Yhteissoitto alakoulun musiikinopetuksessa : Alakoulussa musiikkia opettavien opettajien käsityksiä yhteissoitosta, sen toteuttamisesta ja sen tärkeydestä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191085
Title: Yhteissoitto alakoulun musiikinopetuksessa : Alakoulussa musiikkia opettavien opettajien käsityksiä yhteissoitosta, sen toteuttamisesta ja sen tärkeydestä
Author: Rajala, Elli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191085
http://hdl.handle.net/10138/154934
Thesis level: Master's thesis
Abstract: The aim of this study is to examine what means ensemble in primary school music education, how it should be taught and why it should be an important part of primary school music education. A theme of this study was selected, because it's important and current. Primary school music education which is implemented with help of ensemble can fully support the modern heterogeneous class and every unique member of its. The importance of this study explains also the lack of previous research. The data of this study was collected based on five teachers theme interviews. All of the teachers were teaching music in primary school. Interviews were made during the autumn 2014. Two of the teachers worked in Pirkanmaa and the rest of them in Helsinki metropolitan area. The data was analysed using qualitative content analysis. This study shows that ensemble in primary school music education doesn't mean only playing together with instruments. Essential parts of ensemble are for example body rhythms, music and movement and word rhythms, which will help to develop every student musical skills and to move to the instruments. This study shows also that ensemble in primary school music education is a long-term process. After all it's possible to get a heterogeneous class finally playing together if it is advanced with small steps and used musical base supporting exercises regularly and variedly. This study shows also that teacher's role is significant if ensemble wants to be successful. However, social skills will be develop if ensemble in primary school music education will implement systematically and each student participatory. Also the development of other areas, like a physical and intellectual development is possible with help of ensemble. This study shows also that ensemble was also seen effecting positively to whole class improving cohesion and to whole school improving a positive atmosphere. On the grounds of this study can be said that ensemble in primary school music education can advance every student's holistic growth. Ensemble can also effect on taking into account one another, accepting diversity and appreciating community.Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä alakoulun musiikinopetuksessa toteutettu yhteissoitto alakoulussa musiikkia opettavien opettajien mielestä on, miten sitä tulisi toteuttaa ja miksi sen tulisi olla tärkeä osa alakoulun musiikinopetusta. Tutkimuksen aihe valittiin lähtökohtaisesti sen tärkeyden ja ajankohtaisuuden takia, sillä yhteissoiton avulla toteutettu musiikinopetus tukee kokonaisvaltaisesti nykyajan yhä heterogeenisempaa luokkayhteisöä ja sen jokaista ainutlaatuista yksilöä. Tutkimuksen tärkeyttä perustelee myös aiempien tutkimuksien vähyys. Tämän tutkimuksen aineisto on koottu viiden alakoulussa musiikkia opettavan opettajan teemahaastattelusta. Haastattelut on toteutettu syksyn 2014 aikana. Opettajista kaksi työskenteli Pirkanmaalla ja kolme pääkaupunkiseudulla. Aineisto analysoitiin laadullista sisällönanalyysiä käyttämällä. Tutkimuksesta ilmeni, ettei alakoulun yhteissoitto tarkoita ainoastaan soittimilla soittamista, vaan oleellisena osana siihen liittyvät esimerkiksi kehorytmit, musiikkiliikunta ja sanarytmit, joilla voidaan luoda pohjaa jokaisen oppilaan musiikillisille taidoille. Yhteissoittoa toteutettaessa on kuitenkin varauduttava pitkäkestoiseen prosessiin. Pienin askelin ja erilaisia musiikillista pohjaa hiovia harjoitteita järjestelmällisesti ja monipuolisesti käyttäen on mahdollista lopulta saada heterogeeninenkin luokka soittamaan yhdessä. Yhteissoiton onnistumisessa ja myös siinä epäonnistumisessa opettajalla on tulosten mukaan hyvin suuri merkitys. Järjestelmällisesti ja jokaista oppilasta osallistavasti toteutetulla yhteissoitolla on kuitenkin mahdollista vaikuttaa erityisen merkittävästi jokaisen oppilaan sosiaalisten taitojen kehittymiseen. Myös muiden kehityksen osa-alueiden, kuten fyysisen ja älyllisen kehityksen on mahdollista kehittyä yhteissoiton avulla. Yhteissoiton nähtiin vaikuttavan positiivisesti myös koko luokan vahvan yhteenkuuluvuuden tunteen kehittymiseen ja koko alakoulun positiivisen ilmapiirin syntymiseen. Tuloksien perusteella yhteissoiton voidaan siis nähdä edistävän huomattavasti yksilön kokonaisvaltaista kasvua ja vaikuttavan positiivisesti esimerkiksi siihen, kuinka toisia huomioonottavia, erilaisuutta hyväksyviä ja yhteisöllisyyttä arvostavia oppilaita alakoulusta kumpuaa.
Subject: yhteissoitto
yhteisöllinen oppiminen
tekemällä oppiminen
soittaminen
musiikinopetus
alakoulu
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Elli Rajala gradu 81.pdf 2.271Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record