Startti kouluun

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191247
Title: Startti kouluun
Author: Väre, Riitta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191247
http://hdl.handle.net/10138/154959
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Goals: The aim was to find out what types of children benefit start class activity and the interventions that takes place there. I also wanted to know if a child could be transferred to a normal general education after studying in start class. In addition the study aimed to clarify if the children who are postponing the start of school were born at the end of the year as assumed and how the teachers of the start class experienced the new three-step support in their work. The goal of the study was to increase the knowledge about the children who benefit start class activity and to transfer the methods used in start class so that they can be used earlier. It is generally known that early intervention is an efficient mean to prevent problems from accumulating. Methods: Theme interview was used to interview and observe all four start class teachers in one city in Southern Finland. The information gathered was analyzed with content analysis. The teachers also gave information about the children's age, future schools and the possible support related to studying. Results and conclusions: The teachers' opinion is that start class is suitable for children who have slight problems in their learning and who have not yet developed their so called learning readiness like listening instructions for example. Clear structure helped a child to predict and direct his/her actions. Assistants had a great significance in differentiating activities and creating a safe environment. The overall developing of a child and functionality in teaching were important factors. The amount of children born in the last quarter of the year was 66.67 % of all children. The goal of general education did not come true in 30.6 % of the children and they were given special support in their studies. In the future it would be even more important to find the children in the need of support in their studies even earlier so they could be supported properly.Tavoitteet. Tutkimuksessa oli tarkoitus kartoittaa koululykkäyspäätöksen saaneiden lasten tulevaa koulunaloitusta starttiluokalla. Tarkoitus oli selvittää minkä tyyppiset lapset hyötyivät luokan toiminnasta ja siellä tehtävistä interventioista sekä toteutuiko luokalle asetetut tavoitteet lapsen siirtymisestä normaalin yleisopetuksen piiriin. Tässä pyrittiin myös selvittämään onko koululykkäyspäätöksen saaneet lapset oletuksen mukaisesti loppuvuoden lapsia. Ja sitä miten luokan opettajat kokivat uuden kolmiportaisen tuen työssään. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoisuutta starttiluokasta hyötyvistä lapsista sekä siirtää startilla käytettäviä menetelmiä lasten varhaisempaan tukeen. On yleisesti tiedossa, että varhainen puuttuminen on tehokas keino estää ongelmien kasautuminen. Menetelmät. Teemahaastattelun avulla haastateltiin ja havainnoitiin erään eteläsuomen kaupungin kaikkia neljää starttiluokan opettajaa. Saatua tietoa analysoitiin sisällönanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset. Opettajien mielestä starttiluokka sopii lapsille joilla oppimisessaan lievää ongelmaa ja joilla niin sanotut oppimisvalmiudet olivat vielä kehittymättä. Näitä oli esim. yhteisen ohjeen kuuntelu. Selkeä struktuuri auttoi lasta ennakoimaan ja suuntaamaan toimintaansa. Avustajilla oli suuri merkitys luokan toiminnan eriyttämisessä ja turvallisen ilmapiirin luomisessa. Tärkeäksi nousi lapsen kokonaisvaltainen kehittäminen ja toiminnallisuus opetuksessa. Vuoden viimeisellä neljänneksellä olevien lasten määrä oli 66.67 % kaikista lapsista. Yleisopetuksen tavoite ei toteutunut 30.6 % lapsista vaan he siirtyivät erityisen tuen piiriin. Tulevaisuudessa olisi vieläkin tärkeämpää löytää tukea tarvitsevat lapset vielä aikaisemmin oikean tuen mahdollistamiseksi.
Subject: koululykkäys
oppimisvalmiudet
kolmiportainen tuki
postponing the start of school
learning readiness
three-step support
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record