Työpaikkakiusaaminen, ammatillinen identiteetti ja työura : Työpaikkakiusaamista kokeneiden näkökulma

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191182
Title: Työpaikkakiusaaminen, ammatillinen identiteetti ja työura : Työpaikkakiusaamista kokeneiden näkökulma
Author: Meriluoto, Saara
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191182
http://hdl.handle.net/10138/154939
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Aims. The aim of this study was to investigate how the victims of workplace bullying see its effects on their professional identity and career. Earlier findings from this field have shown that there might be connection between workplace bullying and professional identity. In this study the analysis was extended to the careers of the bullied. Methods. The data for my research consisted of 33 stories, which were collected using an e-form questionnaire via three different forums. These forums were Työpaikkakiusatut.net, Kiusatut.net and Narsistien uhrien tuki ry. Respondents were asked to write a description of their experiences of workplace bullying and how they think bullying has affected their professional identity and career stages. The methods of analysis were quantitative content itemization (the forms of workplace bullying) and qualitative content analysis (professional identity and career). Findings and conclusions. The respondents described of being targeted of multiple forms of workplace bullying. The main categories were subjection, isolation and discrimination, lying, aggression, and hindering work. The connection between workplace bullying and professional identity could be formed as a continuum. In the other end of the continuum the respondents described very serious consequences to their professional identity. In the other end of the continuum the respondents could see their negative experiences as strengths. Four main categories described connection between workplace bullying and career. These categories were: unemployment or sick leaves, stagnation, decreasing work positions, and attempt to change career. The study showed that according to the victims, workplace bullying effects on professional identity and career development. The information can be utilized in supporting adult education by focusing on the critical parts of professional identity and career.Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää työpaikkakiusaamista kokeneiden näkemyksiä siitä, millaisia vaikutuksia työpaikkakiusaamisella on ollut ammatilliseen identiteettiin ja työuraan. Aiemman tutkimuksen perusteella oli perusteltua olettaa, että työpaikkakiusaamisella ja ammatillisella identiteetillä on yhteys. Tässä tutkimuksessa kiusaamisen vaikutusten tarkastelu ulotettiin myös vastaajien työuraan. Menetelmät. Aineistona oli 33 kertomusmuotoista vastausta, jotka oli hankittu e-lomakkeella kolmen eri tukifoorumin kautta. Nämä foorumit olivat Työpaikkakiusatut.net, Kiusatut.net sekä Narsistien uhrien tuki ry. Vastaajilta pyydettiin kuvauksia siitä, millaista on ollut heidän kokemansa työpaikkakiusaaminen sekä siitä, miten he kokevat kiusaamisen vaikuttaneen ammatilliseen identiteettiinsä ja työuran vaiheisiin. Analyysimenetelminä olivat kvantitatiivinen sisällönerittely (työpaikkakiusaamisen muodot) ja kvalitatiivinen sisällönanalyysi (ammatillinen identiteetti ja työura). Tulokset. Vastaajien kuvausten perusteella työpaikkakiusaaminen on hyvin monimuotoista epäasiallista kohtelua. Viisi päätyyppiä olivat alistaminen, eristäminen ja syrjintä, valehtelu, aggressiivisuus ja työn hankaloittaminen. Työpaikkakiusaamisen yhteys ammatilliseen identiteettiin muodosti jatkumon, jonka toinen ääripää edusti vakavia seurauksia ja toinen ääripää kiusaamiskokemuksien kääntämistä voimavaraksi. Työpaikkakiusaamisen ja työuran yhteyksiä kuvasi neljä päätyyppiä: työuran katkeaminen, samassa pysyminen, tyytyminen vähempään ja muutospyrkimys. Tutkimus osoitti, että työpaikkakiusaamisella on kiusaamista kokeneiden mukaan merkittäviä vaikutuksia ammatilliseen identiteettiin ja työuraan. Tietoa voidaan hyödyntää aikuisten oppimisen tukemiseksi kiinnittämällä huomiota ammatillisen identiteetin ja työuran kriittisiin tekijöihin nykyisessä vaativassa työelämässä.
Subject: työpaikkakiusaaminen
ammatillinen identiteetti
työura


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record