Tekstiilien tunnistus –tehtävän kehittämisprosessi kansallismuseon Vinttiin : tehtävän tarkastelu elämyksellistä näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191081
Title: Tekstiilien tunnistus –tehtävän kehittämisprosessi kansallismuseon Vinttiin : tehtävän tarkastelu elämyksellistä näkökulmasta
Author: Hurmalainen, Reetta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191081
http://hdl.handle.net/10138/154950
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. This study describes the development process of one exercise focusing on textiles in the Finnish National Museum's workshop Vintti. Study's mission is to develop the existing textile exercise in co-operation with the museum staff. The planning of the new exercise is done co-operation with the museum staff, where the developing has done during this study individually. The elaborated exercise is analysed by what kind of experiences it causes in its users. Methodology. Development research is the methodology of this study. The development process was done by following Jorma Kananen's (2012) model. The research data was the development process of the textile exercise, the elaborated exercise and the experiences it caused in it's users. Informants (n=4) experiences were collected with thinking aloud-method. Experiences were analysed with the model introduced by Eeva-Katri Ahola (2007). Results and conclusions. The exercise got elaborated during this study, and the new exercise caused experiences connected to emotions, progress and corporeality in informants. Aholas introduced sections of experiences only experience connected to personal involvement did not show in this study. The exercise got elaborated more versatile and to more senses using. Although there is still chance to expand the exercise to inform with more knowledge.Tavoitteet. Tässä tutkimuksessa kuvataan kansallismuseon työpaja Vinttiin sijoittuvan tekstiilien tunnistus –tehtävän kehittämisprosessia. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää olemassa olevaa tekstiilien tunnistus –tehtävää museohenkilökunnan esittämän tarpeen mukaan. Tehtävää on suunniteltu yhdessä museohenkilökunnan kanssa, ja suunnitelmien sekä ideoiden perusteella olen kehittänyt uuden tekstiilien tunnistus –tehtävän, jota tässä tutkimuksessa tarkastelen sen herättämien elämysten kautta. Menetelmät. Kehittämistutkimus toimi tutkimuksen menetelmänä, ja tutkimuksessa seurattiin kehittämistutkimuksen kulkukaaviota Jorma Kanasen (2012) esittämän mallin mukaisesti. Tutkimuksen aineisto muodostui tekstiilien tunnistus –tehtävän kehittämisprosessista ja kehitetystä tehtävästä sekä sen herättämistä elämyksistä. Informanttien (n=4) kokemia elämyksiä ja kokemuksia tehtävästä kerättiin ääneen ajattelu –menetelmän avulla. Elämykset analysoitiin Eeva-Katri Aholan (2007) esittämän elämyksellisten osa-alueiden mukaisesti. Tulokset ja johtopäätökset. Tehtävä saatiin kehitettyä tutkimuksen aikana, ja kehitetty tekstiilien tunnistus –tehtävä herätti vastaajissa tunteisiin liittyvää, edistyksen kokemiseen liittyvää sekä kehollista elämyksellisyyttä. Aholan esittämistä elämyksellisyyden osa-alueista henkilökohtaiseen osallisuuteen liittyvä elämyksellisyys jäi kehitetyssä tehtävässä huomiotta. Tehtävä saatiin kehitettyä monipuolisemmaksi ja eri aisteja hyväksikäyttäväksi, mutta sisältää mahdollisuuden laajemman tiedon välittämiselle pienillä muutoksilla.
Subject: kehittämistutkimus
tekstiilimateriaalit
elämyksellisyys
museopedagogiikka


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record