Valmistuneiden yliopisto-opiskelijoiden kokemukset geneeristen taitojen kehittymisestä ja niiden yhteys oppimisen lähestymistapoihin

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Piironen, Tanja
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201505191238
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/154926
dc.description.abstract Aims: The aim of this study was to explore graduated students' experiences of learning, studying and generic skills development at the university of Helsinki. The present labour market demands wide variety of generic skills in addition to extensive substance knowledge. Universities have noticed the demand and have increased the development of these skills in curriculums. The elements of high-quality learning has found to be related to better generic skill development but also the development of generic skills has been seen to encourage better learning. The aim of this study is to explore students' experiences of their generic skills development during the university studies and their relations to students' approaches to learning. Methods: The data consists of 546 master graduated students' questionnaire responses and ten student interviews. Questionnaire responses were analysed by cluster analysis's where five different profiles were identified based on approaches to learning, organised studying and generic skills. Two different profiles (deep and organized & surface approach) were selected to more accurate qualitative analysis. Five student interviews were randomly selected from both profiles. Interviews were analyzed by using inductive content analysis. Results and conclusions: Five different profiles were identified as a result of cluster analysis. The results of content analysis confirm the results of cluster analysis. Deep and organized students emphasized understanding in their studies and their learning was based on knowledge construction. Also students applying the surface approach tend to understand, but differed from deep and organized students in learning strategies and intentions. Profiles differed only slightly from each other in generic skills development. Students experienced generic skills as employment skills which may relate to weak recognition of these skills. Students in both profiles experienced generic skills useful in their studies. They also found these skills to develop both in university studies and in extracurricular activities. Results of this study indicate that regardless of students' learning approach generic skills were developed during their university studies. en
dc.description.abstract Tavoitteet: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia Helsingin yliopistosta valmistuneiden opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta, opiskelusta ja geneeristen taitojen kehittymisestä. Nykyisillä työmarkkinoilla työntekijöiltä vaaditaan laajan sisältöosaamisen lisäksi useita yleisiä taitoja, joita yleisesti kutsutaan generisiksi taidoiksi. Yliopistot ovatkin huomioineet tämän tarpeen ja lisänneet näiden taitojen kehittämistä opetussuunnitelmiinsa. Laadukkaan oppimisen elementtien on katsottu edistävän geneeristen taitojen kehittymistä, mutta myös geneeristen taitojen on todettu edistävän oppimista yleisesti. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia opiskelijoiden kokemuksia yliopistokoulutuksen aikana kehittyneistä geneerisistä taidoista sekä niiden yhteydestä opiskelijoiden soveltamiin oppimisen lähestymistapoihin. Menetelmät: Tutkimusaineisto koostuu 546 maisteriksi valmistuneen opiskelijan kyselylomakevastauksista ja kymmenestä opiskelijahaastattelusta. Kyselylomakevastaukset analysoitiin klusterianalyysillä, jossa opiskelijoista muodostettiin viisi profiilia oppimisen lähestymistapojen, suunnitelmallisen opiskelun ja itsearvioitujen geneeristen taitojen kehittymisen perusteella. Kahden eri profiilin (syväsuuntautuneen suunnitelmalliset ja pintasuuntautuneet) opiskelijat valittiin tarkempaan laadulliseen tarkasteluun siten, että molemmista profiileista valittiin satunnaisesti viisi opiskelijahaastattelua. Haastattelut analysoitiin laadullisesti induktiivisella sisällönanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset: Kvantitatiivisen klusterianalyysin tuloksena opiskelijoista muodostettiin viisi erilaista profiilia. Sisällönanalyysin tulokset vahvistivat klusterianalyysissä saatuja tuloksia. Syväsuuntautuneet suunnitelmalliset opiskelijat painottivat ymmärtämistä ja tiedon rakentumista opinnoissaan. Myös pintasuuntautuneen profiilin opiskelijat pyrkivät opinnoissaan ymmärtämään, mutta erosivat syväsuuntautuneen suunnitelmallisen profiilin opiskelijoista oppimisstrategioiden sekä oppimiselle asetettujen tavoitteiden osalta. Geneeristen taitojen osalta opiskelijaprofiilit erosivat toisistaan vain hieman. Molempien profiilien opiskelijat kokivat joidenkin yksittäisten geneeristen taitojen kehittyneen yliopistokoulutuksessa. Opiskelijat kokivat geneeriset taidot työllistymiseen liittyviksi taidoiksi, mikä voi kertoa näiden taitojen kehittymisen tunnistamisen vaikeudesta. Molempien profiilien opiskelijat kokivat geneeriset taidot hyödyllisiksi opinnoissa ja niiden koettiin kehittyneen sekä yliopisto-opinnoissa että yliopiston ulkopuolisessa toiminnassa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että riippumatta opiskelijan soveltamasta lähestymistavasta opiskelijoiden geneeriset taidot ovat kehittyneet koulutuksen aikana. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject geneeriset taidot fi
dc.subject yleiset työelämävalmiudet fi
dc.subject oppimisen lähestymistavat fi
dc.title Valmistuneiden yliopisto-opiskelijoiden kokemukset geneeristen taitojen kehittymisestä ja niiden yhteys oppimisen lähestymistapoihin fi
dc.title.alternative Graduated students' experiences of generic skills development and their relations to approaches to learning en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201505191238

Files in this item

Files Size Format View
Tanja_Piironen_12_2014.pdf 874.6Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record