Digikoulussa vai -kuilussa? : Kuudesluokkalaisten teknologian opiskelukäyttö, teknologia-asenteet ja kouluhyvinvointikokemukset

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191149
Title: Digikoulussa vai -kuilussa? : Kuudesluokkalaisten teknologian opiskelukäyttö, teknologia-asenteet ja kouluhyvinvointikokemukset
Author: Halonen, Niina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191149
http://hdl.handle.net/10138/154953
Thesis level: master's thesis
Abstract: Previous studies have confirmed that educational practices have not changed with the digitalization of society. The use of ICT in teaching is mainly low and there is an ongoing public debate regarding the Finnish students well-being. This study tried to find out is there a hypothesized gap between the technology-mediated practices of adolescents and school. The aim of this study was to investigate how and how much ICT is used for learning and what kind of technological attitudes and school well-being experiences students have. It was also examined how the use of technology, attitudes and well-being are interrelated and which factors of these phenomena can explain academic achievement, schoolwork engagement, school value, happiness and school burnout. Finally it was investigated what kind of profiles of ICT use and attitudes could be found among the participants. The study was part of the Mind the Gap -project. The data was collected by questionnaire in the 2013. The participants (n = 735) were sixth graders from Helsinki. The use of digital technology, technology attitudes and school well-being were examined by mean values and gender differences by t-test. Correlational analysis and stepwise regression analysis were carried out to find out the factors that were related to academic achievement, schoolwork engagement, school value, happiness and school burnout. Students were grouped into profiles that represented their technological attitudes and use of ICT using SPSS two-step cluster analysis. One-way ANOVA and cross-tabulations were used to examine group and gender differences. The results indicated that the technology is not used on a regular basis to support learning, even though the students felt quite high ICT enthusiasm (the use of technology was seen as a positive contribution to the schoolwork engagement). Information-orientated use was reported most common. Mechanical technology use (eg. writing) was the next most common, producing technology use (eg. projects, multimedia) came in the third. Communicative technology use (online discussion about schoolwork) was the least common. The majority of the sixth graders felt relatively high schoolwork engagement, happiness and school value. Further, students reacted positively towards the teacher's activity and the conditions of the school. ICT enthusiasm was associated with lower experience of school value, schoolwork engagement as well as negative experiences of teacher's activities. Technology-related problem-solving predicted schoolwork engagement positively. Information-orientated use, and fear of failure using technology were repeatedly negative predictors for school well-being and positive predictors for school burnout. Four different groups (actives, slackers, passives, enthusiastics) showed clear differences in the use of technology, attitudes, school well-being and the associations between these phenomena. To conclude, teacher's role and how the technology is used in schools appears essential. It's important to understand students' predispositions towards using digital technologies and support adolescents' natural ways of utilizing ICT. Students need guidance to understand the possibilities of digital technologies as collaborative and creative learning tools. This, however, does not happen by chance. Therefore, I argue, that there is a need in basic education to build new support systems for national, municipal, school and grade levels to minimize the gap between the technology-mediated