observed, is dependent on first language. Furthermore, it was of interest to see, if mother tongue has an effect to the way static auditory stimuli are perceived. The effect of dynamic pitch on duration perception is a topic little researched and the results obtained are contradictory which is why this thesis is relevant. The duration discrimination abilities of Finnish and Chinese people have not been compared to each other before, so this thesis has some new information to offer about the perception of duration. Method. The research consisted of different kinds of behavioral tests, which measured the ability to discriminate the differences between two auditory stimuli. Two alternative forced choice method was used in all the experiments. In the first experiment the discrimination ability was measured in stimuli which only differed in duration. In the second experiment the stimuli were dynamic and in the third experiment the stimuli only differed in pitch. There were altogether 30 subjects, 15 of which Finnish and 15 Mandarin Chinese speakers. The answers of the subjects were analyzed with logistic linear regression models fit for multiple variables. Results and conclusions. According to the results mother tongue does have an effect to the answers given and the dynamicity of pitch does lengthen the perceived duration. The effect of language background was also apparent in static stimuli although the significance was marginal. It is nevertheless possible to conclude from the results that the perception of duration between Finnish and Mandarin Chinese speakers does differ from each other. The research on the effect of dynamic pitch on duration perception needs to be continued. Further research is especially needed over the conventions of perceiving natural auditory stimuli and the perception of pitch when tied to a linguistic context. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject keston havaitseminen fi
dc.subject kestoerottelu fi
dc.subject dynaaminen perustaajuus fi
dc.subject kvantiteetti fi
dc.subject mandariinikiina fi
dc.subject suomi fi
dc.title Dynaamisen perustaajuuden ja kielitaustan vaikutus keston havaitsemiseen fi
dc.title.alternative The effect of pitch dynamicity and language background on duration perception en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Phonetics en
dc.subject.discipline Fonetiikka fi
dc.subject.discipline Fonetik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201505191177

Files in this item

Files Size Format View
Pro_Gradu_Seila_Pihanurmi.pdf 1.070Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record