"Det finns inget värre än cyniska lärare som är så trötta på sitt arbete att de varken vill eller orkar försöka mera" : En kvalitativ studie av nyutexaminerade klasslärares syn på sitt arbete och välbefinnande

Show full item record



Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191169
Title: "Det finns inget värre än cyniska lärare som är så trötta på sitt arbete att de varken vill eller orkar försöka mera" : En kvalitativ studie av nyutexaminerade klasslärares syn på sitt arbete och välbefinnande
Author: Koskinen, Sini
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191169
http://hdl.handle.net/10138/154957
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aim of this study is to explore factors that affect novice teachers' well-being and thereby gain increased understanding for teachers' situation in Finland. The purpose of this study is to examine how novice teachers experience their first year of teaching and well-being, which factors affect novice teachers' well-being, how novice teachers perceive mentoring, what can lead to teacher resignation and how it can be prevented. In this qualitative study I have used phenomenographic analysis. In this analysis the focus is on description and understanding of experiences. The data was collected through semi-structured interviews and there were six respondents in total. The respondents were all novice teachers. Three of the respondents work as primary school teachers and the other three respondents have left the teaching profession. The interviews were arranged in September-November 2014. The findings show that the transition from student teacher to newly qualified teacher is a period filled with confusion, insecurity and excitement. Many of the respondents felt unprepared for the working life. All the respondents highlighted the importance of support during the first year of teaching. All the respondents felt mentally energetic and were emotionally invested in work, even though they all described the first year of teaching as an exhausting and tiring period of their lives. The findings also indicate that there are several factors that affect the well-being of a novice teacher. The respondents felt that it was challenging to find themselves, their working methods and routines. They also noticed having too high demands placed on themselves. The working environment is mentioned as one of the most important factors that influence teachers' well-being. The results also show that there are huge differences in how new teachers are being introduced to the school environment in Finland. All of the respondents felt that they were welcomed to their schools, but only three of the respondents received an own mentor. Respondents explained that they mostly needed help and guidance with different practical things. They also think that a supporting work climate is the most fundamental thing that promotes teachers' well-being. The findings of the study show that there are several factors that influence teacher resignation, for example a desire for greater challenges and more opportunities for career development. The teaching profession can be frantic, stressful and the workload can become overwhelming. Many respondents also think that teachers are underpaid and overworked. Respondents think that more effective mentoring methods could prevent teachers from leaving their profession. It is important to keep on developing new methods that support novice teachers during their first year of teaching.Avhandlingen är en kvalitativ studie vars övergripande syfte är att undersöka faktorer som påverkar nyutexaminerade klasslärares välbefinnande i arbetslivet och därigenom bidra till en ökad förståelse för klasslärares situation i Finland. Avsikten är att undersöka hur nyutexaminerade klasslärare upplever den första tiden i yrket och sitt välbefinnande, vilka faktorer påverkar klasslärares välbefinnande, vilken syn nyutexaminerade klasslärare har på mentorskap, vilka faktorer kan leda till avhopp från läraryrket samt hur läraravhopp kan motverkas. I den kvalitativa undersökningen användes fenomenografi som forskningsansats. I studien användes temaintervju som datainsamlingsmetod och respondenterna var sex till antalet. Respondenterna var alla nyutexaminerade klasslärare, som blivit utexaminerade mellan åren 2008 och 2014. Tre av respondenterna arbetar som klasslärare, medan de tre andra respondenterna har övergått från klassläraruppgifter till andra uppgifter. Temaintervjuerna genomfördes i september–november 2014. Resultaten av undersökningen visar att övergången från rollen av lärarstuderande till lärare är en tid fylld av förvirring, osäkerhet och spänning. Flera av respondenterna tyckte att de inte riktigt var beredda att bege sig ut i arbetslivet. Vikten av kollegialt stöd under den första tiden i yrket lyftes fram i allas utsagor. Alla respondenter ansåg att de trivs eller trivdes riktigt bra i läraryrket, även om den första tiden var en mycket omtumlande och ansträngande fas. Resultaten av undersökningen tyder på att det finns flera olika faktorer som påverkar nyutexaminerade klasslärares välbefinnande. Respondenterna berättade att det var svårt att hitta sig själva, sina arbetssätt och rutiner. Många respondenter berättar också att de tenderar att ha för höga krav på själva. Arbetsmiljön nämns som en av de mest centrala faktorerna som påverkar lärares trivsel och välbefinnande. Undersökningens resultat visar också att det finns stora skillnader i hur nya lärare mottas på skolor i Finland. Alla respondenter ansåg att de har blivit väl mottagna av sina kolleger, men endast tre av respondenterna fick en egen mentor. Respondenterna har främst behövt hjälp med olika praktiska och konkreta saker. Respondenterna anser att det kollektiva stödet och klimatet på arbetsplatsen ger grunden för lärarens välbefinnande och kvarstannande. Resultaten av studien visar också att läraravhopp kan bero på många olika saker, exempelvis längtan efter större utmaningar och mer möjligheter till karriärutveckling. Lärararbete är hektiskt och stressande och arbetsmängden kan bli överbelastande. Dessutom nämner de flesta av respondenterna att lärarlönen är dålig i förhållande till yrkets ansvar och arbetsmängd. För att motverka läraravhopp tycker många respondenter att mentorskap borde utvecklas till ett mer effektivare och målinriktat system. För att främja lärarnas välbefinnande är det viktigt att fortsätta att utveckla nya metoder som stödjer lärarnas kvarstannande i yrket.
Subject: nyutexaminerad klasslärare
välbefinnande
induktionsfas
mentorskap
avhopp från läraryrket
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record