Haista ja maista kehotti äiti jo ennen kuin näkövammauduin : Havainnointitutkimus ruoanvalmistuksesta

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191063
Julkaisun nimi: Haista ja maista kehotti äiti jo ennen kuin näkövammauduin : Havainnointitutkimus ruoanvalmistuksesta
Tekijä: Juntunen, Anna-Maija
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2014
Kieli: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191063
http://hdl.handle.net/10138/154921
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap
Tiivistelmä: Aims and background: The purpose of this study is to find out what kind of challenges a visually impaired meets in a kitchen when preparing food. First I consider shortly visual impairments, secondly what kind of special equipment there are for visually impaired in a kitchen and thirdly what demands there are for the kitchen environment to be functional for visually impaired. The Research questions are 1) What kind of challenges a visually impaired person meets in a kitchen when preparing food and 2) How does she/he copes with the challenges she/he meets when preparing food and what kind of strategies she/he uses to cope with the challenges. Material and methods: This study is a case study which was based on observation. The Data was collected by videotaping food preparation and baking in a rehabilitation Centre for Visually Impaired. A test subject was a visually impaired person. Results: The most important result was that the visually impaired person used very much sensory skills, first of all sense when she/he was preparing food. Secondly an equally important thing was the systematic performance when she/he was working throughout the whole cooking session. The third but not so significant observation was the use of other senses vision, hearing, smell and taste. Any special equipment for visually impaired were hardly used. Conclusions: Tactual skills are the most important means to cope with the challenges. Another important mean is the systematic way of working. Using these means cooking goes safety and fluently. These results can be used for decreasing those challenges which can be faced when visually impaired are preparing food, baking and working in the kitchen and for making improvements in a kitchen environment.Tavoitteet. Näkövammaisten arjen selviytymistä on tutkittu melko vähän. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella millaisia haasteita ruoanvalmistus aiheuttaa näkövammaiselle. Tässä tutkimuksessa pyrittiin tarkastelemaan miten näkövammainen selviää erilaisista ruoanvalmistuksen haasteista. Tarkoitus oli myös kartoittaa mitä keinoja ja apuvälineitä näkövammainen käyttää, jotta työskentely olisi sujuvaa. Menetelmät. Tarkastelen työssä aluksi lyhyesti näkövammaisuutta ja sitä millaisia vaatimuksia näkövamma edellyttää keittiön varusteluilta, jotta se palvelee näkövammaista parhaiten. Tutkimus on havainnointitutkimus ja tapaustutkimus. Tutkimuksen aineisto kerättiin kuvaamalla näkövammaisen ruoanvalmistustapahtuma kuvanauhalle. Ruoka koostui pääruoasta, lisäkkeestä ja jälkiruokaleivonnaisesta. Aineisto analysoitiin tekemällä havaintoja kuvanauhalta. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tulokset olivat seuraavat: Haasteita olivat raaka-aineiden tunnistaminen, sopivien välineiden löytyminen, juuresten hyvä kuorimistulos, lieden lämpötilan hallitseminen, mittaaminen ja määrien arviointi sekä turvallisuus eli tapaturmavaaran huomiointi terävien ja kuumien välineiden ja menetelmien kanssa sekä ajankäytön hallinta. Selviytymiskeinoina korostuivat näkövammaisen taktuaaliset taidot eli tuntoaisti ja kosketus sekä järjestelmällisyys työskentelyssä. Apuvälineitä ei juurikaan käytetty. Johtopäätöksenä todetaan, että hyvät kädentaidot sekä suunnitelmallisuus ovat ruoanvalmistuksen sujuvuuden kannalta keskeisiä. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää kädentaitojen opetuksessa ja tarkasteltaessa keittiön toimivuutta näkövammaisen näkökulmasta.
Avainsanat: näkövammainen
ruoanvalmistus
haasteet
selviytymiskeinot


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot