Mitä tuli ostettua

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191263
Titel: Mitä tuli ostettua
Sekundär titel: What was bought
Författare: Mäkelä, Emma
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2014
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191263
http://hdl.handle.net/10138/154931
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstrakt: The study was conducted in 2013 and consists of diaries and interviews. A total of nine informants kept a diary for 12 months, in which they wrote all clothing and footwear purchases, prices, places of the purchase and the reasons of the purchase. Afterwards informants were interviewed by a stimulated recall method with help of diaries. The data of this study consists of informants' diaries and one-to-one interviews. Informants' purchases are presented in a tabular form by numbers of purchased pieces, separating impulse, demand-driven and discount purchases. The purpose of the diaries in this study was to find out what was purchased during one year, why and how much informants used money to buy clothing, and finally compare the results with similar studies of Statistics Finland. The most interesting finding was the average price of clothing, which varied between informants quite a lot. Informants made more impulse than demand-driven purchases, but most of the purchases were made on discount. Informants left un-recognized, whether the reason of a purchase was impulse or demand-driven if the product was on discount. However, with the notes of the diaries one can conclude that the discount purchases were often impulse purchases, which increases the percentage of impulse buying much larger. The aim of the interviews was to find out what is the criteria for successful purchase and how would a piece of clothing domesticate well. A transaction is an interesting subject of research, because buying combines both need and feeling. Purchase gives a short-term positive emotional feeling, which doesn't effect on the domestication of clothing. Product affection varies with personalities. Some appreciate the appearance of clothing and it is the most important criteria of buying. Others appreciate the quality or comfort. In this study, ease, versatility and quality were the most important factors increasing product affection.Tutkimus toteutettiin vuonna 2013, ja se koostuu päiväkirjoista ja haastatteluista. 12 kuukauden ajan yhdeksän informanttia piti vaatepäiväkirjaa, johon he kirjasivat kaikki vaate- ja jalkinehankintansa, niiden hinnat, hankintapaikat ja hankinnan syyt. Päiväkirjojen avulla informantteja haastateltiin vahvistetun palautuksen menetelmällä. Tutkimuksen aineisto koostui päiväkirjoista ja haastatteluista. Tutkimustuloksissa esitellään taulukkomuodossa informanttien päiväkirjojen hankinnat kappalemäärinä, erotellaan heräte-, tarve- ja alennusostokset sekä kerrotaan informanttien tulotaso tulokymmenyksinä. Tutkimuksen tarkoituksena oli päiväkirjojen osalta selvittää, mitä vuoden aikana ostettiin ja miksi, paljonko informantit käyttivät rahaa ostoksiinsa ja verrata saatuja tuloksia Tilastokeskuksen vastaaviin tutkimustuloksiin. Taulukon mielenkiintoisimmaksi tulokseksi muodostui vaatteiden keskihinta, jonka vaihtelu informanttien välillä oli huomattava. Heräteostoksia tehtiin enemmän kuin tarpeeseen liittyviä, mutta suurin osa hankinnoista oli alennusostoksia. Informantit jättivät kirjaamatta, oliko tuote tarpeeseen vai herätteenä ostettu, jos kyseessä oli alennustuote. Kirjatuista huomiosta voi kuitenkin päätellä, että alennusostokset olivat usein heräteostoksia, mikä nostaa heräteostojen prosenttiosuuden paljon suuremmaksi. Haastattelujen osalta tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaiset ovat onnistuneen hankinnan kriteerit ja millainen vaate kotiutuu hyvin. Ostotapahtuma on tutkimuskohteena mielenkiintoinen, sillä ostamisessa yhdistyvät tarve ja tunne. Ostamisesta saatava lyhytkestoinen positiivinen tunnetila ei vaikuta vaatteen kotiutumiseen. Kiintymystä luovat tekijät vaihtelevat persoonan mukaan. Toiset arvostivat vaatteen ulkonäköä, ja se oli ostopäätöksen tärkein kriteeri. Toiset painottivat laatua ja toiset käyttömukavuutta. Aineistossa esiintyvistä tuotekiintymystä luovista tekijöistä tärkeimmiksi nousivat helppous, monikäyttöisyys ja laatu.
Subject: kuluttaminen
kotiutuminen
vaate
pukeutuminen


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post