Pääkaupunkiseudun nuorisotyöntekijöiden näkemyksiä verkkonuorisotyöstä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191086
Title: Pääkaupunkiseudun nuorisotyöntekijöiden näkemyksiä verkkonuorisotyöstä
Author: Urkila, Tiia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191086
http://hdl.handle.net/10138/154933
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Online youth work is a relatively new area of research in youth work. Previous studies have shown that internet lives in the world of constant change and technological development proceeds apace. For today's young people internet has always been there. Young people use net for the free-time recreation, information retrieval and interaction. The purpose of this study was to examine youth workers' perceptions of the opportunities and challenges of the use of net in their work. The research questions were: 1) How do the youth workers use the net at work? 2) What kind of problems and opportunities do the youth workers see in the use of the net for developing youth work? 3) How do the youth workers describe online interaction with young people? Research data on the internet usage in municipal youth work in Finland was collected by Verke (Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus) in the spring 2013. This study analysed open questions of a larger questionnaire survey carried out by Verke. The respondents were youth workers at the capital area. The methods of analysis were the theme analysis and phenomenography. The results highlighted three ways to use the net in youth work: narrow, developing and wide. The analysis of the challenges in using the net revealed three kinds of problems: underdeveloped online practices, technical limitations and the lack of support in the workplace. There were five different ways to interact with young people through the net: communication, working together, guidance, care and availability. These conceptions link the net-based youth work to the post-war time key issues discussed in youth work regarding its task in the society. Based on the results it can be pointed out that the youth workers practices, willingness and readiness to use the net are diverse, which tells about different ways of using the net in youth work. Youth workers also expect to get rules and help in meeting with young people through the net. They also wanted to receive support from their supervisors and organization and to get better equipment.Verkkonuorisotyö on suhteellisen uusi tutkimusalue nuorisotyössä. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että verkko elää jatkuvassa muutoksen maailmassa ja teknologinen kehitys etenee vauhdikkaasti. Nykypäivän nuorille verkko on ollut aina osa elämää ja nuorille verkko näyttäytyy vapaa-ajan, rentoutumisen, heitä koskettavan tiedon ja vuorovaikutuksen paikkana. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää nuorisotyöntekijöiden käsityksiä verkon käytön mahdollisuuksista ja haasteista. Tutkimuskysymykset olivat: 1) Miten nuorisotyöntekijät käyttävät verkkoa työssään? 2) Millaisia verkon käytön ongelmia ja mahdollisuuksia nuorisotyöntekijät näkevät nuorisotyön kehittämisen näkökulmasta? 3) Miten nuorisotyöntekijät kuvaavat verkkovälitteistä vuorovaikutusta nuorten kanssa? Tutkimusaineistona oli keväällä 2013 Verken (Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus) keräämä aineisto koskien Internetin käyttöä kunnallisessa nuorisotyössä. Aineisto oli koko Suomen kattava. Tässä tutkimuksessa aineistosta valittiin pääkaupunkiseudun avoimen nuorisotyön toimijoiden avoimet kyselylomakevastaukset. Analyysimenetelmänä käytettiin teema-analyysia ja fenomenografiaa ja saatiin näin tulokseksi tutkimuskysymyksiä koskevia käsityskategorioita. Tulokset toivat esille kolme tapaa käyttää verkkoa nuorisotyössä ja ne ovat: suppea, kehittyvä ja laaja. Verkon käytön haasteena nuorisotyössä nähtiin olevan verkkokäytäntöjen kehittymättömyys, tekniset rajoitukset ja työyhteisön tuen puute. Vuorovaikutusta nuorten kanssa kuvattiin viidellä tavalla: kommunikointi, yhdessä tekeminen, ohjeistus, huolenpito ja tavoitettavuus. Nämä käsitystyypit liittävät verkkonuorisotyön sodan jälkeisen nuorisotyön keskeisiin kysymyksiin nuorisotyön tehtävistä, kuten käsitystyyppien tarkastelu historiallista taustaa vastaan osoittaa. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että nuorisotyöntekijöiden verkon käyttötavat, -halukkuus ja -valmius ovat hyvin monimuotoisia ja kertovat nuorisotyön tekijöiden erilaisista tavoista toteuttaa työtään. Verkossa tehtävään työhön toivottiin sääntöjä ja apua nuorten kohtaamiseen verkossa. Esimiehiltä ja organisaatiolta toivottiin tukea verkon käyttöön. Lisäksi välineistössä koettiin olevan parantamisen varaa.
Subject: nuorisotyö
nuorisotyöntekijät
verkkovälitteinen vuorovaikutus
nuoret
verkon käyttö


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record