Lastentarhanopettajien toiveita työnjaosta ja johtajan roolista työnjaon organisoijana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191184
Title: Lastentarhanopettajien toiveita työnjaosta ja johtajan roolista työnjaon organisoijana
Author: Hiekkala, Anna-Riikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191184
http://hdl.handle.net/10138/154943
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: This is a qualitative study researching the current state of early childhood education. The purpose of the study was to find out what kinds of things kindergarten teachers are hoping to change regarding the distribution of work between kindergarten teachers and kindergarten's nursemaids in day-care centers, and how kindergarten teachers wish the director would act regarding these issues. This study was part of the research project "Transition from the education to the profession and staying at work in the kindergarten teacher career" conducted by the teacher training college of the University of Helsinki. The data was collected using an electronic questionnaire and the study involved 490 kindergarten teachers from five counties in the metropolitan Helsinki area. This study focuses specifically on two open questions and total of the answers was 399. The data is analyzed through a content analysis. The theoretical background of the study is focused on the organisation of the distribution of work and leadership in day-care centers. Previous studies have shown that unclarity on the key tasks of the director in the field of early childhood education has affected confusion and excessive liberties in defining both the directors' and the kindergarten teachers' work descriptions. (Hujala 2005; Halttunen 2000; Nivala 1999) In addition, previous studies have shown that the growing work distribution trend in the day-care centers where everyone does everything has negatively affected the pedagogical level of staff, and kindergarten teachers have lost their position in the field of early childhood education. (Hujala 1998; Kinos 2008; Onnismaa & Kalliala 2010). The results showed that kindergarten teachers wish for a clearer definition of their tasks. They also hope better organization of work and usage of working time. Kindergarten teachers wish that directors would be involved in the distribution of work in the day-care centers. They also wish that the expertise of different professional groups would be recognized in the process. The results showed that many kindergarten teachers need the director to support the formation of a clear division of labor and its implementation in day-care centers. The results provide information on what issues the kindergarten teachers think should be payed attention to in day-care center leadership, and how they would want to change the distribution of work in day-care centers.Tutkimus on varhaiskasvatuksen nykytilaa käsittelevä laadullinen tutkimus. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada selville millaisiin asioihin lastentarhanopettajat toivovat muutosta koskien päiväkodeissa toteutettavaa työnjakoa ja miten lastentarhanopettajat toivovat johtajan toimivan työnjakoon liittyvissä asioissa. Tutkimusaineisto on osa aineistoa, joka kerättiin Helsingin yliopiston Opetuskoulutuslaitoksen "Koulutuksesta ammattiin siirtyminen ja työssä pysyminen lastentarhanopettajien työuralla" – tutkimushankkeessa (Onnismaa, Tahkokallio & Lipponen) keväällä 2012. Kysely tehtiin viiden kunnan lastentarhanopettajan tehtävissä toimivalle ja vastaajia kyselyyn oli yhteensä 490. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin laajemmin kyselyn kahta avointa kysymystä, joihin vastauksia tuli yhteensä 399. Aineiston analyysimenetelmänä on käytetty sisällönanalyysia. Tutkimusta taustoitetaan tutkimuskirjallisuudella, joka liittyy päiväkodeissa toteutettavan työnjaon organisointiin ja päiväkodin johtajuuteen. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että tällä hetkellä varhaiskasvatuksen kentällä on epäselvyyttä johtajan keskeisissä työtehtävissä mikä aiheuttaa epäselkeyttä ja liian suurta vapautta, niin johtajien kuin lastentarhanopettajienkin tehtävänkuvien määrittelyyn (Hujala 2005; Halttunen 2000; Nivala 1999). Lisäksi aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että päiväkodeissa valloilla oleva "kaikki tekevät kaikkea" -työnjakomenetelmä on vaikuttanut henkilökunnan pedagogisen tason laskemiseen ja lastentarhanopettajat ovat menettäneet asemansa varhaiskasvatuksen kentällä (Hujala 1998; Kinos 2008; Onnismaa & Kalliala 2010). Tutkimustulokset osoittivat lastentarhanopettajien toivovan selkeämpää tehtävänkuvan määrittelyä, työnorganisointia ja työajankäyttöä. Lastentarhanopettajat toivovat johtajan olevan mukana päiväkodin työnjaon muodostamisessa ja tunnistavan eri ammattiryhmien osaamisen. Tuloksista kävi ilmi, että moni lastentarhanopettaja kaipaa johtajan tukea työnjaon selkeään muodostamiseen ja sen toteuttamiseen päiväkodeissa. Tutkimustulokset antavat tietoa siitä, mihin asioihin päiväkodin johtajuudessa tulisi lastentarhanopettajien mielestä kiinnittää huomiota ja miten lastentarhanopettajat muuttaisivat päiväkodeissa toteutettavaa työnjakoa.
Subject: työnjako
johtajuus
pedagoginen johtaminen
jaettu johtajuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record