Koulukiusaaminen ja muutos entisten koulukiusattujen blogikirjoituksissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191108
Title: Koulukiusaaminen ja muutos entisten koulukiusattujen blogikirjoituksissa
Author: Rantatupa, Henna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191108
http://hdl.handle.net/10138/154952
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives. The purpose of this study was to examine what and in which ways the former victims of bullying write in their blogs about bullying and about bullying in respect of change. The aim was to focus on what issues the former victims of bullying bring forward, how they interpret and explain their experiences and how they have coped with bullying. By studying the experiences of the victims of bullying, it is possible to obtain new information on bullying and on how to help the victims of bullying. Methods. The material of this study consisted of four blogs written by victims of school bullying. In their blogs they wrote stories of their experiences of being bullied. I studied the stories from a narrative perspective. The study was based on the idea that with narratives or stories people make their lives and experiences comprehensible and give them meaning. Results and conclusions. The victims of bullying wrote how they had been bullied and reflected on the causes of bullying. They felt that they had not obtained sufficient social support, especially from the teachers and the school staff. According to the stories, bullying had changed their lives mostly for the worse and had had negative consequences for a long time after the bullying had stopped. The bullying experiences were also associated with the experience of a lack of change; bullying had not stopped, no one had intervened and the means to stop bullying had failed. The victims of bullying wrote that they hoped that their situation would change. They hoped that they could let go of the past and recover from the consequences of the bullying. The results of the study were consistent with previous research on school bullying and bullying experiences. On the basis of this study, it is important to note that the attempts to intervene with bullying are often ineffective and they do not completely stop bullying. It is also necessary to ensure that the victims of bullying receive the social support they need both in and outside of the school, as well as during and after the time they have been bullied.Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, mitä ja miten entiset koulukiusatut kirjoittavat blogeissaan koulukiusaamisesta sekä muutoksesta koulukiusaamisen suhteen. Tarkoitus oli keskittyä siihen, mitä asioita entiset koulukiusatut itse tuovat esille, kuinka he tulkitsevat ja selittävät kokemuksiaan ja kuinka he ovat selvinneet siitä. Kiusattujen kokemuksia tutkimalla saadaan tietoa kiusaamisesta ilmiönä sekä siitä, kuinka kiusattuja ja entisiä kiusattuja voidaan parhaiten auttaa. Menetelmät. Tutkimuksen aineistona oli neljä entisen koulukiusatun kirjoittamaa blogia, joissa he kertoivat kokemuksistaan. Tutkin blogien kertomuksia narratiivien näkökulmasta. Tutkimus perustui käsitykseen siitä, että narratiiveilla tai tarinoilla ihmiset tekevät elämäänsä ja kokemuksiaan ymmärrettäviksi sekä antavat niille merkityksiä. Tulokset ja johtopäätökset. Entiset koulukiusatut kirjoittivat siitä, miten heitä oli kiusattu. He pohtivat syitä kiusaamiselle. He kokivat, etteivät he olleet saanet tarpeeksi sosiaalista tukea etenkään opettajilta ja muulta koulun henkilökunnalta. Kertomusten mukaan kiusaaminen oli muuttanut kiusattujen elämää enimmäkseen huonompaan suuntaan ja sillä oli negatiivisia seurauksia vielä pitkään kiusaamisen päättymisen jälkeen. Kiusaamiseen liittyi myös kokemus muutoksen puutteesta; kiusaaminen ei ollut loppunut, kukaan ei ollut puuttunut siihen eivätkä keinot sen lopettamiseksi olleet toimineet. Entiset kiusatut kirjoittivat toivovansa muutosta tilanteeseensa. He toivoivat, että he voisivat päästää irti menneisyydestä ja parantua kiusaamisen seurauksista. Tulokset vastasivat aikaisempia tutkimuksia koulukiusaamisesta ja kiusattujen kokemuksista. Tutkimuksen perusteella on tärkeää huomioida, että kiusaamiseen puuttuminen on usein tehotonta eikä lopeta kiusaamista kokonaan. On myös huolehdittava siitä, että kiusatut saavat sosiaalista tukea koulussa ja koulun ulkopuolella sekä kiusaamisen aikana että sen jälkeen.
Subject (yso): koulukiusaaminen
narratiivisuus
kokemukset
selviytyminen
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record