practices of adolescents and school.Useat tutkimukset ovat vahvistaneet, että koulun käytännöt eivät ole muuttuneet yhteiskunnan digitalisoitumisen ja nuorten teknologiakäytäntöjen mukana. Tietoteknologian opetuskäyttö on vähäistä, myös oppilaiden kouluhyvinvointi puhututtaa. Tämä tutkimus selvitti osaltaan, onko koulun ja vapaa-ajan käytäntöjen välillä nähtävissä digikuilua, joka voi vaikuttaa jopa Suomen kilpailukyvyn heikkenemiseen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka paljon ja miten Suomessa käytetään tietoteknologiaa opiskeluun koulutyössä kuudennella luokalla, millaisia teknologisia asenteita oppilailla on ja miten he kokevat kouluhyvinvoinnin. Lisäksi tutkittiin, miten teknologian opiskelukäyttö, teknologia-asenteet ja kouluhyvinvointi ovat yhteydessä ja selittävät koulumenestystä, kouluarvostusta, onnellisuutta, kouluintoa ja koulu-uupumusta. Lopuksi selvitettiin, minkälaisia teknologian opiskelukäytön ja asenteiden profiileja voidaan vastaajista muodostaa ja onko tiettyyn profiiliin kuulumisella yhteyttä kouluhyvinvoinnin ilmiöihin. Tutkimus oli osa Mind the Gap – hanketta. Aineisto kerättiin kyselylomakkeella 2013. Osallistujat (n= 735) olivat helsinkiläisiä kuudesluokkalaisia. Teknologian opiskelukäyttöä, asenteita ja kouluhyvinvointia tarkasteltiin keskiarvoilla, sukupuolieroja t-testillä. Näiden ilmiöiden yhteyksiä koulumenestykseen, kouluarvostukseen, onnellisuuteen, kouluintoon ja koulu-uupumukseen selvitettiin korrelaatioilla ja lineaarisella regressioanalyysilla. Oppilaat ryhmiteltiin TVT:n opiskelukäytön profiileihin käyttäen SPSS:n kaksivaiheista klusterianalyysia. Eroja ryhmien välillä selvitettiin yksisuuntaisen varianssianalyysin ja ristiintaulukoinnin avulla. Tulosten perusteella teknologiaa ei käytetä säännöllisesti oppimisen tukena, vaikka oppilaat kokivat TVT-innostusta, eli teknologian käytön koettiin vaikuttavan positiivisesti kouluintoon. Tiedonhaku oli yleisintä. Mekaaninen teknologian käyttö eli laitteilla kirjoittaminen oli seuraavaksi yleisintä, tuottavan opiskelukäytön (projektit, multimedia) ollessa kolmantena. Kommunikoiva teknologian käyttö (koulutöistä keskustelu verkossa) oli kaikkein vähäisintä. Suurin osa oppilaista koki kouluintoa, kouluarvostusta, onnellisuutta ja suhtautui positiivisesti opettajan toimintaa ja yleisiä kouluoloja kohtaan. TVT-innostus oli yhteydessä vähäisempään kouluarvostukseen ja kouluintoon sekä negatiivisempaan kokemukseen opettajan toiminnasta, teknologiaan liittyvän ongelmanratkaisun ennustaessa kouluintoa positiivisesti. Tiedonhaku ja teknologiapelko toistuivat kouluhyvinvoinnin negatiivisina - ja koulu-uupumuksen positiivisina selittäjinä. TVT:n opiskelukäytön profiilit: Aktiiviset, välttelijät, passiiviset ja innostuneet näytti ryhmien välillä selkeitä eroja teknologian opiskelukäytössä, asenteissa sekä kouluhyvinvoinnin ja teknologian opiskelukäytön yhteyksissä. Tutkimuksen perusteella oleellista on opettajan rooli ja se, miten teknologiaa kouluissa käytetään, huomioiden myös oppilaiden erilaiset teknologiset asenteet ja taidot. Mekaanisen ja esittävän teknologian käytön sijaan tulisi tukea oppilaille luontaista teknologian käyttöä ja lisätä ymmärrystä siitä, miten teknologiaa käytetään oppimisen apuna yhteisöllisesti ja luovasti. Perusopetuksessa tarvitaan niin kansallisia-, kunta-, koulu- kuin luokkatason tukitoimia, jotta koulun ja vapaa-ajan väliset käytännöt saadaan tukemaan toisiaan sekä tulevaisuuden taitoja ja yhteiskunnan kilpailukykyä.
Subject: Mind the Gap
Technology
ICT
ICT in teaching
ICT in learning
school well-being
school engagement
schoolwork engagement
school burnout
tietoteknologia
teknologian opetuskäyttö
teknologian opiskelukäyttö
TVT
tieto- ja viestintätekniikka
tieto- ja viestintäteknologia
kouluhyvinvointi
kouluviihtyvyys
kouluinto
koulu-uupumus
teknologia
Subject (yso): teknologia
tieto- ja viestintätekniikka
kouluviihtyvyys
opetuskäyttö
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record