Opettajan tärkeimmät tehtävät oppitunneilla : Vanhempien käsitysten vertailua suhteessa opetussuunnitelmaan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191170
Title: Opettajan tärkeimmät tehtävät oppitunneilla : Vanhempien käsitysten vertailua suhteessa opetussuunnitelmaan
Author: Rimpeläinen, Sanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191170
http://hdl.handle.net/10138/154948
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The curriculum serves as a guideline in teacher's profession. In Finland all are bounded by the Finnish national core curriculum for the basic education. There are also more specific targets that are documented by a local council. These goals can be further defined by an individual school. A curriculum defines the value basis and aims of teaching as well as the core contents to be taught. Teacher must follow the curriculum. Student's guardians must be able to influence the defining of curriculums educational goals. Curriculum reflects surrounding society's prevailing values, customs and traditions. In this research I examined what are the conceptions of parent's on the teacher's most important tasks lessons and compared these conceptions with the curriculum. This study is a case study. The data was collected from one school in spring 2008. Research forms were sent to student's parents to collect the data. 90 of those forms were used in this study. Parents answered to a question: "which three teacher's tasks are the most important during lessons." 270 response units were collected and analyzed using qualitative method. The study also examined if the parents getting acquainted with the curriculum affected to their answers. The research revealed that three main themes are found both in curriculum education organization basis and in the collected data. The three groups were educating, KASVATTAMINEN and creating the atmosphere. The parents getting acquainted with the curriculum or not, did not show any differences in this study. All of the data were able to be linked to the curriculum, but not the entire curriculums education organization basis was found from the data.Opetussuunnitelma toimii luokanopettajan ohjenuorana. Kansallisesti kaikkia sitovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Kunta tai kaupunkikohtaisesti on kirjattu tästäkin tarkemmat tavoitteet, joita voidaan vielä tarkentaa koulukohtaisissa suunnitelmissa. Opetussuunnitelma sisältää kasvatuksen ja opetuksen arvopohjan, tavoitteet sekä kaikki keskeiset sisällöt. Opettajan tulee opetuksessaan noudattaa opetussuunnitelmaa. Oppilaan huoltajilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa varsinkin opetussuunnitelman kasvatustavoitteiden määrittelyyn. Opetussuunnitelma heijastaa yhteiskunnan arvoja, tapoja ja perinteitä. Tutkin mitä Vihtiläisen koulun vanhemmat pitävät luokanopettajan tärkeimpinä tehtävinä oppitunneilla ja vertailin näitä käsityksiä Vihdin kunnan opetussuunnitelman opetuksen järjestämisen lähtökohtien kanssa. Tutkimukseni on case study, jonka aineisto kerättiin yhdeltä koululta keväällä 2008. Koteihin lähetetyn tutkimuslomakkeen avulla kerättiin aineisto, josta tässä tutkimuksessa käytettiin 90 lomaketta. Vanhemmat vastasivat kysymykseen:" Mainitse mielestäsi kolme luokanopettajan tärkeintä tehtävää oppitunneilla. Näistä vastauksista saatiin 270 vastausyksikköä, joita käsiteltiin laadullisen tutkimuksen analyysin keinoin. Lisäksi tutkittiin onko opetussuunnitelmaan tutustuminen vaikuttanut vanhempien vastauksiin tuossa edellä mainitussa kysymyksessä. Aineistosta nousi esille kolme teemaa, jotka löytyivät myös opetussuunnitelmanopetuksen järjestämisen lähtökohdista. Nämä kolme ryhmää olivat: opettaminen, kasvattaminen ja ilmapiirin luominen. Kaikki vastaukset pystyttiin linkittämään opetussuunnitelmaan, mutta kaikkia opetussuunnitelman opetuksen järjestämisen lähtökohtien asioita ei löytynyt vastuksista. Suuria eroavaisuuksia ei vastauksista löytynyt, olivatpa vanhemmat tutustuneet opetussuunnitelmaan tai eivät.
Subject: opetussuunnitelma
opetus
kasvatus
vanhempien käsitykset


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record