Subjektiivisen muistivaikeuden yhteys kognitiiviseen suoriutumiseen 50–80-vuotiailla WAIS-IV standardointiaineistossa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Salo, Micaela
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201505191201
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/154956
dc.description.abstract Subjective memory complaints (SMC) are common among the elderly. People experiencing SMC have been shown to be at a greater risk of suffering cognitive decline and potentially developing dementia. Studies have shown that SMC is associated with poorer performance in e.g. perceptual reasoning -tasks and tasks of delayed memory. This Masters' thesis aims to study the prevalence of SMC in a sample of healthy Finnish adults aged 50 to 80 years, and the association between SMC and other than directly memory related cognitive performance on the WAIS-IV -test. Based on earlier research, we hypothesized that individuals who reported SMC would perform worse on WAIS-IV perceptual reasoning subtests and verbal comprehension subtest related to memory retrieval. The data consisted of a subsample of healthy 50-80 year old adults in the Finnish WAIS-IV standardization sample. Twenty-five adults reported SMC (10.2 %). The control group consisted of 220 persons from the same sample without memory complaints. We used regression analysis to study the association between SMC and WAIS-IV indexes and profile analysis to study the association between SMC and individual subtests. The results did not support the hypothesis. People reporting SMC performed significantly better at Matrix Reasoning, a subtest belonging to the Perceptual Reasoning Index (PRI). No differences in performance were found between the SMC-group and the control group in any of the verbal comprehension subtests or any other WAIS-IV subtests. This is the first study in Finland that examines SMC by using the WAIS-test. Not even in the English literature has the SMC previously been reportedly studied in such a comprehensive manner regarding other than directly memory related cognitive performance. The results indicate, that SMC reported in this study corresponds to the current definition of SMC: people experienced a decline in memory, but the study did not reveal objective cognitive impairment. The challenge for future research is further detailing the SMC neuropsychological profile regarding other than memory related cognitive performance, as well as recognising the need for longitudinal research of the middle-aged and older Finnish population. en
dc.description.abstract Subjektiiviset muistivaikeudet ovat ikääntyneillä yleisiä. Muistivaikeuksia kokevien on havaittu olevan suuremmassa riskissä kognitiiviseen heikentymään, joka saattaa ennakoida tulevaa muistisairautta. Tutkimukset ovat osoittaneet muistivaikeuksia kokevien suoriutuvan hieman heikommin esimerkiksi visuaalista päättelyä ja viiveen jälkeen muistista hakua vaativissa tehtävissä. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tutkia terveiden suomalaisten 50–80-vuotiaiden aikuisten subjektiivisten muistivaikeuksien yleisyyttä ja niiden yhteyttä muuhun kuin muistiin suoraan pohjaavaan kognitiiviseen suoriutumiseen käyttäen kattavaa WAIS-IV -testiä. Aikaisempaan tutkimukseen perustuen muistivaikeuksia kokevien odotettiin suoriutuvan verrokkeja heikommin visuaalista päättelyä ja kielellistä ymmärtämistä sekä muistia edellyttävässä suoriutumisessa WAIS-IV -testissä. Tutkimuksen aineisto koostui terveistä 50–80-vuotiaista aikuisista suomalaisessa WAIS-IV standardointiaineistossa. Muistivaikeuksia koki 25 henkilöä (10,2 %). Verrokkiryhmään kuului samasta aineistosta 220 henkilöä, jotka eivät kokeneet muistivaikeuksia. Subjektiivisten muistivaikeuksien yhteyttä WAIS-IV indekseihin tutkittiin regressioanalyysin ja yhteyttä yksittäisiin osatesteihin profiilianalyysin avulla. Tulokset eivät tukeneet hypoteeseja. Muistivaikeuksia kokevat suoriutuivat verrokkeja paremmin visuaalista päättelyä edellyttävässä Matriisipäättelyssä (MA), mikä heijastui myös visuaalisen päättelyn indeksiin. Kielellisen ymmärtämisen WAIS-IV osatesteissä ei havaittu eroja muistiryhmän ja verrokkiryhmän välillä, eikä eroja syntynyt muissakaan osatesteissä. Tämä on ensimmäinen tutkimus, jossa subjektiivista muistivaikeutta tutkitaan WAIS-testiä käyttäen Suomessa, eikä kansainvälisestikään ole tietääksemme aikaisemmin tutkittu muuta kuin muistiin pohjaavaa suoriutumista näin kattavasti. Tulosten valossa voidaan todeta tutkittujen henkilöiden muistivaikeuksien vastaavan nykyistä subjektiivista muistivaikeusmääritelmää: henkilöt kokivat muistinsa heikentyneeksi, mutta tutkimuksessa ei todettu objektiivista kognitiivista heikentymää. Haasteena tuleville tutkimuksille on subjektiivisen muistivaikeuden neuropsykologisen profiilin laajempi kartoittaminen myös muuhun kuin muistiin pohjaavan kognition alueella sekä pitkittäisseurantojen tarve suomalaisessa keski-iän ylittäneessä väestössä. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject WAIS-IV
dc.subject subjektiivinen muistivaikeus fi
dc.subject kognitiivinen suoriutuminen fi
dc.subject neuropsykologia fi
dc.title Subjektiivisen muistivaikeuden yhteys kognitiiviseen suoriutumiseen 50–80-vuotiailla WAIS-IV standardointiaineistossa fi
dc.title.alternative Association between subjective memory complaints and current cognitive performance in adults aged 50 to 80 years : A study of the Finnish WAIS-IV standardization sample en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Psychology en
dc.subject.discipline Psykologia fi
dc.subject.discipline Psykologi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201505191201

Files in this item

Files Size Format View
Micaela_Salo_progradu_2015.pdf 210.8Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record