Persoonallisuuden yhteys nuoren väkivaltaisuuteen ja päihteiden käyttöön

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191106
Title: Persoonallisuuden yhteys nuoren väkivaltaisuuteen ja päihteiden käyttöön
Alternative title: The association of personality with juvenile violence and substance use
Author: Hyysalo, Noora
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2014
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191106
http://hdl.handle.net/10138/154941
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: The aim of this study was to examine the association of personality with juvenile violence and substance use, and the gender differences in that association. Furthermore, the association of personality with violence explained by substance use, was examined. Criminological theories – the general theory of crime and the general strain theory – state that the tendency towards delinquency can be explained by individual differences defined by personality. Previous studies have widely examined associations of personality and gender with violence and substance use, but the research is insufficient of the gender differences in the previous association as well as of the association of personality with violence explained by substance use. Studying these questions enables identifying the youth who might have an elevated tendency to violence and substance use along with personality. The data included the respondents of the Finnish self-report delinquency study conducted by the National Research Institute of Legal Policy in 2012. There were 8914 6th and 9th graders around Finland who responded to the survey, but the final sample was limited to the 9th graders aged between 15 to 16 years. The final sample comprised 4797 subjects. In this study, the association of personality with violence and substance (alcohol and drug) use was examined with multinomial logistic regression analysis. In addition, the association of personality with violence mediated by substance use was examined with mediation analysis. This study found that higher extraversion and lower conscientiousness and lower agreeableness were associated with greater violence and substance use. Boys were more violent and used more drugs than girls. Surprisingly, girls' occasional alcohol use was greater than boys'. Compared to earlier studies, this study found as entirely new results that lower conscientiousness increased the likelihood of girls' repeated violence and the likelihood of boys' repeated alcohol use. Moreover, higher neuroticism increased the likelihood of boys' occasional substance use, as for girls, the same effect was found with lower neuroticism. Finally, substance use strongly mediated the association of extraversion with violence. Based on these study results, extraverted youth, in particular, have an elevated risk of being exposed to violence through substance use, and therefore fall into a disadvantageous developmental path. The results also indicate that notably the associations of conscientiousness and neuroticism with juvenile violence and substance use differ according to gender. Thus, gender should be taken into account when developing interventions directed to reduce juvenile violence and substance use.Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia persoonallisuuden yhteyttä nuoren väkivaltaisuuteen ja päihteiden käyttöön sekä sukupuolieroja edellisessä yhteydessä. Lisäksi tarkasteltiin päihteiden käytön selittämää persoonallisuuden yhteyttä väkivaltaisuuteen. Kriminologisten itsekontrolli ja sosiaalisen paineen teorioiden mukaan rikosalttiutta voidaan selittää persoonallisuuden määrittämillä yksilöllisillä käyttäytymistaipumuksilla. Aiempi tutkimus on laajasti kartoittanut persoonallisuuden ja sukupuolen yhteyttä väkivaltaisuuteen ja päihteiden käyttöön, mutta tutkimus on puutteellista edellisessä yhteydessä esiintyvistä sukupuolieroista, kuten myös päihteiden käytön selittämästä persoonallisuuden ja väkivaltaisuuden yhteydestä. Näitä kysymyksiä tutkimalla voidaan tunnistaa nuoret, joilla on persoonallisuuden myötä mahdollinen alttius väkivaltaisuuteen ja päihteiden käyttöön. Tutkimuksen aineistona käytettiin Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuonna 2012 keräämää Nuorisorikollisuuskyselyä. Kyselyyn vastasi 8914 kuudes- ja yhdeksäsluokkalaista ympäri Suomea, mutta tämän tutkimuksen aineisto rajattiin 15–16-vuotiaisiin yhdeksäsluokkalaisiin. Lopullisessa aineistossa koehenkilöitä oli 4797. Tutkimuksessa persoonallisuuden yhteyttä väkivaltaisuuteen ja päihteiden (alkoholin ja huumeiden) käyttöön tarkasteltiin multinomiaalisen logistisen regressioanalyysin avulla. Lisäksi mediaatioanalyysilla testattiin päihteiden käytön välittämää persoonallisuuden yhteyttä väkivaltaisuuteen. Tutkimuksessa havaittiin, että korkea ulospäinsuuntautuneisuus sekä alhainen tunnollisuus ja sovinnollisuus olivat yhteydessä suurempaan väkivaltaisuuteen ja päihteiden käyttöön. Pojat olivat tyttöjä väkivaltaisempia ja käyttivät enemmän huumeita. Yllättävästi tyttöjen ajoittainen alkoholinkäyttö oli poikia suurempaa. Aiempiin tutkimuksiin nähden täysin uusina tuloksina havaittiin, että alhainen tunnollisuus lisäsi toistuvan väkivaltaisuuden todennäköisyyttä tytöillä ja toistuvan alkoholinkäytön todennäköisyyttä pojilla. Korkea neuroottisuus puolestaan lisäsi ajoittaisen päihteiden käytön todennäköisyyttä pojilla, kun taas tytöillä sama vaikutus oli alhaisella neuroottisuudella. Lopulta havaittiin, että päihteiden käyttö välitti erityisesti ulospäinsuuntautuneisuuden yhteyttä väkivaltaisuuteen. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että erityisesti ulospäinsuuntautuneilla nuorilla on kohonnut riski altistua päihteiden käytön myötä väkivaltaisuudelle, ja näin ajautua epäedulliselle kehityspolulle. Tulokset osoittavat myös, että etenkin tunnollisuuden ja neuroottisuuden yhteys nuoren väkivaltaisuuteen ja päihteiden käyttöön on erilainen eri sukupuolilla. Näin ollen sukupuoli tulisi huomioida nuorten väkivaltaisuuden ja päihteiden käytön vähentämiseen tähtäävien interventioiden suunnittelussa.
Subject: persoonallisuus
Viiden faktorin malli
väkivalta
päihteet
alkoholinkäyttö
huumeiden käyttö
sukupuolierot


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record