Spontaani 2–3 Hz:n jaksollisuus puheen tuotossa : MEG-EMG-koherenssitutkimus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191139
Title: Spontaani 2–3 Hz:n jaksollisuus puheen tuotossa : MEG-EMG-koherenssitutkimus
Alternative title: Spontaneous 2–3 Hz periodicity in speech production : An MEG-EMG coherence study
Author: Saarinen, Timo
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191139
http://hdl.handle.net/10138/154929
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Sisäsyntyinen jaksollisuus on yksi käyttäytymisen peruspiirteistä. Sitä havaitaan myös puheen tuotossa. Jaksollisuus suosii tiettyjä spontaaneja tuottotaajuuksia, jotka asettuvat ihmisten liikkeissä usein noin 2 Hz:n taajuudelle. Spontaani tuottotaajuus heijastanee optimaalista liikkeen ajoitusta. Sen erityisasemaa liikkeiden hermostollisessa säätelyssä ei silti tunneta kovin hyvin. Etenkään sitä ei tunneta puheen tuotossa, jossa aivokuoren säätelyllä on olennainen merkitys. Tässä MEG-EMG-tutkimuksessa tarkastellaan puheen spontaanin tuottotaajuuden yhteyttä aivokuoren ja lihaksen väliseen sähköfysiologiseen vuorovaikutukseen. Vuorovaikutusta tutkittiin liikkeenaikaisella lihas-aivokuorikoherenssilla, jonka voimistuminen kuvastaa tehokkaasti yhteensovittuvaa viestintää aivojen ja lihaksen välillä. Koherenssia mitattiin tavutoistokokeessa eri artikulaatiotaajuuksilla (0.8–5 Hz). Lihassähkökäyrässä puheen spontaania jaksollisuutta havaittiin 2–3 Hz:n taajuudella sekä tavutoistossa että luonnollisessa puheessa. Tavutoistokokeessa lihas-aivokuorikoherenssi keskittyi primaarille sensorimotoriselle suunalueelle molemmissa aivopuoliskoissa. Voimakkain koherenssi asettui noin 2–3 Hz:n taajuudelle ja korreloi puheen spontaanin tuottotaajuuden kanssa. Spontaanille puheen jaksollisuudelle löytyi siis korrelaatti lihas-aivokuorivuorovaikutuksessa. Jaksollisuuden on ajateltu olevan keskeinen puhetta organisoiva periaate, ja tämä tutkimus tuo esiin 2–3 Hz:n jaksollisen ajoituskehyksen merkityksen puheen hermostollisessa säätelyssä.Periodicity is an intrinsic feature of behavior that can be observed also in human speech production. Periodic movements prefer certain spontaneously occurring rates that often settle at the 2 Hz frequency in human motor behavior. These rates can be viewed to reflect optimal movement timing. Yet, the special role of spontaneous rates is undercharacterized in neural motor control, particularly for articulatory control of speech. This MEG-EMG study examined how the spontaneous speech rate manifests in electrophysiological interaction between the cortex and the mouth muscle. This interaction was measured with corticomuscular coherence in which elevation reflects more efficiently coupled periodic signaling between the structures. Coherence was quantified at different articulatory rates (0.8–5 Hz) in a syllable repetition experiment. The electrical muscle signals showed 2–3 Hz periodicity in both spontaneous syllable repetition and natural speech. In the syllable repetition experiment, corticomuscular coherence was centered bilaterally at the primary sensorimotor mouth cortex. Maximal coherence aligned with the 2–3 Hz production frequencies and it correlated with the spontaneous articulatory rate. Thus, the spontaneous speech periodicity had a neural correlate in the electrophysiological cortex-muscle interaction. Periodicity has been thought as a key principle in the organization of speech and this study highlights the significance of 2–3 Hz temporal frame in neural control of speech.
Subject: spontaani tuottotaajuus
liikkeiden tuotto
puhe
aivokuori
hermostollinen koherenssi
magnetoenkefalografia


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record