Muisteltu muutos : koulun ja opettajan työn muutos opettajien tuottamissa muisteluteksteissä

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191150
Julkaisun nimi: Muisteltu muutos : koulun ja opettajan työn muutos opettajien tuottamissa muisteluteksteissä
Toissijainen nimi: Remembering change : Changes in school and teachers work according to teachers memoirs
Tekijä: OIkarinen, Sampo
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2014
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191150
http://hdl.handle.net/10138/154916
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Tiivistelmä: Objectives: In the Finnish media and society there is a lot of talk about schools and changing schools to follow current trends and modernize its pedagogy and subjects. Life in the postmodern society produces pressure for school change at accelerating speed. Previously researchers like Säntti (2007), Syrjäläinen (2002), Kiviniemi (2000) and Sahlberg (1996) have studied school change and teachers position in this change. In this thesis the change in school, society and teachers profession is studied through memoir texts, which teachers produced themselves. The study aims to answer two questions: 1) According to teachers' memoirs, how has the school changed? 2) How have these changes in school and society affected teachers' everyday school work? Methods: Research data consisted of 27 teacher memoirs which were part of My school memory -collection. The collection was organized by The Finnish Society for the History of Education in collaboration with Finnish Literature Society during the year 2013. Central in the data analysis was how teachers themselves produced the discourse about schools and society's change. Oral history conventions guided the analysis and besides content analysis focus was on teacher's positions and motives to remember and write about certain themes. Results and conclusions: Study showed that changes in school and teachers work reflect the changes in society wider. Central themes of reminiscing were 1) the birth of elementary school in the 1970's and the changes it brought 2) changing society and its effect on teachers work and 3) changes in the education policy and its effect on teachers work. When remembering the change related to organization and occupational group it was common that teachers wrote about it on a general level and used us-form. The first-person form was used in the memoirs in which writers wanted to add more personal feeling. The results rose a question: are schools able to produce change in which students' well-being and pedagogical solutions are the primary goal? In this study school appeared as an organization, which tends to respond to changes in the society around it, instead of being the driving force for a changeTavoitteet: Koulun muutoksesta puhutaan suomalaisessa yhteiskunnassa paljon ja koulua vaaditaan seuraamaan aikaansa ja muuttumaan muun maailman mukana. Elämä jälkiteolliseksi kutsutussa postmodernissa yhteiskunnassa tuottaa koululle kiihtyvällä tahdilla muutospaineita, uusia ilmiöitä ja trendejä, joihin koulun ja opettajien tulisi reagoida. Koulun muutosta ja opettajien asemaa tässä muutoksessa ovat aikaisemmin tutkineet esimerkiksi Säntti (2007), Syrjäläinen (2002), Kiviniemi (2000) ja Sahlberg (1996). Tässä tutkimuksessa kartoitetaan koulun, yhteiskunnan ja opettajan työn muutosta opettajien tuottamien muistelutekstien kautta. Tutkimus pyrkii vastaamaan kahteen tutkimuskysymykseen: 1) Kuinka koulumaailma on muuttunut opettajien muistelujen mukaan? 2) Millaisia muutoksia yhteiskunnan ja koulumaailman muutos on tuonut opettajan työhön? Menetelmät: Tutkimusaineisto koostui 27 opettajamuistosta, jotka olivat osa Minun koulumuistoni -keruuaineistoa. Keruun järjesti Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa vuoden 2013 aikana. Keskeistä analyysissa oli opettajien tuottama muutospuhe koulun ja yhteiskunnan muutoksesta. Muistitietotutkimuksen konventiot ohjasivat aineiston analyysia ja huomio kiinnittyi sisällönanalyysin ja luokittelun lisäksi kysymyksiin muistelijan subjektista ja positiosta, sekä muistelun intentionaalisuudesta ja motiiveista. Tulokset ja johtopäätökset: Tutkimuksessa havaittiin, että koulun ja opettajan työn muistellut muutokset heijastelivat yhteiskunnassa laajemmin tapahtuneita muutoksia peruskoulun synnystä aina 2010-luvulle saakka. Keskeisiä muistelun teemoja olivat (1) peruskoulun tulo ja sen aiheuttamat muutokset, (2) yhteiskunnan muuttuminen ja tämän vaikutukset opettajien työtodellisuuteen, sekä (3) koulutuspolitiikan muutoksen vaikutus opettajien työhön. Kerronnalle oli tyypillistä yleisellä tasolla liikkuva kerronta ja me-muodon käyttö, kun kuvailun kohteena olivat organisaatio ja ammattiryhmä. Ensimmäistä persoonaa käytettiin muistoissa, joissa haluttiin tuoda muisteluun henkilökohtaisempaa sävyä. Tutkimustulokset herättivät kysymyksen koulun mahdollisuuksista tietoiseen, koulusta lähtevään muutokseen. Koulu näyttäytyi muisteluteksteissä organisaationa, joka pyrkii vastaamaan ja reagoimaan kulloisenkin ajan tuomiin muutoksiin, ei olemaan itse muutosvoimana.
Asiasanat (yso): yhteiskunta
muistitieto
muutos
opettajat
koulu


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot